Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Wat is de Regionale Energiestrategie?

De Regionale Energiestrategie, kortweg RES, is een document waarmee de energieregio Noord-Holland Zuid (waar Diemen deel vanuit maakt) beschrijft hoe en waar we grootschalig duurzame elektriciteit (met zon en wind) gaan opwekken.

Meer weten over de RES? Bekijk dan dit filmpje:  

Concept RES

Op dit moment is er een concept RES voor de regio Noord-Holland Zuid gereed.  De gemeenteraad van Diemen heeft hierover op 1 juli 2020 vergaderd en geen wensen en bedenkingen uitgesproken. Diemen werkt nu mee aan de realisatie van de RES 1.0 die voor 1 juli 2021 klaar moet zijn en door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Het tijdpad voor de RES Noord-Holland Zuid ziet er als volgt uit:

Tijdspad RES Noord-Holland
Regio's starten en bereiden de RES 2018
Regio's van de RES gevormd Oktober 2018
Inzicht in opwekmogelijkheden potentie per regio Februari 2019
Definitief klimaatakkoord Eind 2019
Opleveren (voorlopige) concept-RES voor analyse PBL en NP RES 1 juni 2020
Opleveren van natuurlijk vastgestelde concept-RES en start doorberekening PBL  1 oktober 2020
PBL en NP RES leveren definiteve analyses 1 februari 2021
Opleveren RES 1.0 per regio 1 juli 2021
Oplevering RES 2.0 per regio Na 24 maanden


Om de ambities uit de RES te realiseren zet de gemeente Diemen in op verschillende projecten:

•    Zoekgebieden wind- en zonne-energie: de gemeente gaat zelf geen windmolens of zonnevelden bouwen. Wél kan zij bepalen voor welke gebieden zij planologische medewerking wil verlenen. 
•    Zon op grote daken: Samen met rijk en provincie wordt gewerkt aan stimuleringsprogramma’s om de grote daken, veelal in eigendom van particuliere eigenaren en bedrijven, vol te leggen met zonnepanelen.
•    Zon langs snelwegen (bijvoorbeeld op geluidsschermen) en spoorlijnen: samen met veel gemeenten uit de regio zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat en ProRail. Hun medewerking is cruciaal.
•    Andere deelopgaven binnen de RES krijgen momenteel minder prioriteit, bijvoorbeeld zon op parkeerplaatsen en zon op gevels. 

Hoe verder met wind en zon?

In het traject naar de RES 1.0 wordt een integrale afweging van de nu opgenomen zoekgebieden nog niet gemaakt. Er worden wel eerste stappen gezet. Deze leiden tot een scherper inzicht in de haalbaarheid en potentiele opwek van de verschillende zoekgebieden. In de ontwikkeling van de RES 1.0 kunnen zoekgebieden nog wijzigen, afvallen en worden toegevoegd. Als de RES 1.0 klaar is kan er niet direct een zonneveld of windmolen worden gebouwd. De keuzes uit de RES 1.0 moeten eerst worden vastgelegd in de wettelijke ruimtelijke beleidskaders: de omgevingsvisies, de provinciale omgevingsverordening en gemeentelijke omgevingsplannen. Hierbij horen dan ook alle normale procedures rond inspraak en rechtsbescherming.