Verlenging overbruggingsregeling (Tozo)

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo 2 tot uiterlijk 30 september 2020.  

Verlenging Tozo per 1 oktober 2020 Tozo 3

Tozo 3 aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunt u nog Tozo 2 aanvragen. Vanaf 1 oktober 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen via deze website. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd.

Nieuw bij Tozo 3, toets op beschikbare geldmiddelen

Alle voorwaarden die van toepassing waren op Tozo 1 en Tozo 2 blijven gelden.

Nieuw is dat voor Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen wordt ingevoerd. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi, aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, worden buiten beschouwing gelaten.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Indien u als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kan ook in de vervolgregeling een lening voor bedrijfskrediet aangevraagd worden. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157.

Looptijd tot 1 juli 2021

De uitkering voor levensonderhoud kan (als u aan de voorwaarden voldoet) worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.
Na 1 juli 2021 blijft ondersteuning mogelijk voor zelfstandige ondernemers die dat nodig hebben. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Vragen over de Tozo regeling?

Op Rijksoverheid.nl vindt u veel gestelde vragen over de Tozo regeling. 

Voorwaarden inkomen

Inkomen per 1 juli 2020 netto per maand 

Gehuwden en samenwonenden

 beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.512,90
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

- van 21 tot AOW-leeftijd € 1.059,03
- van 18 tot 21 jaar € 261,44

Voorwaarden verlenging aanvraag

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd. Voor de verlenging telt het inkomen van uw partner ook mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen aanvullende uitkering (meer). Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit de Tozo aangevuld tot het sociaal minimum. 
Bij uw aanvraag voor Tozo 1 heeft de gemeente u geen gegevens gevraagd over het inkomen van uw partner.  Deze gegevens hebben wij voor Tozo 2 wel nodig. Daarom vragen we u onderstaande gegevens alsnog aan te leveren. 

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent
 • of op hetzelfde adres woont 
 • samen een huishouden heeft
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent
 • samen een kind heeft
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
 • of ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
Wat kunt u aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van de Tozo 2 uitkering levensonderhoud tot maximaal 30 september 2020. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. 

Wat moet u doen
 1.  U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner i) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u het machtigingsformulier invullen en beiden ondertekenen. Het machtigingsformulier moet u uploaden.
 4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door middels het inkomstenformulier. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. 
Wanneer krijgt u de ondersteuning

 Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4-6 weken te laten weten waar u aan toe bent. 

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Aanvragen

U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Waarom met DigiD?
Wij weten dan direct of u in onze gemeente woont en hoeven u niet te vragen dit te bewijzen met een kopie van een identiteitsbewijs. Bovendien kunnen we uw aanvraag dan makkelijker en dus sneller verwerken!
Een Digid-sessie duurt 15 minuten, u kunt de sessie altijd verlengen!
 

Logo DigiD Regelen met DigiD