Zoektocht naar locaties windturbines gaat verder met MER

Het college van B&W Diemen gaat met een milieueffectrapport (MER) een volgende stap zetten in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windmolens. Diemen zoekt in het kader van de Regionale energiestrategie (RES) in samenspraak met inwoners, buurgemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden naar geschikte locaties voor windturbines. Inmiddels zijn er wat dat betreft nog vijf plekken in beeld. Het college vindt het belangrijk dat de resultaten van het MER een rol spelen in het maatschappelijke debat over de opwek van windenergie in Diemen en biedt dus ruimte voor informatie en participatie. Adviesbureau Antea Group gaat het MER voor Diemen opstellen.

Wind 1 uitsnede  
(Kaart: Op dit moment zoekt de gemeente nog in vijf gebieden naar mogelijkheden voor windturbines. Alle gebieden bevinden zich in of nabij het knooppunt Diemen.)

Er is nog niet besloten of er daadwerkelijk windturbines komen in Diemen. Voor een weloverwogen besluit of en waar windturbines op het grondgebied van Diemen gerealiseerd mogen worden, is het van belang om de effecten op de omgeving nader in kaart te brengen via een milieueffectrapportage. Het gaat dan onder andere over ecologie en landschap, maar ook over gezondheidsaspecten zoals slagschaduw, geluid en lichthinder. Tevens geeft het MER een stevige juridische basis voor vervolgtrajecten en voor het opnemen van windlocaties in de omgevingsvisie.  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De start van de MER-procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staan de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek. Het college van B&W geeft deze NRD vrij voor inspraak op 23 september. Daarna ligt de notitie zes weken ter inzage op het gemeentehuis en wordt deze gepubliceerd op www.diemen.nl/res. In die periode kan iedereen zienswijzen indienen op de reikwijdte en het detailniveau van het milieuonderzoek. Daarnaast raadpleegt de gemeente betrokken bestuursorganen zoals de gemeenten Amsterdam en Gooise Meren en de provincie Noord-Holland. De zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het MER. 

Participatie
De gemeente wil zorgen onder inwoners over mogelijke plaatsing van windturbines serieus nemen en bewoners en belanghebbenden actief bij het milieuonderzoek betrekken. Voor iedereen die nadere informatie over de NRD wil, organiseert de gemeente dan ook een informatieavond. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 12 oktober, 19:30 uur in het gemeentehuis. Halverwege het onderzoek en bij de afronding van het MER worden ook weer dergelijke bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd. 

Vervolgproces
Als de inspraak over deze NRD is afgerond, start adviesbureau Antea Group met de onderzoeken en het opstellen van het MER. De verwachting is dat dat in de eerste helft van 2023 klaar is. Het rapport zal dan zes weken ter inzage liggen en daarop kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend. Dan brengt ook de onafhankelijke commissie MER een advies uit over het rapport. Het MER zal dan de basis zijn voor een besluit van de gemeenteraad over de vraag óf en zo ja, waar ontwikkeling van windturbines in Diemen gewenst is.