Onderzoek wind- en zonne-energie

Proces

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Regionale energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld. Onderdeel van de RES 1.0 zijn zoekgebieden voor productie van wind- en zonne-energie. Daarna heeft de gemeenteraad op 27 januari 2022 de Omgevingsvisie Diemen 2040 vastgesteld. In de omgevingsvisie zijn deze zoekgebieden opgenomen en is de opdracht geformuleerd om te gaan ‘onderzoeken voor welke gebieden de gemeente uiteindelijk planologische medewerking wil verlenen’. Deze opdracht is door het college opgepakt. Dit heeft geleid tot de onderzoeken die nu voorliggen. Iedereen mag hierover een mening ofwel ‘zienswijze’ naar de gemeente te sturen.

Het college van B en W zal pas na de zienswijzen periode het MER definitief vaststellen. Het college zal dan ook har voorkeur uitspreken voor een bepaalde opstelling van windturbines. Dit wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Diemen om er in het tweede kwartaal van 2024 een definitief besluit over te nemen.

Proces

Ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie Diemen 2040

Aan de hand van diverse onderzoeken zijn een paar zoekgebieden geschrapt, andere zijn stapsgewijs aangepast en opnieuw begrensd. De wijzigingen wil het college nu formeel vastleggen door kaarten en teksten in de Omgevingsvisie Diemen 2040 aan te passen. Het college wil dit regelen door middel van een partiële herziening van de Omgevingsvisie Diemen 2040. Hiervoor hebben we nu de ‘Ontwerp partiële herziening van de Omgevingsvisie Diemen 2040 t.b.v. opwek van wind- en zonne-energie’ opgesteld. 

  • De Ontwerp partiële herziening is het centrale document waar alle voorgestelde wijzigingen samenkomen en exact worden omschreven.
  • Andere documenten (zoals het MER over windenergie) dienen als onderbouwing voor de wijzigingen. 

Drie onderzoeken

De voorgestelde wijzigingen aan de Omgevingsvisie Diemen 2040 zijn onderbouwd met drie onderzoeken of adviezen. 

  • De onderbouwing voor het deel over windenergie bestaat uit een milieueffectrapport (MER).
  • Voor het deel over zonne-energie is er het ‘Advies zoekgebieden zonne-energie voor vervolgaanpak’ geschreven. 
  • Tenslotte ligt er ook het ‘Beleidsonderzoek kansen lokaal eigendom gemeente Diemen’. Daarin wordt beschreven hoe de wens van de gemeente om bij grootschalige energieprojecten 50% lokaal eigendom na te streven kan worden vormgegeven.  

Hieronder volgt een korte toelichting bij deze drie documenten.

Concept Milieueffectrapport (MER) Wind Diemen

Diemen heeft vier mogelijk geschikte locaties (zoekgebieden) voor windmolens (zie kaartje) rond knooppunt Diemen laten onderzoeken. De resultaten staan in het milieueffectrapport (MER) Wind Diemen. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat er op elke locatie ruimte is voor één windturbine die niet hoger mag zijn dan 145 meter. 

Vier wind zoekgebieden t.b.v. MER

Het MER heeft de vier locaties op twee manieren onderzocht. Deel A is een onderzoek naar de onderlinge verschillen tussen de vier locaties. In deel B zijn de milieueffecten van vier opstellingsvarianten onderzocht binnen de zoekgebieden. 

Het Diemense college van B & W heeft het concept MER bestudeerd en ziet mogelijkheden voor windturbines. In eerste instantie voor de opstellingsvariant 2 (lijnopstelling van 3 windmolens in zoekgebieden A, C, D langs het Amsterdam-Rijnkanaal). Maar het college denkt dat variant 1 voor een maximale opwek met 4 windturbines in zoekgebied A B C en D ook verantwoord kan. Met het alternatief ‘maximale opwek’ kan met vier windturbines duurzaam stroom voor 16.000 huishoudens worden opgewekt.

Advies zoekgebieden zonne-energie voor vervolgaanpak

Het college wil drie locaties voor zonnevelden aanwijzen. De meeste duurzame opwek kan worden gerealiseerd in het project ‘Energieroute Noord-Holland’. In dit project worden er rond het knooppunt Diemen vele stroken aangewezen waar zonnepanelen kunnen komen. In het kader van dit project zijn ook de geluidschermen aan de noordkant van de A1 bij Diemen Noord kansrijk voor zonnepanelen. Verder ziet het college nog mogelijkheden voor twee zonnevelden: in de Spoordriehoek en bij de Gooiseweg. Alles bij elkaar kan er met zonne-energie stroom voor zo’n 4.400 huishoudens worden opgewekt.

Beleidsonderzoek kansen lokaal eigendom gemeente Diemen (RHDHV)

Als er in Diemen daadwerkelijk ruimte komt voor een zonneveld of een windpark dan wil het college (en ook de gemeenteraad) dat een projectontwikkelaar (dat kan een bedrijf of een burger-energiecoöperatie zijn) naar mogelijkheden zoekt om de omgeving mee te laten profiteren. Het college denkt daarbij aan het laten terugvloeien van de opbrengsten in het gebied en met dit geld dingen te doen die de leefbaarheid ten goede komen. 

Dit document gaat dus over de vraag hoe inwoners kunnen meedoen bij de ontwikkeling van grote wind- en zonne-energie projecten. En er wordt ingegaan op juridische vragen. Hoe kan de ambitie van de gemeente het beste worden geborgd?