Wat is de Regionale Energiestrategie?

De Regionale Energiestrategie, kortweg RES, is een document waarmee de energieregio Noord-Holland Zuid (waar Diemen deel vanuit maakt) beschrijft hoe en waar we grootschalig duurzame elektriciteit (met zon en wind) gaan opwekken.
Meer weten over de RES? Bekijk dan dit filmpje:  

RES 1.0

Diemen werkt mee aan de realisatie van de RES 1.0. Maar de zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie houdt niet op met de RES 1.0. De concretisering van de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie heeft veel tijd nodig en gebeurt stapsgewijs.

Proces

  • In juni 2021 neemt de gemeenteraad van Diemen het besluit of het de RES 1.0 vaststelt. Hier gaat het dan veel meer dan in de vorige stap over het maatschappelijke draagvlak voor de verschillende zoekgebieden en technieken. De raad kan bij het vaststellen van de RES 1.0 aandachtspunten meegeven voor het vervolgproces.
  • In december 2021 wordt in Diemen de Omgevingsvisie aan de gemeenteraad voorgelegd. Informatie uit de RES 1.0 wordt daarin verwerkt. De gemeenteraad maakt dan samen met  andere thema’s zoals bijvoorbeeld wonen en natuur de afweging waar prioriteit aan wordt gegeven.  Ook dan kunnen nog zoekgebieden afvallen of worden gewijzigd.
  • Daarna kan de Omgevingsvisie worden vertaald naar het omgevingsplan of eventueel een uitvoeringsprogramma. Hoe dan ook gaat het dan om het beleidsmatig vastleggen van afspraken uit de RES. Denk aan afspraken over participatie, het streven naar lokaal eigendom en de gezamenlijke ambitie van de regio. Hier is de planning nog niet van bekend.

Ambities

Gemeente Diemen wil bijdragen aan de ambities uit de RES om duurzame energie op te wekken met wind en zon. Diemen zet in op verschillende projecten:

  • Onderzoeken van zoekgebieden voor wind- en zonne-energie: de gemeente gaat zelf geen windmolens of zonnevelden bouwen. Wél kan zij bepalen voor welke gebieden zij planologische medewerking wil verlenen. 
  • Zon langs snelwegen (bijvoorbeeld op geluidsschermen): samen met onze buurgemeenten zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid om zonnepanelen langs de A1 te plaatsen.
  • Zon op grote daken: Samen met het Rijk en de provincie zet Diemen in op stimuleringsprogramma’s om de grote daken, vaak in eigendom van particuliere eigenaren en bedrijven, vol te leggen met zonnepanelen.
  • Andere deelopgaven binnen de RES krijgen momenteel minder prioriteit, bijvoorbeeld zon op parkeerplaatsen en zon op gevels. Uit gesprekken met ProRail is gebleken dat er in Diemen geen mogelijkheden zijn voor zonnepanelen langs de spoorlijnen.