Steun voor ZZP’ers en ondernemers ivm corona

Het coronavirus treft ons allemaal. Bij veel bedrijven ligt het werk stil of er is veel minder werk. Aan ondernemers of ZZP’ers wonende in Diemen, kan de gemeente financiële ondersteuning bieden als ze in de knel komen. Ze kunnen dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld wanneer het inkomen tijdelijk lager is dan de bijstandsnorm.

Versoepeling Bbz

Het Rijk heeft aangekondigd dat de regels van de Bbz tijdelijk worden versoepeld vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. Met de versoepelde regeling kunnen ZZP’ers en ondernemers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Naar verwachting ziet de versoepelde Bbz regeling er als volgt uit:

• De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
• Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
• De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.
• Mogelijk wordt wel het zogenaamde uren criterium wel toegepast. Dit betekent dat je aantoonbaar minimaal 1225 uur per jaar als ZZP’er werkzaam moet zijn.

Meer informatie

De precieze uitwerking van de versoepelde regeling wordt op korte termijn door het kabinet bekend gemaakt. Zodra de regeling landelijk is vastgesteld kan de gemeente uitvoering geven. Wij inventariseren daarom nu al wie op deze versoepelde regeling een beroep wil gaan doen. Mensen die daarvoor in aanmerking denken te komen kunnen een mail met gegevens sturen aan socialezaken@diemen.nl. Vermeld in ieder geval:

• In het onderwerp van de mail “aanmelding BBZ”.
• Naam, adres, geboortedatum. 
• Gezinssamenstelling. 
• Telefoonnummer.
• KvK-nummer en aard van het bedrijf.

Geef er een korte toelichting bij waarom een beroep op de steunmaatregelen gedaan wordt.

Wij zullen zo spoedig mogelijk via de mail of telefonisch verdere informatie over de vervolgprocedure geven.

Voor meer algemene informatie over de Bbz kun je kijken op https://www.imk.nl/bbz/

Corona