Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Belangrijke onderzoeken, ruimtelijke en technische informatie

Waar in Diemen wordt gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden?

zoekgebieden zonne-energie 2

Pondera verkenning

Het college van B en W heeft onderzoeksbureau Pondera een verkenning laten doen naar de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden in Diemen. 
Hierbij gaat het om de volgende aspecten:
•    Woningen en bebouwing;
•    Externe veiligheid en infrastructuur;
•    Ecologie;
•    Straalpaden, luchtvaart en radar;
•    Archeologie;
•    Landschap en cultuurhistorie.

De belangrijkste conclusies en aandachtspunten uit de verkenning van Pondera

Uit de verkenning blijkt ook dat er voor grote moderne windmolens met een hoogte van 241 meter in Diemen nauwelijks plaats is. Windmolens met deze hoogte kunnen alleen op de Diemer Vijfhoek geplaatst worden, maar daar gelden strenge beschermingsregimes als Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland. En vlakbij de Diemer Vijfhoek bevindt zich Fort Diemerdam en dat is Unesco werelderfgoed. Hier kan niet zomaar een windmolen naast worden geplaatst. Veel realistischer zijn waarschijnlijk de zoeklocaties in Diemerbos en tussen de Diemense snelwegen en spoorlijnen in. Hier kunnen dan alleen kleinere windmolens met een hoogte van 145 meter geplaatst worden. Ver genoeg weg van de woningen en op plekken waar vooral auto’s en treinen het beeld bepalen.

Wind

•    Diemen kent meerdere locaties waar turbines geplaatst zouden kunnen worden. Maar de ruimte is beperkt. Belangrijkste belemmeringen zijn woningen, infrastructuur netwerken, Schiphol, natuur en cultuurhistorie. 
•    Voor referentieturbine 1 (tiphoogte 145 meter) bestaat potentie voor maximaal 45 MW (15 turbines van 3 MW).
Voor referentieturbine 2 (tiphoogte 241 meter) bestaat potentie voor maximaal 16,8 MW (4 turbines van 4,2 MW).
•    Er is technisch gezien ruimte voor windenergie, voornamelijk in het Diemerbos en op de Diemer Vijfhoek. 
•    Er is voornamelijk ruimte voor referentieturbine 1. Nog grotere moderne windturbines zijn op voorhand minder haalbaar vanwege de hoogtebeperkingen van Schiphol.

Nader onderzoek is nodig voor:

•    De hoogtebeperkingen van Schiphol in verband met vliegveiligheid en een goede werking van radarsystemen. 
•    De effecten op natuurwaarden van beschermde gebieden en diersoorten. Enkele windturbines zijn bijvoorbeeld gepositioneerd in gebieden van Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
•    Wanneer windturbines binnen of in de nabijheid van de Stelling van Amsterdam of elementen daarvan (schootcirkel of zichtlijnen) worden gepositioneerd, zal er een Heritage Impact Assessment moeten worden uitgevoerd. 

Mogelijkheden windturbines, onder bepaalde voorwaarden, 3MW, hoogte 145 meter 

zoeklocatie 5 molens

In de afbeelding ziet u een kaart van Diemen. De groene stippen geven aan waar onderzoeksbureau Pondera onder bepaalde omstandigheden mogelijkheden ziet voor de plaatsing van vijf windturbines.

In de verkenning zijn ook twee varianten opgenomen met mogelijkheden die ontstaan als de beperkingen van Natuurnetwerk Nederland en Stelling van Amsterdam buiten beschouwing worden gelaten:

Variant 1: windturbine 3MW, tiphoogte 145 meter:

Er gelden vele beperkingen voor het Diemer buitengebied. Alleen als onder andere de beperkingen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Stelling van Amsterdam worden losgelaten komt men tot meer opties.

zoeklocatie 15 molens

In de afbeelding ziet u een kaart van Diemen. De groene stippen geven aan waar onderzoeksbureau Pondera mogelijkheden ziet voor de plaatsing van vijftien windturbines van 145 meter hoog (3 MW).

Variant 2: windturbine 4,2 MW, tiphoogte 241 meter: 

Als de beperkingen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Stelling van Amsterdam worden losgelaten ontstaat op de Diemer Vijfhoek ook de mogelijkheid om grotere en krachtigere molens te plaatsen. Deze grotere molens zijn financieel haalbaar; bij de relatief kleinere molens staat de economische haalbaarheid volgens de verkenning van Pondera bij voorbaat onder druk.

Voor alle bovenstaande afbeeldingen geldt: er zijn nog geen posities voor windturbines bepaald. De afbeeldingen zijn slechts het eerste resultaat van een verkenning van de zoekgebieden.

Zon      

•    De gemeente heeft vijf zoekgebieden voor zonnevelden aangewezen. Vier daarvan zijn technisch gezien geschikt doordat deze gebieden relatief open zijn en weinig belemmeringen kennen.
•    Voor zonne-energie bestaat potentie voor maximaal 44,5 MW opgesteld vermogen. 
•    Op twee locaties, gelegen tussen de A1 en de spoorlijn Amsterdam-Weesp, is een combinatie van wind- en zonne-energie mogelijk.
•    Zoekgebied 10, gelegen langs de Gooiseweg, is minder geschikt voor zonne-energie doordat het zonnepark enorm zou moeten worden opgesplitst. Dit is niet gunstig voor de businesscase. Ook blijft er weinig hectare over als geschikt gebied voor zonnepanelen.

zoekgebieden zonne-energie 2

Op deze afbeelding ziet u een kaart met de tien Diemense zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Voor de geel gearceerde gebieden werd onderzocht of ze geschikt zijn voor zonnevelden. Voor de gebieden 6, 7, 8 en 9 ziet onderzoeksbureau Pondera wel kansen. Zoekgebied 10 lijkt minder geschikt. Er zijn ook twee gebieden (6 en 7) waarvoor de mogelijkheden voor zowel wind als ook zon zijn verkend.

Zorgvuldige analyse zoekgebieden

Nadat onderzoeksbureau Pondera een technische verkenning had gedaan naar de mogelijkheden van windturbines en zonnevelden wilden we weten wat dit precies betekent voor de tien zoekgebieden. Daarom hebben we adviesbureau Decisio gevraagd om een ‘maatschappelijke effectenmatrix’ op te stellen, een grote tabel waarin alle voor- en nadelen per zoekgebied overzichtelijk bijeen worden gebracht. Naast de technische uitkomsten uit het Pondera-onderzoek zijn daarin ook sociale en economische aspecten verwerkt. Zo heeft Decisio bijvoorbeeld in kaart gebracht hoeveel woningen er aanwezig zijn binnen een straal van 1.5 km rond een windturbine. Er worden ook uitspraken gedaan over de economische haalbaarheid: hoeveel stroom kan er per zoekgebied worden opgewekt, en tegen welke prijs? De publicatie bevat ook een uitgebreide toelichting waarin wordt uitgelegd hoe de verschillende effecten zijn berekend.

Wilt u het volledige rapport van Pondera en/of de effectenmatrix van Decisio in pdf formaat ontvangen? Stuur dan een mail naar markus.schmid@diemen.nl, met verzoek toezending rapport Pondera / Decisio. U krijgt het dan zo snel mogelijk in uw mailbox.