Onderzoek windenergie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het college van B&W Diemen gaat met een milieueffectrapport (MER) een volgende stap zetten in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windmolens. De start van de MER-procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staan de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek. De NRD ligt van 23 september 2022 tot 5 november 2022 ter inzage. Binnen deze periode kunt u uw reactie kenbaar maken en per post of per e-mail naar ons toesturen. Daarnaast raadpleegt de gemeente betrokken bestuursorganen zoals gemeente Amsterdam, Gooise Meren en de provincie. De zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het MER.

U kunt de NRD downloaden via de volgende link

Een reactie geven kan per e-mail: info@diemen.nl of per per post: Gemeente Diemen, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen. Vermeld bij het indienen van een reactie het volgende: zaak 2022-088312 t.b.v. zienswijze NRD wind Diemen.  Zo komt uw reactie direct bij de juiste ambtenaar terecht.

RES-proces

Diemen zoekt in het kader van de Regionale energiestrategie (RES) in samenspraak met inwoners, buurgemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden naar geschikte locaties voor windturbines. Inmiddels zijn er wat dat betreft nog vijf plekken in beeld:

Wind 1 uitsnede

(Kaart: Op dit moment zoekt de gemeente nog in vijf gebieden naar mogelijkheden voor windturbines. Alle gebieden bevinden zich in of nabij het knooppunt Diemen.) 

MER-proces 

Het college van B&W Diemen gaat met een milieueffectrapport (MER) een volgende stap zetten in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windturbines. Het college vindt het belangrijk dat de resultaten van het MER een rol spelen in het maatschappelijke debat over de opwek van windenergie in Diemen en biedt dus ruimte voor informatie en participatie. Adviesbureau Antea Group gaat het MER voor Diemen opstellen.

Er is nog niet besloten of er daadwerkelijk windturbines komen in Diemen. Voor een weloverwogen besluit of en waar windturbines op het grondgebied van Diemen gerealiseerd mogen worden is het van belang om de effecten op de omgeving nader in kaart te brengen via een milieueffectrapportage (MER). Het gaat dan onder andere over ecologie en landschap, maar ook over gezondheidsaspecten zoals slagschaduw, geluid en lichthinder. Tevens geeft het MER een stevige juridische basis voor vervolgtrajecten en voor het opnemen van windlocaties in de omgevingsvisie.  

Participatie en planning

De gemeente wil zorgen onder inwoners over mogelijke plaatsing van windturbines serieus nemen en bewoners en belanghebbenden actief bij het milieuonderzoek betrekken. Voor iedereen die nadere informatie over de NRD wil, organiseert de gemeente een informatieavond over de NRD. 

  • De inloopavond vindt plaats op woensdag 12 oktober 2022, 19:30 uur in het gemeentehuis.
  • Halverwege het onderzoek en bij de afronding van het MER worden vergelijkbare momenten georganiseerd.
  • Als de inspraak over deze NRD is afgerond, start adviesbureau Antea Group met de onderzoeken en het opstellen van het MER. De verwachting is dat dat in de eerste helft van 2023 klaar is. 
  • Het rapport zal dan zes weken ter inzage liggen en daarop kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend. Dan brengt ook de onafhankelijke commissie MER een advies uit over het rapport. 

Het MER is de basis voor een besluit van de gemeenteraad over de vraag óf en zo ja, waar ontwikkeling van windturbines in Diemen gewenst is. Blijf op de hoogte We houden u graag via e-mail op de hoogte van alle stappen die in dit langdurige proces worden gezet. We vragen u om u hiervoor op te geven voor onze digitale energietransitie nieuwsbrief.