Erfpacht

De gemeente Diemen stapt over op een nieuw erfpachtstelsel. Erfpacht houdt in dat als u een woning koopt op erfpachtgrond, dan betaalt u dan vergoeding aan de gemeente.

Inleiding

De gemeente Diemen stapt over op een nieuw erfpachtstelstel. Erfpacht houdt in dat als u een woning koopt op erfpachtgrond, dan betaalt u voor het gebruik van die grond een vergoeding aan de gemeente. Deze vergoeding, de canon, kun je jaarlijks voldoen of in één keer afkopen (vooruitbetalen).

Het nieuwe erfpachtstelsel in Diemen betekent dat het huidige erfpachtstelsel wordt omgezet naar een eeuwigdurend stelsel. De gemeenteraad neemt hierover een besluit in maart 2020.

Verschil tussen tijdelijke en eeuwigdurende erfpacht

Tijdelijke erfpacht

Onder tijdelijke erfpacht wordt verstaan erfpacht voor een vaste, aflopende termijn. In Diemen geldt een periode van 75 jaar. Daarna loopt het af. U betaalt jaarlijks de canon aan de gemeente.

Eeuwigdurende erfpacht

Eeuwigdurende erfpacht is erfpacht voor altijd. De waardegrondslag voor het bepalen van de canon bij start van de eeuwigdurende erfpacht wordt afgeleid van de Woz waarde en daarna nooit meer aangepast.

Erfpacht afkopen

De gemeente Diemen biedt u nu de mogelijkheid, om vervroegd, dus voor het aflopen van de periode, uw tijdelijke erfpacht om te zetten naar een eeuwigdurende erfpacht. Hoe gaat dit in zijn werk?

Eigenaar eengezinswoning

Bent u eigenaar van een eengezinswoning, dan kunt u zelfstandig besluiten uw tijdelijke erfpacht om te zetten naar eeuwigdurend. De gemeente is dan nog steeds juridisch eigenaar (ook wel ‘bloot eigendom’ genoemd) van de grond. Als de canonverplichting wordt afgekocht kan de eigenaar ook het bloot eigendom zonder bijbetaling kopen. Deze afspraken worden vastgelegd in een notariële akte.

Eigenaar appartement

Bent u eigenaar van een appartement? Dan kunnen alleen de leden van de VVE tijdens een ledenvergadering besluiten de tijdelijke erfpacht om te zetten naar een eeuwigdurende erfpacht.

Wel kunt u als eigenaar via een individuele overeenkomst met de gemeente, vooruitlopend op zo’n besluit van de VvE, financiële afspraken maken op basis van eeuwigdurende erfpacht.

Die overeenkomst wordt in een notariële akte vastgelegd. Alleen de VvE kan het initiatief nemen om het ‘bloot eigendom’ te verkrijgen. In die situatie wordt geadviseerd contact te zoeken met de gemeente.

Wat zijn de kosten waar ik rekening mee moet houden?

• Administratieve kosten gemeente.

• De overeenkomst wordt opgenomen in een notariële akte. De kosten van deze akte zijn voor u als eigenaar van de grond (canon).

• U betaalt de afkoopsom direct bij de notaris.

• Overdrachtsbelasting (over verschil tussen de waarde van het oude recht en de waarde van het nieuwe recht).

Zijn de kosten aftrekbaar van de belastingen?

Hiervoor verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl

Bij wie moet ik zijn om over te stappen?

Wilt u overstappen neem dan contact op met de gemeente Diemen via (020) 31 44 888. 

Belangrijke begrippen

• Bloot eigendom: daaronder wordt verstaan het eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Er vindt hier dus geen ‘vruchtgebruik’ plaats. Voorbeeld: een huis of land waarvan men eigenaar is, maar er niet in of op woont, daar geen vergoeding (lusten) voor ontvangt maar ook geen kosten (lasten) voor betaalt.

• Waardegrondslag: is de basis die de gemeente hanteert voor de onroerende zaakbelasting.

• Canon: vergoeding die jaarlijks aan de gemeente moet worden betaald voor het gebruik van de grond.

• Canonpercentage: percentage dat wordt gebruikt om de hoogte van de canon af te leiden van de waardegrondslag van het erfpachtrecht. 

Afkoop erfpacht: betaling in één termijn van de eeuwigdurende verplichting tot betaling van de jaarlijkse canon 

• Na afkoop van de jaarlijkse canonverplichting zijn er geen kosten meer.

Logo DigiDErfpacht 

  • Als u aanvullende informatie wilt ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar info@diemen.nl. Onder vermelding van het onderwerp erfpacht, uw naampostcode en huisnummer van het object. 

Overige informatie