Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Randvoorwaarden voor terrassen

Vanaf 1 juni 2020 mogen horecaondernemingen en de bijbehorende terrassen weer open, met inachtneming van de 1,5 meter afstand en een maximaal aantal bezoekers in de gelegenheid. Het college wil via tijdelijke terrasvergunningen mogelijk maken dat ondernemers hun terras kunnen uitbreiden of een terras kunnen plaatsen. Om een eerlijke verdeling van de ruimte te bereiken en om de overlast te beperken hanteert de gemeente een aantal heldere randvoorwaarden bij het verlenen van de vergunning.

Randvoorwaarden voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen

1. Routes nood- en hulpdiensten vrijhouden
Voor de routes van nood- en hulpdiensten moet 3,5 meter vrijgehouden worden. De nood- en hulpdiensten mogen niet gehinderd worden en de doorgang moet vrij blijven. Ook mag een terras geen vluchtwegen, nooduitgangen of het gebruik van bluskranen blokkeren.

2. De 1,5 meter regel moet altijd gewaarborgd worden
De horecaondernemer heeft maatregelen getroffen om de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en heeft dit ook middels informatie aan de gasten kenbaar gemaakt. Beperkingen in opstelling van het terras zijn aangebracht om groepsvorming op het terras te voorkomen. De looproutes op, van en naar het terras zijn duidelijk aangegeven, zodat altijd de afstandsregel van 1,5 meter gewaarborgd blijft. Daarbij mag geen gebruik gemaakt worden van permanente middelen zoals verf e.d. Van belang is ook de samenloop met klanten die in het horecapand zelf verblijven. Belangrijk hierbij is dat het gaat om zitplaatsen aan een tafeltje.

De 1,5 meter regel geldt natuurlijk op het terras, maar ook langs het terras. Wanneer een terras grenst aan een voetgangers- of fietspad, moet voor iedereen de 1,5 meter regel gewaarborgd zijn. Dit betekent dus zowel de afstand tussen de terraszitters en de fietsers of voetgangers, als de afstand tussen de fietsers of voetgangers en de tegenliggers. Dit betekent in de praktijk dat minimaal 3 meter doorloop langs een terras nodig is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat terrassen direct aan voetpaden of fietspaden zijn gelegen, niet mogelijk zijn. Op sommige locaties kan gekozen worden voor eenrichtingsverkeer op voetpaden, zodat 2 meter doorloop afdoende is.

3. Zo min mogelijk aanpassingen in de openbare buitenruimte
De inrichting van de openbare ruimte moet zoveel als mogelijk in stand blijven. Dus geen bankjes, lichtmasten, bebording etc. Weg; geen ingrijpende aanpassingen in de bestrating en geen aantasting van bomen en beplanting.

Daarbij is het mogelijk om in overleg een enkele prullenbak, fietsnietje, bloembak, laaghangende tak, overhangend groen of overig straatmeubilair te laten verwijderen door de gemeente. Het zelf verwijderen van bovengenoemde gemeentelijke eigendommen is niet toegestaan.

De hieronder genoemde aspecten blijven in ieder geval vrij toegankelijk:
- afvalinzameling voorzieningen van de gemeente;
- gemeente moet openbare ruimte kunnen beheren of onderhouden;
- de bevoorrading moet geborgd blijven (met inachtneming van venstertijden en indien van toepassing met een verkeersontheffing);
- de bereikbaarheid voor mindervaliden moet geborgd blijven;
- de verkeersveiligheid moet geborgd blijven;
- de bereikbaarheid van put- en marktkasten, inspectieputten en straatkolken voor onderhoud en storingen moet gegarandeerd zijn;
- overig straatmeubilair, zoals brandkranen, verkeersborden, fietsrekken e.d. moeten bereikbaar blijven.

4. Nadrukkelijke voorrang voor oudere rechten
Eerder verleende vergunningen blijven in takt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
- De weekmarkt (inclusief opbouwen en afbreken);
- (Toekomstige) Standplaatsen;
- Diemer Festijn (voor zover deze door kan gaan);
- andere evenementen (voor zover die door kunnen gaan).

5. Terrassen aanpalend aan horecaondernemingen
Uitgangspunt is dat een terras zal worden opgesteld direct voor de eigen gevel van de onderneming. Een terras wordt niet opgesteld voor de gevel van een andere (horeca)onderneming. Maatwerk is mogelijk in de gevallen waarbij direct voor de betreffende onderneming geen terras mogelijk is.

6. De aanpassingen zijn van tijdelijke aard
Structurele aanpassingen zoals (omgevingsvergunningsplichtige) bouwwerken (overkappingen) zijn niet toegestaan. Het terras moet dagelijks na gebruik (tijdens de nacht of in geval van oudere rechten zoals de weekmarkt of standplaatsvergunningen) in oorspronkelijke staat worden hersteld. Het plaatsen van bijvoorbeeld terrasschermen tussen tafels en parasols is wel toegestaan, zolang deze na voorgenoemd gebruik worden weggehaald. Bij ingebruikneming van openbare ruimte moet de horecaondernemer de openbare ruimte ’s avonds steeds schoon achter laten. Restafval moet door de horecaondernemer zelf worden afgevoerd.

Verplaatsbare terrasverwarmers zijn toegestaan, mits niet brandgevaarlijk geplaatst.

Een combinatie van terrasmeubilair (zoals schermen in combinatie met een parasol), waarbij dus zowel de zijkanten als de bovenkant zijn afgeschermd worden niet geaccepteerd. De terrassen moeten een open en tijdelijk karakter te houden.

7. De openbare ruimte wordt eerlijk verdeeld
Ook omdat niet alle horecaondernemers op dit moment geïnventariseerd hebben naar de mogelijkheden van een terrasuitbreiding, wordt toch rekening gehouden indien zij op een later moment toch behoefte hebben aan terrasuitbreiding tijdens deze Corona-maatregelen. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte eerlijk wordt verdeeld als sprake is van een openbare ruimte waar meerdere horecaondernemingen aan grenzen.

8. Deurbeleid is verplicht
De horecaondernemers moeten deurbeleid voeren. Het deurbeleid is duidelijk inzichtelijk gemaakt voor klanten en vooraf aan de gemeente toegezonden. Hierbij valt ook te denken aan informeren op de website of social media van de horecaonderneming. Onderdeel van dit deurbeleid is het enkel kunnen betreden van het terras met een reservering. In de horecagelegenheid mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit komt neer op 10m2 per klant. Daarbij worden ook de verkeersstromen meegenomen. Wanneer de horecaondernemer werkt met shifts, moet er tussen deze shifts tijd te zijn om ook tijdens deze verkeersbewegingen de 1,5 meter te kunnen waarborgen. 

9. Toezicht op het terras is te allen tijde verplicht
Vanuit de horecaonderneming is iemand belast met het toezicht op het terras. Dit kan een medewerker zijn, die toe ziet op het naleven van de 1,5 meter.

10. Informeren van omwonenden
Bij de vraag of een terrasvergunning al dan niet verleend moet worden, wordt er met name gekeken naar eventuele aantasting van het woon- en leefklimaat. Hiervoor geldt: ja, mits.. 
Wel moet de horecaondernemer er alles aan doen om eventuele overlast tegen te gaan. Daarnaast wordt als extra voorschrift in de tijdelijke terrasvergunning opgenomen dat bewoners in de directe omgeving (straal van 250 meter) geïnformeerd worden door de horecaondernemer over de tijdelijke terrasuitbreiding. In deze bewonersbrief moet een direct telefoonnummer van de horecaondernemer worden opgenomen, zodat omwonenden bij overlast of vragen direct contact op kunnen nemen. 

11. Openingstijden tijdelijk terras
De openingstijden zijn gelijk aan de openingstijden van de horecaonderneming. Dit betekent concreet dat tijdens de zomerperiode (1 maart tot 1 november) het terras tot 24:00 uur geopend mag zijn. In de winterperiode (1 november tot 1 maart) mag het terras tot 20:00 uur geopend zijn. In de exploitatievergunning kunnen afwijkende openingstijden van de horecaonderneming opgenomen zijn.

12. Communicatie
Omwonenden worden naast de hiervoor genoemde omwonenden brief geïnformeerd via een gemeentelijke publicatie over dit tijdelijke beleid in het Diemer Nieuws. De verleende tijdelijke vergunningen worden eveneens gepubliceerd. 

13. Terrassenbeleid
Het thans geldende terrassenbeleid blijft als algemeen beleid onverkort van kracht.

De voorschriften van het reguliere terras blijven van toepassing. Een uitzondering hierop is het tijdelijk toestaan van een uitgifte balie voor het terras. Deze balie is enerzijds om de gasten op het terras direct te kunnen helpen en anderzijds om afhaal producten te kunnen uitgeven, zodat men niet de horecaonderneming moet betreden om te bestellen of af te halen.