Hoe kan ik meepraten?

Bewonersavonden

Na het vaststellen van de Concept-RES en nadat de gemeente een grondige verkenning naar de zoekgebieden heeft gedaan was het een logisch moment om in het najaar van 2020 de Diemense inwoners weer bij de RES te betrekken. Er zijn twee digitale bewonersavonden georganiseerd.
Het doel van de eerste bijeenkomst (9/12/2020) was vooral om inwoners te informeren over de stappen die de gemeente zet richting de RES 1.0. Er namen 126 inwoners deel en er werden veel vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord via hiervoor ingerichte webpagina’s van de gemeente.

In de tweede bijeenkomst (15/12/2020), bezocht door 150 inwoners uit Diemen en omringende gemeenten, zocht de gemeente de dialoog met inwoners. In kleine groepen werd gesproken over drie verschillende focusgebieden. Zo ging er één groep in gesprek over het Diemerbos, de Stammerdijk en het gebied richting Driemond en Weesp. Mensen uitten grote zorgen over de mogelijkheid dat er windturbines zouden komen in dit gebied. In de tweede groep werd gesproken over de Diemer Vijfhoek en het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Vooral inwoners van IJburg lieten hier hun stem – en dan vooral tegen windmolens - horen. Maar er waren ook andere geluiden: 'We moeten de klimaatverandering een halt toeroepen en dat vergt offers van iedereen'. In de derde focusgroep werd gesproken over de zoekgebieden die tegen Plantage de Sniep en Diemen Noord aanliggen. Met name het zoekgebied vlakbij de gemeentewerf (zoekgebied 6) werd bekritiseerd. Een windmolen op die locatie zou veel te dicht bij het dorp komen. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

kaart focusgebieden 2 RES
Afbeelding focusgebieden: 

  1. Diemerbos / Stammerdijk / Driemond / Weesp / Amsterdam / Zuidoost
  2. Overdiemerweg / Plantage de Sniep / Vlindertuin / bedrijventerreinen
  3. Diemer Vijfhoek / 3e Diem / IJburg / Maxis gebied

Digitale enquête 

In de periode 11 december tot 11 januari werd een online vragenlijst uitgezet. De enquête is bij Diemenaren en inwoners van omliggende gemeenten onder de aandacht gebracht om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun mening te geven. In totaal hebben 400 mensen de vragenlijst ingevuld. Het realiseren van zonnevelden in Diemen wordt door een meerderheid positief tot neutraal beoordeeld. Het plaatsen van windmolens wordt door de meeste deelnemers aan de enquête negatief beoordeeld. De voornaamste  redenen die kenbaar worden gemaakt zijn dat Diemen nu al dicht bebouwd is en het plaatsen van zonnevelden extra druk op de toch al schaarse ruimte zou geven. Een groot deel van de respondenten wijst in hun antwoord op overlast die de windmolens zullen veroorzaken, in de vorm van horizonvervuiling, geluidsoverlast, effecten op de gezondheid en verspilling van de natuurgebieden. Een aantal respondenten ziet de realisatie van windmolens, ook in Diemen, als een noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan. Zij willen snel over op duurzame energie. 

Een verslag van de bewonersavonden en de resultaten van de enquête zijn hier te downloaden.

Invloed uitoefenen

Ook als u de bewonersbijeenkomsten en de enquête heeft gemist kunt u nog steeds invloed uitoefenen. Welke mogelijkheden de gemeente hiervoor biedt leest u hier.
Vraagt u zich af welke stappen de gemeente de komende tijd gaat zetten? Lees dan verder op deze pagina.