Actualiteit

Op deze pagina vind je het laatste nieuws en de actualiteiten over de Regionale Energiestrategie.

Update Energietransitie Diemen, 19 oktober

In deze update informeren we u over: 
1.    Start van de reflectiefase van gemeente Amsterdam en hoe u kunt meepraten
2.    De laatste ontwikkelingen rond wind- en zonne-energie in Diemen 

Ontwikkelingen in Amsterdam: start van de reflectiefase

Amsterdam heeft drie zoekgebieden voor windenergie dichtbij Diemen: 
•    Science Park (Amsterdam Oost, direct achter de ring A10)
•    Diemerscheg-Amsterdam (langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Driemond)
•    Gaasperplas (Waternet-terrein)

Bekijk de kaart met de actuele zoekgebieden.

Voor deze drie gebieden nodigt Amsterdam ook inwoners van Diemen uit om mee te denken. Hiervoor organiseert Amsterdam verschillende activiteiten:

•    Online vragenlijst (Participatieve Waarde Evaluatie);
•    Workshops over de leefomgeving rond de zoekgebieden voor windenergie;
•    Klankbordgroepen

Deze activiteiten starten vanaf november en zijn onderdeel van de zogeheten ‘reflectiefase’. U kunt zich aanmelden voor deze activiteiten via de website van de gemeente Amsterdam, op de pagina Klankbordgroepen windmolens in Amsterdam.

Amsterdam heeft ook een nieuwsbrief duurzame energie. Wilt u van alle Amsterdamse activiteiten rond wind- en zonne-energie op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via het inschrijfformulier.

Ontwikkelingen in Diemen: nog geen duidelijkheid over Diemerscheg

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Diemen de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) vastgesteld. De zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in Diemen kan dus worden voortgezet. Er is echter sprake van een nieuwe ontwikkeling. Deze kan invloed hebben op het vervolgproces. Dat heeft te maken met de Diemerscheg. We leggen het even uit.

Alle wind-zoekgebieden van Diemen en enkele van Amsterdam liggen in de Diemerscheg. De Diemerscheg is een landschappelijk gebied dat van Amsterdam via Diemen doorloopt tot Weesp en Muiden en de gemeente Gooise Meren. Dit gebied valt onder de beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Voordat er in dit gebied een windmolen kan komen, moet eerst grondig worden onderzocht of er bijvoorbeeld beschermde dieren en planten zijn. En of er mogelijkheden zijn voor het compenseren van natuur. 

De provincie Noord-Holland gaat over deze beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Daarom is de provincie aangehaakt om in samenwerking met Diemen, Amsterdam, Gooise Meren en Weesp enige regie te houden op de mogelijke ontwikkeling van windmolens in dit gebied. Er wordt een opdracht gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken wat wel en niet kan met de opwek van windenergie in dit gebied. 

Het college van Diemen wil de resultaten van dit onderzoek eerst afwachten om daarna de afweging te kunnen maken of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense zoekgebieden zin heeft. De resultaten van het onderzoek verwachten we nog dit jaar.

Uitstel onderzoek naar geluid en slagschaduw
Vanwege de ontwikkelingen in de Diemerscheg schort Diemen ook de voorbereidingen op voor het onderzoek naar geluid en slagschaduw in de Diemense zoekgebieden. Om dezelfde reden gaan we ook nog geen uitgangspunten formuleren voor initiatiefnemers (zoals bijvoorbeeld een windcoöperatie). We verwachten dat we u aan het einde van dit jaar duidelijkheid kunnen geven hoe we het vervolgproces willen vormgeven. 

Evaluatie RES proces
Wat we wel doen in deze fase is terugblikken op hoe het RES proces tot nu toe in Diemen is verlopen en wat we daarvan leren. Deze leerpunten nemen we mee in het vervolgproces. De verwachting is dat deze evaluatie nog dit jaar is afgerond.

Overige RES-projecten in Diemen

Zon op grote daken
De gemeente heeft een kwartiermaker aangesteld die momenteel een plan opstelt voor zon op grote daken. Op die manier willen we het doel om de grote daken in Diemen zo veel mogelijk vol te gaan leggen met zonnepanelen, versnellen. 

Zonneladder
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om te komen tot een ‘zonneladder’. Met de zonneladder wordt aangegeven in welke gewenste volgorde zonneprojecten toegepast worden in Diemen. Hiermee wordt een ongewenste en/of ongecontroleerde groei van zonne-energie voorkomen. De gemeente neemt een extern bureau in de hand om de Diemense zonneladder op te stellen. De gesprekken hierover lopen intussen.

Groeiende kansen voor zonne-energie langs de rijksweg A1
Het goede nieuws is dat het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat in een brief heeft laten weten dat de A1 in Diemen een kansrijke locatie is om te worden opgenomen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het minder goede nieuws is dat Diemen nog moet wachten omdat veel gemeenten initiatieven hebben en niet alles tegelijk kan. 

Persbericht, 17 september: Kaart zoekgebieden aangescherpt

Bij de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Diemen het college de opdracht gegeven om de kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie in lijn te brengen met de teksten in de RES 1.0. Dit heeft ertoe geleid dat de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energieopwekking nu duidelijker op de kaart staan: in het buitengebied langs zware infrastructuur en langs de Gooiseweg. Het college heeft tegelijk een besluit genomen om de optie voor een windmolen in het zoekgebied vlakbij manage de Eenhoorn te schrappen. 

Op de kaarten in de RES 1.0 van de Energieregio Noord-Holland Zuid waren de zoekgebieden voor zonne- en windenergie heel globaal weergegeven. Dit wekt de indruk dat er in Diemen gezocht wordt in een gebied dat de gehele Diemerscheg en de Gooiseweg omvat. De gemeenteraad heeft daarom via een wetsvoorstel het college opdracht gegeven op de kaart duidelijker te maken dat er in het buitengebied alleen gezocht wordt langs zware infrastructuur. Dit gaat met name om windenergie. Voorbeelden zijn het spoor, autosnelwegen en het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Het college heeft nu de kaart laten aanpassen en daarbij zijn duidelijke uitgangspunten gehanteerd. Zo is voor windenergie rekening gehouden met een minimale afstand tot woningen van 400 meter. En de zoekgebieden bevinden zich binnen een strook van 120 meter langs zware infrastructuur zoals snelwegen, spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook is nogmaals goed gekeken of er in deze gebieden geen ‘harde beperkingen’ gelden voor windturbines met een ashoogte van maximaal 90 meter en een rotordiameter van 110 meter. Harde beperkingen zijn bijvoorbeeld afstand tot wegen, spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en hoogtebeperkingen Schiphol. 

Windmolen vlakbij manage de Eenhoorn vervalt

Het college heeft daarnaast een besluit genomen om de optie voor windenergie in het zoekgebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (West), vlakbij manege de Eenhoorn te laten vervallen. Het zoekgebied blijft wel overeind voor verder onderzoek naar kansen voor zonne-energie. Belangrijkste reden dat het college tot nieuw inzicht komt zijn de recente uitkomsten in de ontwikkeling van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie, waar veel inwoners over meegedacht hebben, sluit toekomstige woningbouw in het gebied van de spoordriehoek niet uit. Het college benadrukt dat de keuze voor woningbouw in dit gebied nu niet wordt gemaakt. Wel wil het college voorkomen dat het nu keuzes maakt die eventuele toekomstige woningbouwplannen in de weg gaan zitten. Ook is meegewogen dat in dit gebied het tracé van de toekomstige IJmeerlijn (metro naar Almere) loopt. Tenslotte heeft het college meegewogen dat het hier om één windmolen gaat die weinig relatie heeft met de overige resterende zoekgebieden voor windenergie. De molen is bijvoorbeeld niet goed te betrekken bij een lijnopstelling. 

Het resultaat is een aangepaste kaart. Deze kaart is ook in de omgevingsvisie van Diemen verwerkt. 

Kaartbeeld_RES 1.0. zoekgebieden Diemen

Van RES 1.0 naar RES 2.0

Bij de vaststelling van de RES 1.0 heeft de gemeenteraad van Diemen ook groen licht gegeven voor een verdere verkenning van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Het zoekproces gaat dus door. De gemeente werkt momenteel aan een plan van aanpak om van RES 1.0 naar RES 2.0 te komen en waarin ook het gesprek met inwoners en andere betrokkenen ruim aandacht krijgt. Naar verwachting is dat plan in het vierde kwartaal gereed. Ook is het de inzet dat er afstemming plaatsvindt met buurgemeenten en de provincie Noord-Holland. Diemen kiest nog altijd voor een open aanpak, waarbij het doel van het vervolgtraject kan zijn: een voldoende gedragen basis voor een volgende fase, waarin zonne- en windenenergie met initiatiefnemers kan worden geconcretiseerd. De uitkomst van het proces kan ook zijn dat er geen ruimte is voor wind- en of zonne-energie in Diemen.

Gemeentebrief, 23 juni: Wind- en zonne-energie en de RES

Geachte heer, mevrouw ,

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 aangenomen van de energieregio Noord-Holland Zuid. Daarmee zijn ook de zoekgebieden voor windenergie en zonne-energie in Diemen vastgesteld. Deze zoekgebieden liggen in het Diemer buitengebied en langs de Gooiseweg.
Belangrijk voor u om te weten: met de vaststelling van zoekgebieden is er nog lang niet besloten dat er windturbines of velden met zonnepanelen in Diemen kunnen komen!
In deze brief leest u waar we op dit moment staan, hoe we verder gaan met de zoektocht én hoe we u daarbij willen betrekken.

Wat is onze opdracht?

We hebben in Nederland een grote opdracht: overstappen naar het duurzaam opwekken van energie. Dat betekent dat er veel minder gevolgen zijn voor het klimaat. Want drie van de vier Nederlanders maak zich zorgen over klimaatverandering en over de gevolgen voor toekomstige generaties. Voor de opwek van groene energie kijken we tot 2030 vooral naar de mogelijkheden voor windenergie en zonne-energie.

Dat roept vragen en zorgen op, ook in Diemen. Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving waar we wonen. Mensen maken zich zorgen over windturbines dicht bij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw (de schaduw die een windturbine kan werpen op huizen) en gevolgen voor onze gezondheid.

Hoe gaan we om met de moeilijke keuzes?

De burgemeester en de wethouders vinden het belangrijk dat Diemen ook meehelpt om de klimaatdoelen te halen die we in Nederland hebben afgesproken. Maar de zorgen en vragen van inwoners die moeite hebben met windturbines worden ook serieus genomen. We moeten dus moeilijke keuzes maken.

We vinden drie dingen belangrijk:

  1. We maken de keuzes samen met inwoners en omwonenden
  2. We onderzoeken de feiten rond geluid en slagschaduw van windturbines goed
  3. We doen het ook samen met de gemeenten om ons heen.

We maken de keuzes samen

Van september tot eind 2021 kijken we terug op hoe het tot nu toe is gegaan. We kijken waar we nu staan en trekken daar lessen uit. En we bepalen hoe we verder gaan. Dat doen we samen met bewoners, buurgemeenten, gemeenteraden, provincie en anderen die ermee te maken hebben. We willen ook onderzoeken hoe iedereen betrokken wil worden. We willen dat iedereen kan inbrengen wat hij/zij belangrijk vindt. Hier maken we een lijst van. Op die lijst staan verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld gezondheid, zorg voor de natuur of sociale onderwerpen zoals lokaal eigendom (dat betekent dat bewoners of ondernemers (samen) eigenaar zijn van een windmolen of zonneveld). Over die onderwerpen gaan we in gesprek. En we delen plussen en minnen uit.

We onderzoeken de feiten rond geluid en slagschaduw van windturbines goed
We kiezen samen een gespecialiseerd onderzoeksbureau uit. We laten berekenen welke effecten voor geluid en slagschaduw er optreden en welke gevolgen dit heeft voor mensen in de buurt.

We doen het samen met gemeenten om ons heen
We praten met de gemeenten Weesp, Amsterdam (Zuidoost) en Gooise Meren en de provincie om het samen aan te pakken. De zoekgebieden van Diemen en Amsterdam grenzen namelijk aan elkaar en raken ook Weesp en Gooise Meren. Het is dan zinvol om (als gemeenten) samen te werken. Ook voor inwoners van deze gemeenten is dit veel duidelijker. Inwoners en andere mensen die ermee te maken hebben, hoeven niet met meerdere gemeenten te praten.

Hoe lang duurt het voor er duidelijkheid is?
We nemen ruim de tijd om goed met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken. Eind van dit jaar weten we hoe we het gaan doen en wie betrokken willen worden. In 2022 bekijken we alle verzamelde feiten en gegevens en trekken we conclusies. We verwachten dat de zoekgebieden kleiner worden en plaatsen toch nog afvallen. De plaatsen in de zoekgebieden die over zijn, werken we dan verder uit. Waar we op uitkomen staat vooraf niet vast. Er blijft altijd een kans dat uiteindelijk blijkt dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.

Wat gaan we nog meer doen?
In de RES 1.0 is verder afgesproken dat we zoveel mogelijk grote daken in Diemen volleggen met zonnepanelen. Hiervoor starten we een apart project op. En we onderzoeken samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen. Een vaak gestelde vraag is of er ook wordt gedacht aan energiebesparing? Want de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Het antwoord hierop is ja! Alleen is dit geen onderdeel van de RES. De gemeente heeft daarom ook andere programma’s om energiebesparing aan te moedigen.

Zo blijft u op de hoogte
Meer informatie over de RES is te vinden op de website van de gemeente, www.diemen.nl/res. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief hierover. Dan ontvangt u belangrijk nieuws in uw mailbox. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan ook via www.diemen.nl/res.
Samenvattend: Diemen wil verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat. Er staat veel op stapel. Samen onderzoeken we verder of er ruimte is voor windenergie en zonne-energie in de vastgestelde zoekgebieden. Dit najaar zullen we meer duidelijkheid bieden over de manier waarop we dat gaan aanpakken. En hoe u daarin een inbreng kunt hebben. Ik laat dan weer van me horen.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Sikkes-van den Berg,
Wethouder duurzaamheid gemeente Diemen

Persbericht, 18 juni: Gemeenteraad stemt in met zoekgebieden 

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni de Regionale Energiestrategie 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hiermee heeft de raad ook groen licht gegeven voor een verdere verkenning naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. De zoekgebieden liggen in het buitengebied langs de zware infrastructuur en ook langs de Gooiseweg. In lijn hiermee worden de zoekgebieden op verzoek van de raad binnenkort ook duidelijker op de kaart aangegeven. In de RES 1.0 is verder vastgelegd dat er zoveel mogelijk grote daken in Diemen worden vol gelegd met zonnepanelen. En samen met Rijkswaterstaat worden ook de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen onderzocht. Dit is in lijn met een aangenomen motie over de zonneladder. 

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg is blij met de beslissing van de gemeenteraad. Hij wil benadrukken dat dit niet automatisch betekent dat er daadwerkelijk windturbines en/of zonnevelden in Diemen kunnen komen! Hij verwacht dat er pas eind 2022 duidelijkheid is. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Nu de zoekgebieden zijn vastgesteld hoop ik dat we in het vervolgproces het gesprek met inwoners en andere betrokkenen kunnen voortzetten en samen tot weloverwogen keuzes komen. Ik verwacht dat we begin 2022 met die gesprekken gaan beginnen en dan in het verloop van het jaar alle verzamelde feiten en data kunnen wegen en conclusies trekken. Daarbij verwacht ik dat gaande de rit de zoekgebieden kleiner worden, tot uiteindelijk specifieke locaties overblijven. Waar we op uitkomen staat op voorhand niet vast. Er blijft altijd een kans dat we aan het eind van de rit tot de conclusie komen dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.’ 

Moeilijke keuzes

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Ook Diemen ziet het belang dat we overstappen naar het duurzaam opwekken van energie en wil z’n verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk erkent het college van burgemeester en wethouders ook dat veel inwoners vragen en zorgen hebben. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving. Mensen maken zich vooral zorgen over windturbines dichtbij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw en gevolgen voor onze gezondheid. Ook de zorg voor de natuur, ruimtelijke voorkeuren en sociale aspecten vinden veel mensen belangrijk. We staan dus voor moeilijke keuzes. Er zijn kansen en zorgen en voor- en tegenstanders. Daar moeten we de komende tijd goed mee omgaan en proberen met elkaar uit te komen.’


Samen het vervolgproces ontwikkelen

B en W van Diemen gaat niets overhaasten en de komende maanden uittrekken om samen met inwoners, buurgemeenten, provincie en andere betrokkenen een vervolgproces in de steigers te zetten. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Als het gaat om windturbines dan vinden we drie dingen belangrijk voor het vervolgproces. Dat we samen met inwoners en andere betrokkenen een afwegingskader vormgeven. Dat we een gespecialiseerd onderzoeksbureau laten berekenen welke geluid- en slagschaduweffecten er mogelijkerwijs optreden. En dat we met de buurgemeenten samenwerken. Als het gaat om zonnevelden dan biedt de ‘zonneladder’, waarover de gemeenteraad een motie heeft aangenomen, een basis voor vervolgstappen. In een zonneladder wordt een voorkeursvolgorde bepaald waarin bijvoorbeeld natuurgronden worden ontzien en het plaatsen van zonnepanelen op daken juist wordt gestimuleerd.’   

Diemen is met de gemeenten Amsterdam (Zuidoost), Weesp, Gooise Meren en de provincie in gesprek over een gezamenlijke aanpak. De zoekgebieden van Diemen en Amsterdam grenzen namelijk aan elkaar en raken ook Weesp en Gooise Meren. Het is dan logisch dat niet elke gemeente zelf het wiel gaat uitvinden. Ook voor inwoners van de buurgemeenten is het veel duidelijker als de gemeenten samen optrekken. Inwoners en andere betrokken hoeven dan niet met meerdere gemeenten te praten.

Initiatieven voor energieprojecten

Pas als duidelijk is of er plek is voor windturbines en zonnevelden, kunnen initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld een lokale windenergie coöperatie zich bij de gemeente melden. De gemeente maakt dan afspraken met de initiatiefnemers over de samenwerking. Verplichte afspraken zijn het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en het opstellen van een goed participatieplan met de omgeving. In het participatieplan moeten initiatiefnemers aangeven op welke manier ze bijeenkomsten met bewoners gaan organiseren en hoe de informatie zo laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden. Als het zo ver komt, dan moet er tegen die tijd ook nog een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld, die wordt opgenomen in de besluitvorming over een mogelijke omgevingsvergunning. 

Meer informatie over de RES en de Diemense zoekgebieden vindt u op de volgende pagina. Hier zijn binnenkort ook de aangepaste kaarten van de zoekgebieden te zien.
 

Persbericht, 21 april: De Regionale Energiestrategie is klaar

De Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid is op 21 april klaar. Diemen is één van de 29 gemeenten die deel uitmaakt van deze RES regio. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Voor Diemen is belangrijk dat de Diemer Vijfhoek in de RES 1.0 als zoekgebied is geschrapt. Er blijven in de RES twee Diemense zoekgebieden over (zie kaart). Het college gaat nu een reflectiefase inlassen. Het college wil in die fase duidelijkheid bieden hoe het vervolgproces eruit gaat zien. 17 Juni 2021 besluit eerst de gemeenteraad van Diemen over de RES 1.0. 

Kaart 'De Diemense zoekgebieden'

Zoekgebieden RES 1.0

Op de kaart hierboven zijn de gebieden 01 Diemerscheg-Diemen en 09 Gooiseweg te zien. Hieronder volgt een beschrijving van de twee zoekgebieden. 

01 Diemerscheg-Diemen

Dit is een groot en complex zoekgebied rondom het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Hier ziet de gemeente Diemen mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Diemen heeft het initiatief genomen om dit samen met de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, Weesp en de provincie Noord-Holland verder uit te werken. Voor de opwek van windenergie wordt gezocht langs zware infrastructuur. Op deze kaart is ook te zien dat de Diemer Vijfhoek geen zoekgebied voor wind en zon meer is in de RES 1.0. 

09 Gooiseweg

Dit zoekgebied voor zonne-energie strekt zich uit langs de stadsroute S112. Zonnevelden kunnen mogelijk worden geplaatst in de oksels van op- en afritten en de relatief smalle stroken parallel aan de S112.

Reflectieperiode inlassen

Het RES-proces heeft veel mensen op de been gebracht. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, er is kennis gedeeld, er zijn discussies gevoerd en er zijn aandachtspunten meegegeven. ‘De RES leeft enorm. Het gaat ook ergens over, namelijk de vraag hoe wij in de toekomst de energie die we nodig hebben op een duurzame manier gaan opwekken. Er zijn voor- en tegenstanders, dus kansen en zorgen. Daar willen we als gemeente zorgvuldig mee omgaan. Daarom vinden we het verstandig om tot de zomer even een reflectieperiode in te lassen en tijd nemen voor het ontwerpen van een goed vervolgproces’, aldus Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg. ‘In ieder geval zit hierin een onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden. Ook zijn we met Amsterdam, Weesp en Gooise Meren in gesprek over de aanpak voor het zoekgebied Diemerscheg-Diemen. En wij vinden het belangrijk om een open proces te ontwerpen waarin wij met inwoners en andere belanghebbenden samen afwegingen kunnen maken over de haalbaarheid van wind en zon in Diemen, waarbij ‘nee’ ook een uitkomst kan zijn.’  

Bij het ontwerp van het vervolgstappen spelen de volgende acht uitgangspunten een rol:

1.    Zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen inwoners en andere belanghebbenden meedenken.
2.    Eerlijke verdeling van de lusten en lasten: er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project.
3.    Op projectniveau wordt gestreefd naar toegevoegde waarde voor landschap en natuur en worden maatregelen genomen om negatieve effecten op natuur en omgeving te voorkomen of te verminderen.
4.    Koppelkansen worden per project verkend en waar mogelijk benut, denk daarbij bijvoorbeeld aan het combineren van opwek met andere functies zoals recreatie of het versterken van biodiversiteit.
5.    De wettelijke afstandscriteria en normen voor (geluids)overlast dienen als uitgangspunt. Lokale overheden kunnen besluiten tot strengere normen.
6.    Zon op grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen wordt actief gestimuleerd om de realisatie te versnellen.
7.    Er is en blijft ruimte voor nieuwe initiatieven en zoekgebieden.
8.    Ruimtelijke samenhang is belangrijk. De provincie neemt het voortouw
om deze te bewaken.


Wat staat er nog meer op stapel in Diemen in de RES 1.0?

College wil nog dit jaar initiatief zon op grote daken. Eerst de grote daken vol met zonnepanelen! Het college gaat tegemoet komen aan deze veelgehoorde wens tijdens het RES participatietraject. De conclusie in de RES 1.0 is dat er een intensief programma moet worden opgezet om de eigenaren van grote daken effectief te ondersteunen. Het college streeft ernaar om hiermee nog dit jaar te starten.

Kansen voor zon langs A1

Een andere veelgehoorde wens binnen het RES-traject was om zonne-energie te realiseren op taluds en geluidschermen langs het spoor. ProRail heeft dat verkend en ziet geen geschikte locaties voor zonne-energieprojecten van enig formaat langs de spoorlijnen die Diemen doorkruisen.

Meer kans maakt zonne-energie langs de snelwegen. Uit eerste gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat blijkt dat er langs de A1 kansen worden gezien voor de ontwikkeling van zonne-energie. In de loop van 2021 zal dit verder worden verkend.

Zon op parkeerplaatsen en gevels doorgeschoven naar volgende RES

Er is een inventarisatie gedaan naar zon op Diemense parkeerplaatsen. Het bouwen van zonnedaken vergt een flinke investering en daardoor lastig om het economisch rendabel te ontwikkelen. Er is nog geen grondeigenaar of projectontwikkelaar in Diemen die hiervoor een plan heeft. Hetzelfde geldt voor het idee om gevels van grote gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Daarom worden deze opties doorgeschoven en in een latere RES opnieuw onderzocht.

Informatieavond terugkijken

Op woensdag 28 april 2021 heeft er een online informatieavond plaatsgevonden over de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen terug te kijken op de pagina van de Noord-Hollandse Energie Regio

Bekijk de RES van Noord-Holland Zuid.
Lees meer over de RES in Diemen op www.diemen.nl/res

Link naar onderstaand filmpje

 

Update, 1 april: Onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens


B&W van Diemen heeft besloten om het onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden naar voren te halen. Hieronder een toelichting op dit onderzoek.

Waarom wil het college dit onderzoek nu naar voren halen?

Normaal wordt zo’n onderzoek naar de effecten van geluid en slagschaduw pas uitgevoerd als een initiatiefnemer concrete plannen voor het bouwen van windmolens indient. Dat is naar ons idee te laat. Het college van Diemen wil veel eerder in het proces duidelijkheid scheppen over de effecten van windmolens in de Diemense zoekgebieden. Dat komt ook tegemoet aan de inwoners die zich zorgen maken over de geluid- en schaduweffecten van windmolens in hun woonomgeving. Wij kunnen die zorgen over het effecten van geluid en slagschaduw door windmolens nu niet goed wegnemen en dat is cruciaal bij het verder verkennen van de Diemense zoekgebieden en bij het beoordelen van het maatschappelijk draagvlak. 

Wat laten we onderzoeken?

Het gaat om onderzoek naar geluid en slagschaduw van windmolens. Om dit onderzoek te doen gaan we werken met één of meerdere scenario’s. Er zullen dan in de Diemense zoekgebieden enkele locaties voor windmolens op de kaart worden aangewezen. Ook wordt het type windmolen bepaald. Een gespecialiseerd bureau kan dan berekenen welke geluid- en slagschaduw effecten optreden en welke consequenties dit kan hebben voor omwonenden.

Wat levert dat inzicht op?

Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen de gemeenteraad en inwoners beter beoordelen of het de gemeten waarden acceptabel vindt of niet. Als de gemeenteraad de waarden als te hoog beoordeelt dan kan dat betekenen dat een zoekgebied afvalt. 

Worden inwoners betrokken bij dit onderzoek?

We gaan inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij dit onderzoek. Het is belangrijk dat dit onderzoek transparant gebeurt en inwoners en belanghebbenden vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Wat is het onderzoek niet?

Het is geen onderzoek naar de effecten van windmolens op de volksgezondheid. Dit type onderzoek kun je op gemeentelijk niveau niet doen en het is een taak van de Rijksoverheid.