Update coronacrisis (26 maart, 16.00 uur)

Aangescherpte maatregelen                                           

Het kabinet kondigde eerder deze week nadere maatregelen af over groepsvorming, afstand houden, winkels, evenementen en de handhaving daarop (zie update van 24 maart). Een van de maatregelen van de rijksoverheid die nog aandacht verdient, is die voor religieuze bijeenkomsten.

Religieuze bijeenkomsten

Religieuze bijeenkomsten met meer dan 30 mensen zijn niet meer toegestaan, dat geldt ook voor kerkelijke begrafenissen en huwelijken. De reden dat bij deze bijeenkomsten wel meer dan drie personen mogen samen komen ligt in de grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid. Tegelijkertijd worden religieuze groepen omwille van de volksgezondheid ontraden om de bijeenkomsten plaats te laten vinden. Het overgrote deel van de kerken, moskeeën en synagogen is al over gegaan naar online diensten. Het is de bedoeling dat ook te blijven doen.

In aanvulling op de maatregelen van het Rijk heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een aantal extra maatregelen afgesproken. Die gelden ook in Diemen.

Cruyff Courts en voetbalkooien worden gesloten

Voetbalkooien en Cruyff Courts zijn onder normale omstandigheden bijzonder waardevol voor de inwoners. Maar op basis van recente waarnemingen is duidelijk geworden dat omheinde voetbal- en basketbalkooien een risico voor verspreiding van het coronavirus kunnen zijn. Zowel overdag als er door te veel jongeren op een klein oppervlak wordt gevoetbald, maar ook ’s avonds als groepen er te dicht op elkaar rondhangen.

De courts en voetbalkooien gaan daarom tijdelijk dicht. Dat geldt in Diemen voor de verschillende grote en kleinere voetbalkooien en voor de Cruyff Court aan de Buytenweg. Speeltuinen en publiek toegankelijke sportveldjes zonder omheining blijven vooralsnog wel open.

Sportvelden en parken

Alle sportvelden in de regio zijn al sinds enkele weken gesloten vanwege de eerste serie maatregelen van het kabinet. Toch maken inwoners in hun vrij tijd nog gebruik van deze velden, ook van het Diemense sportpark. Omdat zich ook hier vaak te veel personen te dicht op elkaar bevinden, zal de handhaving op deze plekken geïntensiveerd worden.

Fitnessapparatuur in parken wordt gesloten

Op sommige plekken kunnen bezoekers vrij gebruik maken van openbare fitnesstoestellen. Onder normale omstandigheden zijn dat plekken waar mensen werken aan hun conditie, kracht en daarmee hun gezondheid. Nu zijn het plekken die de gezondheid kunnen schaden, omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat die plekken meerdere mensen tegelijk aantrekken, zodat de afstand van 1,5 meter tussen personen een probleem wordt. Die fitnessapparatuur wordt daarom afgesloten voor publiek.

In Diemen gaat het dan om de apparatuur die staat bij de Cruyff Court aan de Buytenweg en om die bij de Meelbeskamp.

Cameratoezicht

Op plekken waar zorgen bestaan over aanhoudende drukte kan cameratoezicht worden ingesteld. Als het nodig is dan worden ook op die locaties aanvullende maatregelen genomen

Markten

Op markten in de regio Amsterdam-Amstelland mogen alleen nog maar kramen staan waar levensmiddelen worden verkocht. Markten blijven daarmee een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening. Kramen waar non-food wordt verkocht verdwijnen tijdelijk van de markten zodat meer ruimte ontstaat: de overige kramen komen verder uit elkaar te staan en bezoekers kunnen meer afstand van elkaar nemen.

In Diemen geldt dit dus voor de woensdagmarkt op het Diemerplein. Die gaat vooralsnog door, uiteraard wel met de richtlijn om afstand van elkaar te houden en met andere aanpassingen.

Handhaving

De maatregelen worden vanaf vandaag in uitvoering genomen. Dat vraagt soms enige tijd. Het is wel zo dat politie en handhavers boetes gaan uitdelen als de regels niet nageleefd worden. Wie zich niet houdt aan de veilige afstand van 1,5 meter kan een forse boetes krijgen, zoals het kabinet ook al aankondigde.

Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

De rijksoverheid heeft aangegeven zelfstandige ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Dat loopt via de gemeente, die met de nieuwe regeling hun inkomen tijdelijk kan aanvullen.

Op de website van de gemeente is daarover de precieze informatie te vinden, met alle vragen en antwoorden. Ook is daar een aanvraagformulier te vinden. Zie de website.

Ondersteuningspakket voor ondernemers

De maatregelen die in het kader van de coronacrisis worden genomen raken ondernemers hard. De rijksoverheid heeft maatregelen aangekondigd om ondernemers te steunen. Ook de gemeente Diemen heeft een pakket steunmaatregelen aangekondigd.

Lokale steunmaatregelen

  • De gemeente Diemen handelt inkomende facturen zo snel mogelijk af;
  • Legeskosten voor evenementvergunningen die niet kunnen doorgaan vanwege de coronamaatregelen vervallen;
  • De gemeente heft geen marktgelden, in ieder geval niet tot 1 juni;
    De invordering van belastingen e.d. wordt verzet van mei 2020 naar september 2020;
  • Vóór 1 juni 2020 zullen geen nieuwe belastingaanslagen over het jaar 2020 opgelegd worden voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting;
    De gemeente stelt zich coulant en ruimhartig op bij het invullen van betalingsregelingen.

Daarnaast geldt de Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (zie hierboven) en gelden of komen er landelijke maatregelen:

Ondernemers met specifieke vragen aan de gemeente kunnen terecht op www.diemen.nl of via een email naar ez@diemen.nl. Daarnaast hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend: 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur) en via www.kvk.nl/corona .

Sportverenigingen en sportaanbieders

Sportverenigingen en -aanbieders hebben het zwaar te verduren door de maatregelen om coronabesmetting te voorkomen. Er is de gemeente Diemen veel aan gelegen om de bestaande sportinfrastructuur en de daarmee verbonden sportverenigingen en andere sportaanbieders in stand te houden. Daarom heeft de gemeente besloten de huur voor sportvoorzieningen voorlopig, in ieder geval tot 1 juni, niet te innen. Dit biedt de ruimte om duidelijkheid te krijgen over de regelingen die het Rijk treft en voor uitwerking van aanvullende regelingen door de gemeente. Net als bedrijven krijgen sportverenigingen en sportaanbieders ook tijdelijk uitstel van betaling van lokale belastingen en heffingen.

Speelplekken

Ondanks de beperkende maatregelen met betrekking tot buiten zijn, kunnen kinderen gelukkig nog terecht op de vele speelplekken in Diemen. Daarbij gelden uiteraard wel de richtlijnen om de aanwezigheid te beperken en een afstand van 1,5 meter te bewaren. Vragen om extra schoonmaak van de speeltoestellen om risico’s op besmetting te verkleinen kunnen we in deze periode niet honoreren. Het is ondoenlijk om alle meer dan 100 speelplekken in Diemen nu preventief en extra schoon te maken. Het is aan ouders om hier verantwoord mee om te gaan. Voor sporttoestellen in de openbare ruimte geldt inmiddels dat die moeten worden afgesloten voor gebruik.

Werken in de openbare ruimte

Bij uitvoering van projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte volgt de gemeente de landelijke richtlijn. Dat betekent dat werkzaamheden doorgang kunnen blijven vinden zolang bedrijven en aannemers de landelijke richtlijnen in acht nemen. Gelukkig doen bedrijven dat ook en hebben zij bovendien zelf aanvullende maatregelen genomen om gezondheidsrisico’s voor het personeel en de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld maatregelen als het stopzetten van het gezamenlijk eten of gezamenlijk vervoeren van werknemers, het invoeren van extra schoonmaakdiensten e.d. Medewerkers van bedrijven die bij bewoners in de woning moeten zijn (bijvoorbeeld KPN) hebben speciale instructies.

Met al deze maatregelen achten wij het op dit moment verantwoord werkzaamheden uit te laten voeren. Mochten er vanuit de rijksoverheid andere maatregelen komen, dan volgen wij die uiteraard. De gemeente vindt het op dit moment belangrijk om werkzaamheden door te laten gaan waar het verantwoord kan. Het gaat in een aantal gevallen om belangrijke voorzieningen en bovendien houden aannemers en bedrijven op deze manier in een heel moeilijke tijd ook hun werk.