Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.

Bestuur


De burgemeester wordt benoemd door de Koning. De wethouders zijn na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad benoemd. Op basis van het collegeprogramma werken zij de komende vier jaar samen. De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders en de portefeuilleverdeling 2018-2022 vindt u hieronder. 

Spreekuur


Iedere donderdag van 09.00 tot 10.00 uur hebben de burgemeester en wethouders spreekuur. Door de corona wordt het spreekuur telefonisch gedaan. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Niet elke donderdag is het gehele college aanwezig. In het DiemerNieuws kunt u wekelijks lezen welke collegeleden er aanwezig zijn. Voor vragen aan of het maken van een afspraak voor het spreekuur met het college kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat (020) 31 44 606 of via bestuurssecretariaat@diemen.nl  

Burgemeester Erik (E.) Boog

Burgemeester Erik Boog
Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid, handhaving, APV en Omgevingsdienst;
 • Communicatie & Participatie/burgerinitiatieven;
 • Dienstverlening, ICT, informatieveiligheid en Juridische zaken;
 • Personeel & organisatie en Duo+;
 • Wijkportefeuillehouder Buitengebied;
 • e-mail: erik.boog@diemen.nl;
 • De burgemeester kunt u volgen op Twitter @ErikBoog​​​​​​

Nevenfuncties

 • Functie gerelateerd:
 • Lid Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland
 • Lid Bestuur GR DUO+;
 • Lid Stuurgroep RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) Amsterdam-Amstelland;
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG);
 • Lid Landelijke Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening Veiligheidsregio’s.

Niet functie gerelateerd

 • Voorzitter Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland (onbezoldigd);
 • Lid van de Raad van Toezicht Alberdingk Thijm Scholen – regio Gooi en Vechtstreek (onbezoldigd).
Wethouder Matthijs (M.A.) Sikkes-van den Berg (GroenLinks)1e locoburgemeester  

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg


Portefeuille

 • Werk, inkomen en armoedebestrijding (waaronder taal & inburgering, vluchtelingen);
 • Openbare ruimte, groen en afval (waaronder water, bedrijvenpanels en 2e projectwethouder Holland Park, Oost-West-As);
 • Natuur, duurzaamheid en milieu (waaronder ecologische verbindingen, groen buitengebied, Regionale Energiestrategie, Transitievisie, Warmte, gebouwenbeheer, dierenwelzijn en 1e projectwethouder Spoorzicht en 2e projectwethouder Ajax-pad)
 • Wijkwethouder Noord;
 • e-mail: matthijs.sikkes@diemen.nl;
 • De wethouder kunt u volgen op Twitter @MatthijsSikkes

Nevenfuncties functie gerelateerd

 • lid stuurgroep Diemerscheg;
 • lid Bowa ( Bestuurlijke trekker DPRA -regio);
 • DB-lid Groengebied Amstelland;
 • lid Metropolitaan Landschap;
 • lid MRA Duurzaamheid (namens Regio AM)
 • lid Regionaal Platform Fraudebestrijding;
 • lid Bestuurlijk Overleg Groot- Amsterdam;
 • voorzitter commissie Bezwaar en Beroep.
Wethouder Jeroen (J.D.W.) Klaasse (D66) 2e locoburgemeester 

Wethouder Jeroen Klaasse


Portefeuille

 • Welzijn, zorg en diversiteit (waaronder wmo, jeugdzorg, ouderenbeleid en ontwikkelingssamenwerking);
 • Onderwijs (waaronder kinderopvang, VVE en 1e projectwethouder onderwijshuisvesting);
 • Economische Zaken;
 • Vrije tijd (waaronder citymarketing & evenementen, sport & recreatie, kunst & cultuur, 1e projectwethouder sportaccommodaties en 2e projectwethouder Spoorzicht);
 • Wijkwethouder Centrum;
 • e-mail: jeroen.klaasse@diemen.nl;
 • De wethouder kunt u volgen op Twitter @JeroenKlaasse

Nevenfuncties functie gerelateerd

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Amsterdam-Amstelland en OGZ Amstelland;
 • Lid Algemeen Bestuur OGZ Amstelland

Niet functie gerelateerd

 • Algemeen bestuurslid Nederlandse Spellenvereniging Ducosim.
Wethouder Lex (A.J.M.) Scholten (PvdA) 3e locoburgemeester

Wethouder Lex Scholten


Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling (waaronder 1e projectwethouder Holland Park, Oost-West-As en Ajax-pad en 2e projectwethouder Onderwijshuisvesting)
 • Financiën en Grondzaken
 • Verkeer en Parkeren
 • Wonen
 • Wijkwethouder Zuid
 • e-mail: lex.scholten@diemen.nl 
 • De wethouder kunt u volgen op Twitter @scholten_lex

Nevenfuncties functie gerelateerd

 • Plaatsvervangend lid Bestuur GR DUO+;

Niet functie gerelateerd​​​

 • Directeur aandeelhouder Korian bv. Sinds 2006 geen activiteiten;
 • Bestuurslid StAD, in 2002 activiteiten beëindigd, rechtspersoon nog niet opgeheven.
Gemeentesecretaris Theo Kemper

Theo portret
Nevenfuncties functie gerelateerd

 • Lid Dagelijks Bestuur Stichting RIJK.

 Niet functie gerelateerd

 • Lid van de Raad van Commissarissen PRE Wonen (bezoldigd).