Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u veel vragen en antwoorden betreffende de overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

Praktische vragen rond uw aanvraag

Wanneer kunt u een besluit van ons verwachten?
Wij doen ons best om binnen 4 tot 6 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Dit geldt zowel voor aanvragen voor levensonderhoud als een lening voor bedrijfskapitaal.

Kunt u als u écht in acute geldnood verkeert een voorschot aanvragen? 

Is uw aanvraag Tozo voor levensonderhoud bij ons binnen en verkeert u in acute geldnood? U kunt dan een voorschot vragen. Dit kan éénmaal per kalendermaand, aan het eind van de maand. Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@diemen.nl. Belangrijk: vermeld in de e-mail svp uw voorletters en achternaam, uw geboortedatum en als u het weet het zaaknummer van uw aanvraag.

Belangrijk: ALTIJD mutatieformulier Tozo inleveren.

Heeft u een aanvraag gedaan voor een uitkering voor levensonderhoud? Dan moet u ALTIJD direct na afloop van elke maand doorgeven hoe hoog uw inkomen was. Ook als u géén inkomsten had. 
De uitkering vult uw inkomsten namelijk aan tot het sociaal minimum. We kunnen pas bepalen hoeveel u daadwerkelijk krijgt nadat we van u een opgave hebben gekregen van uw werkelijke inkomsten. Het inkomen over elke maand dat u uitkering ontvangt, geeft u op met het Inkomstenformulier Tozo. 
We sturen u bij de toekenningsbeschikking drie Inkomstenformulieren toe. 

Wanneer inleveren? 

Levert u alstublieft de inkomstenformulieren over de afgelopen maanden zo snel mogelijk in. 
Lever het volgende inkomstenformulier binnen een week na afloop van de maand in, maar niet eerder dan een week voordat de maand afloopt.

Hoe inleveren? 

- Scan (of maak een duidelijke digitale foto) en mail uw inkomstenformulier naar socialezaken@diemen.nl, vermeld in het onderwerp Inkomstenformulier en uw zaaknummer of
- Geef het in een envelop af bij het gemeentehuis. Vermeld svp het zaaknummer op de envelop. U vindt uw zaaknummer in de toekenningsbeschikking. 

Inhoudelijke vragen over TOZO

TOGS
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) voert de regeling TOGS (tegemoetkoming schade COVID-19) uit. Voor meer info zie www.rvo.nl.

Tozo
Gemeenten voeren voor de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. 

Kom ik in aanmerking voor Tozo? Klik op onderstaande link voor de meest gestelde vragen.

U vindt op de website van de rijksoverheid een handig schema om te zien of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning. Ook vindt u daar de meest gestelde vragen met actuele antwoorden over de Tozo-regeling. Mocht u alsnog twijfelen of u in aanmerking komt voor Tozo raadpleeg dan de website www.krijgiktozo.nl 

Heeft u al eerder een Tozo aanvraag ingediend?

Als u een eerdere aanvullende Tozo-uitkering heeft toegewezen gekregen en de periode tussen de einddatum van deze uitkering en de datum waarop u de verlenging van de uitkering wilt laten ingaan korter is zijn dan 3 maanden. Dan kunt u gebruik maken van het verkort aanvraagformulier voor de verlenging. Maak hiervoor gebruik van het digitale webformulier ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengen’. Zie daarvoor deze link.
Let op! Voor de verlenging telt het inkomen van uw partner ook mee. Alleen als uw gezamenlijk netto inkomen lager is dan € 1.512,90 kunt u verlenging van uw uitkering aanvragen.

Als u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo toegekend heeft gekregen of heeft aangevraagd en u wilt dit bedrag ophogen, kunt u ook gebruik maken van het digitale webformulier ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengen’. U kunt enkel een aanvullende lening aanvragen tot het maximum bedrag van € 10.157,-. Indien u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk
Toelichting op de vragen over netto-inkomsten en Staatssteun op het aanvraagformulier. 

Wat zijn netto-inkomsten?

Netto inkomsten uit onderneming:

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen
volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met
18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Nettoloon:

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het
nettoloon op uw loonstrook. 
Netto uitkering en overige inkomsten:

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • Ziektewetuitkering
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij
kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet
correct is, geeft u later de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering
terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Staatssteun?(bron: Divosa, minszw)Staatssteun?(bron: Divosa, minszw)

De lening bedrijfskapitaal vanuit de noodregeling Tozo valt onder staatssteun aan ondernemers (dit heet ‘de minimissteun’) omdat de rente van de lening niet marktconform is. Het voordeel dat hierdoor ontstaat zal maximaal
2000 euro bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en er geen voortijdige aflossing is). Wanneer de zelfstandige in 2018, 2019 en/of 2020 andere de minimissteun of andere vormen van staatssteun
van een Nederlandse overheid krijgt moet dit gemeld worden op het aanvraagformulier. Wanneer de zelfstandige later dit (kalender)jaar nog andere vormen van staatssteun of de minimissteun krijgt (bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het coronavirus) dan moet dit ook aan de gemeente gemeld worden. 

Toelichting op ‘de minimissteun’

Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de minimissteun. De algemene de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren is echter uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de minimisssteun. Dat zijn:

 • de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-);
 • de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000,-);
 • de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen:
  • wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten;
  • wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven;
  • steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten;
  • steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen;

Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000,- over een periode van drie belastingjaren worden verleend.
Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,- aan de minimissteun in een periode van drie belastingjaren krijgen. Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van drie belastingjaren aan de minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen deminimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.

Zijn deze plafonds bereikt, welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk van het feit wat voor onderneming u heeft, dan mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.
Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming. In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien. Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf gebruik maakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 ( ‘de € 4000,- regeling’ ). Er kunnen ook nog andere Corona crisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de EU de minimisregels.