Samenvatting enquête parkeren Diemen

Amsterdam, 3 juli 2020

Rapportage in opdracht van: Gemeente Diemen
Door: Trajan
 

Samenvatting en conclusies 

In februari 2020 is er een onderzoek uitgevoerd in de gemeente Diemen om het parkeerbeleid te evalueren. Het onderzoek bestaat uit een enquête onderzoek onder alle huishoudens en bedrijven in Diemen. In totaal hebben 2.677 huishoudens en 85 bedrijven de enquête ingevuld. In grote lijnen kunnen de resultaten voor huishoudens daarmee als representatief beschouwd worden. De enquête voor bedrijven heeft vanwege de lagere respons een meer indicatieve waarde. De resultaten geven inzicht in de beschikbaarheid aan parkeerplekken, de parkeeroverlast en de mening omtrent parkeren in de gemeente. Dit kan worden gebruikt om het huidige parkeerbeleid te actualiseren.

Parkeeroverlast  

Parkeeroverlast wordt vaak ervaren wanneer parkeerplekken niet beschikbaar zijn dicht bij de woning van de respondent. Een ruime meerderheid van de respondenten (78,8 procent) heeft aangegeven vrijwel altijd dicht bij huis te kunnen parkeren. Ongeveer 16 procent geeft aan dat er alleen overdag plek is binnen 100 meter. De splitsing per regime laat zien dat huishoudens binnen betaald parkeren de minst beschikbare plekken hebben binnen 100 meter in vergelijking met de andere parkeerregimes. Binnen deze groep wordt er vaker aangegeven dat huishoudens enkel in de nacht binnen 100 meter kunnen parkeren. Voor bezoekers geeft dit, voor zowel heel Diemen als de splitsing per regime, hetzelfde beeld als voor bewoners.

Verschillende oorzaken worden omschreven wanneer respondenten niet altijd een parkeerplaats binnen 100 meter kunnen vinden in de straat/buurt. Zo geeft in het algemeen ongeveer de helft van de huishoudens aan dat dit komt door te weinig parkeerruimte voor bewoners. Specifieker geeft ongeveer 29 procent van de respondenten aan dat dit komt door te veel auto’s per huishouden. Circa 25 procent van de respondenten geeft aan dat dit komt doordat er vaak auto’s geparkeerd staan van mensen die betaald parkeren in Amsterdam ontwijken. Een bijna even groot deel geeft aan dat dit komt door geparkeerde auto’s van Diemenaren van buiten de wijk. Parkeren van voertuigen die meer dan één parkeerplek innemen wordt door circa 14 procent van de respondenten genoemd.

Uitgesplitst naar parkeerregime worden in sommige zones bepaalde oorzaken van parkeeroverlast duidelijk vaker genoemd dan andere. Respondenten in het vrij parkeren-
gebied geven relatief vaker aan dat zij overlast ervaren door te veel auto’s per huishouden en parkeerders die het betaald parkeren willen ontwijken. Uitgesplitst naar buurt zijn er in Buytenstee relatief meer respondenten die aangeven parkeerders die betaald parkeren willen ontwijken te zien als oorzaak van ervaren parkeeroverlast. In de buurten Centrum Oost, Centrum West en Holland Park komt de overlast vaker door te weinig parkeerruimte voor bewoners. Hier liggen vaak ook afwijkende parkeerregelingen aan ten grondslag.

Opinie parkeren

 De tevredenheid voor de huidige parkeersituatie uitgesplitst per regime toont aan dat huishoudens in een gebied met vrij/gratis parkeren het meest tevreden zijn (72,1 procent). Huishoudens in betaald parkeren gebied zijn het minst tevreden (37,4 procent). De verdeling in tevredenheid is voor de blauwe zone en vergunningengebied ongeveer gelijk (circa 60 procent). De tevredenheid per buurt laat een gelijke verdeling zien. Buurten met vrij/gratis parkeren zijn over het algemeen tevreden.

In de buurten Ruimzicht Oost en Ruimzicht West scoort de blauwe zone in vergelijking met de andere parkeerregimes lager. In vergelijking met alle buurten in Diemen is het percentage tevredenheid hoger in vergunningengebied. Voor betaald parkeren is dit ongeveer gelijk. In de buurten Centrum Oost en Centrum West geldt dat het percentage tevredenheid in betaald parkeren en vergunningengebied circa 10 procent lager is vergelijking met de verdeling voor heel Diemen. Huishoudens in Bergwijkpark zijn voornamelijk ontevreden in de blauwe zone (ongeveer 55 procent). Dit zijn huishoudens uit Holland park.

Met betrekking tot het faciliteren van parkeren vanuit de gemeente zijn huishoudens over het algemeen tevreden. Opvallend is dat in het gebied met betaald parkeren huishoudens minder tevreden zijn over de handhaving, de webshop en het contact met de gemeente in vergelijking met de andere parkeerregimes. Met betrekking tot digitale bezoekersregeling zijn huishoudens in vergunningengebied het meest tevreden ten opzichte van de blauwe zone en betaald parkeren.

Ongeveer 35 procent van de huishoudens in betaald parkeren en vrij/gratis parkeren staan positief tegenover de beleidsmaatregel om een maximum aan het aantal ontheffingen in te voeren. Voor de blauwe zone en vergunningengebied is dit ongeveer 50 procent. De beleidsmaatregel dat groen/spelen ten koste mag gaan van het parkeren van auto's is minder populair. Ongeveer 20 procent van alle huishoudens staat hier positief tegenover.

Het belang van bepaalde voorwaarde wanneer de blauwe zone zou veranderen in betaald parkeren laat zien dat een geschikte bezoekersregeling de belangrijkste voorwaarden is. Daarnaast zijn ook gelijke kosten, betere/meer handhaving, meerdere vergunningen per adres en meer beschikbare plekken belangrijke voorwaarden.

Wil je het volledige rapport inzien, dan kan je contact opnemen met het team Parkeren via het algemene e-mailadres.