Ontwerpbestemmingsplan Overdiemerweg vrijgegeven voor inspraak

Er wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Overdiemerweg 38-40, tegenover Fort Diemerdam. Een ontwikkelaar wil daar vijftien kleine recreatiewoningen en een horecavoorziening bouwen. De gemeente is positief over het plan en is bezig de nodige stappen te zetten om het mogelijk te maken.

Belangrijke stap is het aanpassen van het bestemmingsplan. Daarvoor is een ontwerpbestemmingsplan ingediend. Het college van B&W heeft dit plan nu vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat betrokkenen hun reactie kunnen indienen. Over het plan is vooroverleg geweest met betrokken instanties en heeft de initiatiefnemer gesproken met geïnteresseerden en omwonenden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ook ter consultatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Het plan voor de Overdiemerweg 38-40 betreft de herontwikkeling van de huidige loods, jachthaven en twee onbewoonbaar verklaarde woningen. Er moeten volgens de initiatiefnemers 15 kleine recreatiewoningen, een restaurant en aanlegsteigers komen. De plek wordt dan een (semi)openbaar toegankelijke groene locatie met onder andere een voetpad en een uitzichtpunt waar je over de Derde Diem kunt uitkijken. Het college is positief omdat het plan een mooie invulling is van de wens uit de Omgevingsvisie om aan de Derde Diem ter hoogte van fort Diemerdam, aantrekkelijke havenhoreca en logiesverblijven te realiseren. Met het creëren van het uitzichtpunt wordt invulling gegeven aan één van de in de Omgevingsvisie gewenste Diemense koesterplekken, een herkenbare plek van betekenis voor ontmoeting en verblijf.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 10 februari 2023 zes weken lang bekijken. Nadere informatie is te vinden in de publicatie op de gemeentepagina van het Diemernieuws van 9 februari 2023. Daarna worden de reacties, en eventuele opmerkingen van de raad, behandeld en het plan hier zo nodig op aangepast. Ook wordt er verder gewerkt aan het bouwkundig ontwerp van het plan en het inrichtingsplan van de openbare ruimte. Ook wordt er een overeenkomst met de initiatiefnemers opgesteld en vervolgens kan het definitieve bestemmingsplan aan de raad aangeboden worden om vast te stellen. Naar verwachting is het eind 2023 zover.

Op deze link kunt u meer informatie vinden.

Afbeelding2