Onderzoek windenergie

Milieueffectrapportage (MER) voor zoekgebieden windenergie in september klaar

Het college van Diemen heeft de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld voor het m.e.r onderzoek naar locaties voor windmolens in de Diemense zoekgebieden voor windenergie.

Diemen zoekt in het kader van de Regionale energiestrategie (RES) naar geschikte locaties voor windmolens. Dit doet de gemeente in samenspraak met inwoners, buurgemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden. Een volgende belangrijke stap in dit proces is het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Voordat zo’n m.e.r onderzoek daadwerkelijk van start kan gaan moet er overeenstemming zijn over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek. Daarom heeft er recent een uitgebreide consultatie van omwonenden en andere betrokkenen plaatsgevonden over de concept opzet van het m.e.r onderzoek. 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn alle uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek beschreven. Iedereen die dat wilde kon zes weken lang hun mening geven. Er zijn in de periode van 23 september tot en met 5 november 2022 46 reacties binnengekomen bij de gemeente. Antea, het bureau dat het m.e.r. onderzoek gaat uitvoeren in opdracht van de gemeente, heeft alle reacties beantwoord. Ook hebben ze de definitieve onderzoeksopzet op belangrijke punten aangepast. Deze aangepaste NRD is nu door het college vastgesteld.

Veel aandacht voor de zorgen om geluid en natuur

Uit de reacties blijkt dat mensen de meeste zorgen hebben over het geluid van windmolens en de effecten op de natuur. Gevreesd wordt dat het geluid van windturbines bovenop de al bestaande geluidsoverlast van snelwegen, spoor, vliegverkeer en schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal komt. Onderzoek naar de geluidseffecten en vooral ook in combinatie met de andere geluidsbronnen zal in het m.e.r. onderzoek uitgebreid aan de orde komen. Ook zal in het m.e.r onderzoek veel aandacht besteed worden aan de effecten van windturbines op de natuur.

Op een aantal punten is de onderzoeksopzet gewijzigd naar aanleiding van de reacties. Zo komt er meer aandacht voor de effecten van windturbines op de woonwijk-in-aanbouw Weespersluis en voor de volkstuinen die langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de richting van Weesp liggen. Ook gaan de onderzoekers na of het aanleggen van bouwwegen tijdens de aanlegfase van een windturbine schadelijke gevolgen heeft voor de natuur.

Mogelijkheid hogere windturbines niet onderzocht

In een reactie werd de gemeente verzocht om ook de mogelijkheden voor windturbines hoger dan 145 meter te onderzoeken. Dit zou veel meer stroom opleveren en dus zorgen voor een beter businessmodel. Het college gaat op dit verzoek in het kader van de m.e.r. niet in. De reden is dat de zoekgebieden voor windturbines onder een aanvliegroute van Schiphol liggen. De wettelijke regels die gelden maken het plaatsen van hogere turbines onmogelijk. Wel neemt het college het signaal serieus. Daarom heeft de gemeente bij het ondersteunende programmabureau RES het verzoek ingediend om uit te zoeken wat de toekomstkansen zijn van de kleinere windmolens.

Begrenzing zoekgebieden aangescherpt

Op basis van signalen is er ook nog eens heel nauwkeurig gekeken naar de begrenzing van de zoekgebieden. Dit heeft geleid tot aanpassingen. De aanpassingen leiden niet tot meer of minder mogelijkheden voor windturbines. Ze geven een realistischer beeld van de situatie ter plaatse. Zo zijn de natuurlijke grenzen van bijvoorbeeld een weg scherper aangehouden én het was niet logisch om de oorspronkelijke zoekgebieden A en B te scheiden. Deze zijn nu op de nieuwe kaart samengevoegd en daarmee is het aantal zoekgebieden teruggebracht van vijf naar vier.

Oorspronkelijke kaart met vijf zoekgebieden

Kaart zoekgebieden wind_5

Aangepaste kaart met vier zoekgebieden 

Kaart zoekgebieden wind_4

Participatie

Onderzoeksbureau Antea gaat het m.e.r. onderzoek uitvoeren. Tijdens het proces zal op gezette tijden participatie met omwonenden en belanghebbenden plaatsvinden. Het eerstvolgende participatiemoment vindt plaats op dinsdag 21 maart. Dan zal Antea de eerste onderzoeksresultaten presenteren én wordt er ook voor het eerst nagedacht over mogelijke alternatieven voor de opstelling van windturbines. Dit bepalen van mogelijke alternatieven is een vast onderdeel van het m.e.r. onderzoek.
 
Volgens de planning is het milieueffectrapport (MER) in september van dit jaar in concept klaar. Dan volgt weer een reactieprocedure en zal een onafhankelijke commissie MER het onderzoek toetsen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Diemen om een besluit te nemen over de vraag óf en zo ja, waar er in Diemen windturbines kunnen komen. In de aanloop naar dat besluit vindt het college van B&W het belangrijk dat de resultaten van het MER een rol spelen in het maatschappelijke debat over de opwek van windenergie in Diemen en biedt daarom in die periode nog ruimte voor informatie en participatie. Het raadsbesluit staat gepland voor december 2023.

De NRD en de nota van zienswijzen zijn op deze pagina te lezen via de links aan de rechterkant.