Inspraakronde en informatiebijeenkomst ontwerp Actieplan Geluid

Op donderdag 4 juli van 17:00 – 19:00 uur is er in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over het ontwerp Actieplan Geluid Diemen 2024-2028. 

We maken elke vijf jaar een Actieplan Geluid. Dat doen we om de gezondheid van de inwoners te beschermen. Als er te veel lawaai in uw woonomgeving is, kan dat effect hebben op uw gezondheid. Met het plan willen we schadelijke gevolgen van omgevingsgeluid verminderen en plekken behouden waar je als inwoner rust kan vinden. Nu is er een ontwerp voor het Actieplan Geluid voor 2024 tot 2028 gemaakt. Dit plan gaat over het geluid van wegen, spoorwegen, industrieterreinen, Schiphol en het Amsterdam-Rijnkanaal. We informeren u over de acties die we willen nemen en u kunt uw mening geven over het plan. 

Uw mening

Het college nodigt iedereen die dat wil uit om een mening ofwel ‘zienswijze’ te geven. Dat kan van vrijdag 14 juni tot en met vrijdag 26 juli 2024 door een mail of brief te sturen naar de gemeente Diemen.
Hieronder vindt u de relevante contactgegevens die u kunt gebruiken voor het toezenden van uw zienswijze:

  • Per e-mail:  info@diemen.nl met het onderwerp ‘Inspraak ontwerp actieplan geluid Diemen 2024-2028'
  • Per post: Gemeente Diemen, Team Ruimtelijk Beleid,  Postbus 191, 1110 AD,  Diemen
  • Mondeling: U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer P. van de Mortel of mevrouw M. Reijnen via e-mail: info@diemen.nl of telefonisch via 020 3144888.

De reacties van inwoners wordt verwerkt in een reactienota en gebruikt voor eventuele aanpassing van het actieplan. Ook de gemeenteraad zal het actieplan nog bespreken. Het college zal het Actieplan Geluid dan na de zomer definitief vaststellen. Het ontwerp Actieplan Geluid Diemen 2024-2028 is in te zien bij de servicebalie van het gemeentehuis en via de volgende link

Resultaten enquête

We hebben voor het opstellen van het Actieplan Geluid eind vorig jaar aan inwoners gevraagd hoe ze het geluid in hun woonomgeving ervaren. Uit de enquête blijkt dat 63% van de inwoners het geluid in de eigen woonomgeving als goed beoordeelt, 27% matig en 10% slecht. Als het niet als goed wordt beoordeeld, komt dat vooral door het geluid van auto’s. Ook brommers en scooters worden genoemd en geluid door vliegtuigen. Als minste noemen mensen het geluid van metro, tram en scheepvaart. We hebben een gespecialiseerd bureau onderzoek laten uitvoeren naar lawaai in Diemen. Uit die berekeningen blijkt dat 5% van de inwoners last heeft van wegverkeer.

Nieuwe acties

Er zijn in Diemen woningen waar veel geluid is van wegen, treinen, metro en vliegtuigen. We stellen in het Actieplan Geluid nu verschillende acties voor om het geluid te verlagen. We gaan nog meer geluidreducerende wegverharding gebruiken op gemeentewegen en stimuleren elektrisch vervoer. We bekijken ook mogelijkheden om via beheerders van andere geluidsbronnen (zoals spoorwegen, rijkswegen en luchtvaart) het geluid te verminderen. Daarnaast hebben we aandacht voor plekken waar inwoners rust kunnen vinden. We maken ons sterk om het Diemerbos en de Diemerscheg te behouden en te versterken voor natuur en recreatie. Ook willen we pleinen en plantsoenen omvormen tot een meer parkachtige omgeving.