Publicatie inspraak


Inspraak ontwerp Parkeerbeleidsplan 2021 

Ter inzage. De nota is in te zien op de website van Diemen en www.officielebekendmakingen.nl. Tevens liggen de stukken voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis tussen 9 april en 21 mei 2021. 

Toelichting mogelijk

Vanwege de Coronamaatregelen wordt geen inloopavond georganiseerd. In de plaats daarvan organiseert de gemeente voor belanghebbenden 3 spreekuren waarbij de mogelijkheid bestaat vragen te stellen over het parkeerbeleidsplan via Teams. Belangstellenden dienen zich hiervoor aan te melden per email naar parkeren@diemen.nl met onderwerp 'Toelichting parkeerbeleidsplan'. Voor de goede orde: de vragen die u stelt worden niet beschouwd als zienswijze. U dient wanneer nodig een schriftelijke zienswijze in te dienen. 

Het spreekuur is op:

  • Dinsdag 13 april van 16.00- 17.00 uur
  • Vrijdag 23 april van 13.00 tot 14.00 uur
  • Woensdag 12 mei tussen 15.00 en 16.00 uur

Zienswijze Indienen

Gedurende de periode tussen 9 april en 21 mei kan door inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen of per email aan info@diemen.nl onder vermelding van ‘Inspraak ontwerp Parkeerbeleidsplan 2021-033101’. Aan de hand van de gemaakte opmerkingen en bespreekpunten zal het concept-parkeerbeleidsplan mogelijk worden aangepast en ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E.H. Tabink of de heer J.W. Hut via het algemene telefoonnummer.