Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Actualiteit


Op deze pagina vind je het laatste nieuws en de actualiteiten over de Regionale Energiestrategie

De Regionale Energiestrategie is klaar, 21 april 2021

De Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid is op 21 april klaar. Diemen is één van de 29 gemeenten die deel uitmaakt van deze RES regio. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Voor Diemen is belangrijk dat de Diemer Vijfhoek in de RES 1.0 als zoekgebied is geschrapt. Er blijven in de RES twee Diemense zoekgebieden over (zie kaart). Het college gaat nu een reflectiefase inlassen. Het college wil in die fase duidelijkheid bieden hoe het vervolgproces eruit gaat zien. 17 Juni 2021 besluit eerst de gemeenteraad van Diemen over de RES 1.0. 

Kaart 'De Diemense zoekgebieden'

Zoekgebieden RES 1.0

Op de kaart hierboven zijn de gebieden 01 Diemerscheg-Diemen en 09 Gooiseweg te zien. Hieronder volgt een beschrijving van de twee zoekgebieden. 

01 Diemerscheg-Diemen

Dit is een groot en complex zoekgebied rondom het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Hier ziet de gemeente Diemen mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Diemen heeft het initiatief genomen om dit samen met de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, Weesp en de provincie Noord-Holland verder uit te werken. Voor de opwek van windenergie wordt gezocht langs zware infrastructuur. Op deze kaart is ook te zien dat de Diemer Vijfhoek geen zoekgebied voor wind en zon meer is in de RES 1.0. 

09 Gooiseweg

Dit zoekgebied voor zonne-energie strekt zich uit langs de stadsroute S112. Zonnevelden kunnen mogelijk worden geplaatst in de oksels van op- en afritten en de relatief smalle stroken parallel aan de S112.

Reflectieperiode inlassen

Het RES-proces heeft veel mensen op de been gebracht. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, er is kennis gedeeld, er zijn discussies gevoerd en er zijn aandachtspunten meegegeven. ‘De RES leeft enorm. Het gaat ook ergens over, namelijk de vraag hoe wij in de toekomst de energie die we nodig hebben op een duurzame manier gaan opwekken. Er zijn voor- en tegenstanders, dus kansen en zorgen. Daar willen we als gemeente zorgvuldig mee omgaan. Daarom vinden we het verstandig om tot de zomer even een reflectieperiode in te lassen en tijd nemen voor het ontwerpen van een goed vervolgproces’, aldus Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg. ‘In ieder geval zit hierin een onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden. Ook zijn we met Amsterdam, Weesp en Gooise Meren in gesprek over de aanpak voor het zoekgebied Diemerscheg-Diemen. En wij vinden het belangrijk om een open proces te ontwerpen waarin wij met inwoners en andere belanghebbenden samen afwegingen kunnen maken over de haalbaarheid van wind en zon in Diemen, waarbij ‘nee’ ook een uitkomst kan zijn.’  

Bij het ontwerp van het vervolgstappen spelen de volgende acht uitgangspunten een rol:

1.    Zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen inwoners en andere belanghebbenden meedenken.
2.    Eerlijke verdeling van de lusten en lasten: er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project.
3.    Op projectniveau wordt gestreefd naar toegevoegde waarde voor landschap en natuur en worden maatregelen genomen om negatieve effecten op natuur en omgeving te voorkomen of te verminderen.
4.    Koppelkansen worden per project verkend en waar mogelijk benut, denk daarbij bijvoorbeeld aan het combineren van opwek met andere functies zoals recreatie of het versterken van biodiversiteit.
5.    De wettelijke afstandscriteria en normen voor (geluids)overlast dienen als uitgangspunt. Lokale overheden kunnen besluiten tot strengere normen.
6.    Zon op grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen wordt actief gestimuleerd om de realisatie te versnellen.
7.    Er is en blijft ruimte voor nieuwe initiatieven en zoekgebieden.
8.    Ruimtelijke samenhang is belangrijk. De provincie neemt het voortouw
om deze te bewaken.


Wat staat er nog meer op stapel in Diemen in de RES 1.0?

College wil nog dit jaar initiatief zon op grote daken. Eerst de grote daken vol met zonnepanelen! Het college gaat tegemoet komen aan deze veelgehoorde wens tijdens het RES participatietraject. De conclusie in de RES 1.0 is dat er een intensief programma moet worden opgezet om de eigenaren van grote daken effectief te ondersteunen. Het college streeft ernaar om hiermee nog dit jaar te starten.

Kansen voor zon langs A1

Een andere veelgehoorde wens binnen het RES-traject was om zonne-energie te realiseren op taluds en geluidschermen langs het spoor. ProRail heeft dat verkend en ziet geen geschikte locaties voor zonne-energieprojecten van enig formaat langs de spoorlijnen die Diemen doorkruisen.

Meer kans maakt zonne-energie langs de snelwegen. Uit eerste gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat blijkt dat er langs de A1 kansen worden gezien voor de ontwikkeling van zonne-energie. In de loop van 2021 zal dit verder worden verkend.

Zon op parkeerplaatsen en gevels doorgeschoven naar volgende RES

Er is een inventarisatie gedaan naar zon op Diemense parkeerplaatsen. Het bouwen van zonnedaken vergt een flinke investering en daardoor lastig om het economisch rendabel te ontwikkelen. Er is nog geen grondeigenaar of projectontwikkelaar in Diemen die hiervoor een plan heeft. Hetzelfde geldt voor het idee om gevels van grote gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Daarom worden deze opties doorgeschoven en in een latere RES opnieuw onderzocht.

Informatieavond

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream.  

Bekijk de RES van Noord-Holland Zuid.
Lees meer over de RES in Diemen op www.diemen.nl/res

 

Onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens, 1 april 2021


B&W van Diemen heeft besloten om het onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden naar voren te halen. Hieronder een toelichting op dit onderzoek.

Waarom wil het college dit onderzoek nu naar voren halen?

Normaal wordt zo’n onderzoek naar de effecten van geluid en slagschaduw pas uitgevoerd als een initiatiefnemer concrete plannen voor het bouwen van windmolens indient. Dat is naar ons idee te laat. Het college van Diemen wil veel eerder in het proces duidelijkheid scheppen over de effecten van windmolens in de Diemense zoekgebieden. Dat komt ook tegemoet aan de inwoners die zich zorgen maken over de geluid- en schaduweffecten van windmolens in hun woonomgeving. Wij kunnen die zorgen over het effecten van geluid en slagschaduw door windmolens nu niet goed wegnemen en dat is cruciaal bij het verder verkennen van de Diemense zoekgebieden en bij het beoordelen van het maatschappelijk draagvlak. 

Wat laten we onderzoeken?

Het gaat om onderzoek naar geluid en slagschaduw van windmolens. Om dit onderzoek te doen gaan we werken met één of meerdere scenario’s. Er zullen dan in de Diemense zoekgebieden enkele locaties voor windmolens op de kaart worden aangewezen. Ook wordt het type windmolen bepaald. Een gespecialiseerd bureau kan dan berekenen welke geluid- en slagschaduw effecten optreden en welke consequenties dit kan hebben voor omwonenden.

Wat levert dat inzicht op?

Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen de gemeenteraad en inwoners beter beoordelen of het de gemeten waarden acceptabel vindt of niet. Als de gemeenteraad de waarden als te hoog beoordeelt dan kan dat betekenen dat een zoekgebied afvalt. 

Worden inwoners betrokken bij dit onderzoek?

We gaan inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij dit onderzoek. Het is belangrijk dat dit onderzoek transparant gebeurt en inwoners en belanghebbenden vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Wat is het onderzoek niet?

Het is geen onderzoek naar de effecten van windmolens op de volksgezondheid. Dit type onderzoek kun je op gemeentelijk niveau niet doen en het is een taak van de Rijksoverheid.