Kennisgeving Wabo e-boiler Vattenfall

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord Holland bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend

Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen
afgegeven

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord Holland bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend en dat de gemeenteraad van de gemeente Diemen een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het betreft een omgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch
boilersysteem (e-boilersysteem) binnen de inrichting van de elektriciteitscentrale van Vattenfall te Diemen, met als doel het op duurzame wijze genereren van warmte ten behoeve van het stadswarmtenet van de regio Amsterdam. De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Diemen voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan.

Aanvrager: Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.
Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen
Zaaknummer: 9618764

Er is een zienswijze ingediend tegen de ontwerpvergunning en de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen. Deze zienswijze is op 30 september 2020 ingetrokken. De vergunning en de verklaring van geen bedenkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De vergunning en de bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 15 oktober tot 28 november 2020, ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

  • Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch (023) 51 444 40
  • Gemeente Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1 te Diemen.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met  (088) 56 702 00. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).