Nota van beantwoording

Project: herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Kruidenhof

Datum: 2 maart 2021

1.    Inleiding 

Op deze pagina vindt u de Nota van Beantwoording op de ingediende inspraakreacties op de digitale versie van het voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Kruidenhof. 
De eigenaar van het winkelcentrum Kruidenhof is voornemens om de supermarkt uit te breiden en de gevels van de winkels en de droogloop/overkapping van het winkelcentrum aan te passen en daarmee van een frisse nieuwe uitstraling te voorzien. De gemeente is geen eigenaar van het winkelcentrum en gaat niet over de verhuur van de winkels. Wel heeft de gemeente gesprekken met de eigenaar over de uitbreiding van de supermarkt, de gevels van de winkels en de aanpassing van de droogloop/overkapping omdat onder andere het bestemmingsplan hiervoor aangepast moet worden. Dat is een aparte procedure waar een ieder straks nog een zienswijze op kan indienen. 
Als gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum is een herinrichting van het parkeerterrein van het winkelcentrum noodzakelijk. Deze nota van beantwoording gaat dus alleen over het voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Kruidenhof (het parkeerterrein van het winkelcentrum).  
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Kruidenhof op 27 oktober 2020 vrij gegeven voor de inspraak gedurende zes weken. De ter inzage termijn was van 29 oktober 2020 tot 10 december 2020. 

2.    Ontvangen reacties en beantwoording

In totaal zijn er vijf schriftelijke inspraakreacties op het voorlopig ontwerp openbare ruimte Kruidenhof binnengekomen. Onderstaand de beantwoording van de vragen in willekeurige volgorde. 

Reactie 1 Wij zouden het erg zonde vinden als de kleinere zaken, voor ons persoonlijk met name de slager, zouden verdwijnen. Wij zouden graag zo zien dat de ruimte op een andere manier wordt gevonden. Wellicht meer het parkeer terrein op, wij wonen in Holland Park en kunnen prima met de fiets of lopend zoals mogelijk vele anderen.
Antwoord Dank voor uw reactie. Het voorlopig ontwerp gaat over de herinrichting openbare ruimte Kruidenhof (parkeerterrein) en niet over de invulling van het winkelcentrum. De gemeente is geen eigenaar van het winkelcentrum en is geen partij in de gesprekken die plaatsvinden tussen eigenaar en huurder(s). Overigens blijven de kleine winkels ook bestaan en worden deze enkel op onderdelen aangepast.

 

Reactie 2 Positief in dit plan is dat er meer bomen komen. Er zijn in Diemen al veel te veel bomen gekapt. Negatief is de plek van de viskraam, vlak bij de Jumbo is er vast veel meer aanloop.
In dit plan is niet te zien wat er met de slager gebeurt. Volgens de slager heeft de verhuurder eenzijdig zijn huur opgezegd. Ik gun de Jumbo meer ruimte maar de belangen van de andere winkeliers moeten niet ondersneeuwen.
Antwoord Dank voor uw reactie en dat u positief bent over dat er bomen worden toegevoegd aan het parkeerterrein. De beoogde plek voor de viskraam is afgestemd met de eigenaar van de viskraam en voordat het voorlopig ontwerp ter inzage werd gelegd is de beoogde nieuwe plek voor de viskraam ook voorgelegd de eigenaar. De gemeente is geen eigenaar van het winkelcentrum en is geen partij in de gesprekken die plaatsvinden tussen de eigenaar en huurder(s) (zoals bijvoorbeeld de slagerij). Het voorlopig ontwerp gaat over de herinrichting openbare ruimte Kruidenhof (parkeerterrein) en niet over de invulling van het winkelcentrum. Wij kunnen daar dus geen uitspraak over doen.

 

Reactie 3 Ik maak hierbij ernstig bezwaar tegen de nieuwe plaats van de nieuwe vuilcontainers omdat deze nog dichter bij mijn huis komen dan de containers die er nu al zijn. Dit betekent nog meer geluidsoverlast van o.a. mensen die met auto’s komen om vuil weg te brengen, vrachtwagens die de containers komen legen, nog meer vuil dat mijn kant opwaait als de containers vol zijn en de mensen te beroerd zijn het vuil weer mee naar huis te nemen, stankoverlast van de gft container, enz. Ik heb nu al vuilcontainers voor mijn neus bij de inrit van Knoopkruid en nu worden de containers nog dichter bij mijn huis geplaatst. De verlegging van de Bovenrijkersloot is mij al een doorn in het oog geweest, de (geluids)overlast die wij regelmatig hebben van de bezoekers van de avondverkoop en dan nu vuilcontainers die bijna naast mijn huis geplaatst worden. Ik stel voor dat de containers meer aan het einde van de parkeerplaats geplaatst gaan worden.
Antwoord We hebben naar aanleiding van uw reactie onderzocht of het mogelijk was om de containers meer naar het noorden van de Boven Rijkersloot te verplaatsen, maar dat is niet mogelijk door de ondergrondse infrastructuur en de huidige bomen om ze meer naar het noorden te verplaatsen. De containers staan nu logisch naast het wandelpad naar de flat toe. Zodat bewoners vanaf de flat makkelijk naar de containers kunnen lopen. De containers komen op de locatie van de huidige inrit. De inrit komt dus te vervallen. Dit punt wordt daarmee ook rustiger qua in- en uitrijdend verkeer.

 

Reactie 4 Na kennis genomen te hebben van de uitbreidingsplannen vaag ik me af:
  1. Hoe wordt voorkomen dat de geplande grasberm wordt gebruikt als honden-uitlaatplaats?
  2. Is het niet mogelijk om de parkeerplaatsen (gedeeltelijk) te overkappen zodat de ruimte ook geschikt kan worden gemaakt voor een braderie of een kleine markt. Anders geformuleerd benut de parkeerruimte op zo’n manier dat de ruimte multifunctioneel kan worden gebruikt. Een braderie of markt zorgt voor contacten tussen mensen in de wijk en bevordert de verbinding.
  3. De huidige fietsenparkeerplaatsen belemmeren het voetgangersverkeer. Mijn suggestie is daarom om verschillende gedeelten van de autoparkeerplaatsen te bestemmen voor overdekte fietsparkeerplaatsen.
  4. om hittestress te voorkomen is het idee om een fontein te plaatsen. Die kan ook wat allure aan het gebied geven als het b.v. tegelijk een kunstwerk is.
  5. Is er ook een duidelijke route voor visueel gehandicapten? In dezelfde lijn is er ook een afhaal wegbreng punt voor mensen met een rolstoel. Is er ook een plaats waar een taxi makkelijk voor de winkels kan parkeren zodat mensen met een handicap voor de winkels kunnen worden afgezet?
Antwoord
  1. Er worden geen extra maatregelen genomen om te voorkomen dat het gras aan het water als hondenuitlaatplaats gebruikt gaat worden. In Diemen is er een reglement over het uitlaten van honden, waar hondenbezitters zich aan hebben te houden. 
  2. Een (gedeeltelijke) overkapping van de parkeerplaats is geen onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte. Een dergelijke overkapping is niet noodzakelijk voor het functioneren van het parkeerterrein. En is ook niet noodzakelijk voor het organiseren van een markt/braderie. 
  3. Bij de herinrichting van de openbare ruimte hebben we ook goed gekeken naar de fietsparkeerplaatsen op het trottoir. In de nieuwe situatie is er ongeveer 3,2 meter beschikbaar tussen de fietsparkeerplaatsen en de gevels van de winkels, door verbreding van het trottoir voor de winkels met circa 80 cm. Dit is ruim voldoende om op een veilige manier langs de winkels te lopen.  We zullen dan ook geen parkeerplaatsen voor auto’s inrichten voor fietsen. 
  4. In het ontwerp hebben we weldegelijk rekening gehouden met het aspect hittestress. Om hittestress te reduceren passen we in het nieuwe ontwerp van het parkeerterrein grotere bomen toe. Daarnaast ‘vergroenen’ we ook de parkeervakken om hittestress te reduceren.
  5. In het plan is niet specifiek voorzien in een route voor visueel gehandicapten. Dit is ook niet nodig gezien sprake is van een goede natuurlijke geleiding, bijvoorbeeld door een muur of een trottoirband. Er geldt in het plan geen stopverbod, dit betekent dat overal waar dit binnen de wettelijke regels is toegestaan mag worden gestopt om iemand in of uit te laten stappen, dus ook voor mensen met een rolstoel.

 

Reactie 5 Het pdf vertelt niet meer dan wat op het plaatje op de site staat vermeld helaas. De tekst alleen volstaat niet om een impressie te krijgen.
Anderzijds is dit een voorontwerp. Had wel een uitgebreider verbeelding verwacht zoals het in tekst staat omschreven. Met een uitgebreider en meer uitgewerkte vorm in een verbeeldend concept zou dit gezorgd hebben voor een helderder communicatie en een grotere coherentere samenwerkende terugkoppeling. 
Wat mij opviel bij de winkelcentrum Kruidenhof vanaf het begin dat ik het jaren geleden voor het eerst bezocht en waarbij het in te tussentijd de winkelcentrum in beperkte mate alsook de omgeving enigszins is gewijzigd, is het volgende:
Het is een winkelcentrum dat gericht is naar een bepaalde zijde van de wijk. Dit terwijl het geheel centraal staat in de omgeving. Kom je van bepaalde kanten aanlopen dan is deze winkelcentrum minder schappelijk toegankelijk. Daar tegenover staat dat het een winkelcentrum die meer gericht is op de autogebruiker, net als de wijk, wijken en Diemen zelf ook zijn gericht op de autogebruikers, desondanks dat men getracht heeft dit goed te maken met de vele drempels. In bepaalde opzichten heeft de winkelcentrum Kruidenhof, in algehele zin, geen degelijke verbinding met het langzaam verkeer. Gezin de gewijzigde samenleving, gewijzigde toekomstige samenleving en culture gewoontes zal in de toekomstig het langzaam verkeer een grotere belang hebben in de stedelijke woon en winkelomgeving, waarbij de auto bewust en onbewust minder zal worden gebruikt. Dit langzaam verkeer heeft als bijkomend voordeel in Diemen dat de winkelcentrum beter in verbinding staat met de andere wijken, een win-win situatie voor allen. Het is wel zo dat een onbetaalde parkeergelegenheid een welkom geschenk is bij zo een voorziening. Maar hier kan vanuit het ontwerp met minder regels gestuurd worden op een alternatieve benadering en gebruik, de fiets en lopen. En wie weet zal dit ook voor andere gewoontes zorgen waarbij men wel korter, maar vaker naar de winkelcentrum zal gaan waarmee de winkeliers blijer van zijn en de samenleving levendiger.
Persoonlijk zou ik, in het verlengde met het bovenstaande, meer de connectie leggen met het langzaam verkeer, de omgeving en de rode maatschappelijke voorzieningen die als een rode draad in de wijk staat en door de samenleving loopt: gezondheidscentrum, buurtcentrum, zwembad en gemeente huis.
Antwoord Het nieuwe inrichtingsplan Kruidenhof is ingegeven door de uitbreiding van de supermarkt. In het nieuwe plan is beter rekening gehouden met de voetganger. Het trottoir voor de winkels is circa 80cm breder geworden. Er is een uitstalstrook (voor borden etc.) tussen de winkels en het trottoir opgenomen zodat het trottoir minder obstakels bevat. Ook is een looproute getekend vanaf de onderdoorgang in de flat naar de Boven Rijkersloot. Hierdoor ontstaat voor voetgangers een nieuwe route die er nu niets is. De parkeerplaatsen zijn zo ingericht dat er minder rijbewegingen gaan plaats vinden, en je sneller een parkeerplaats hebt gevonden, ten opzichte van de huidige situatie. Dit is natuurlijk gunstig voor fietsers en voetgangers.
De ligging van het winkelcentrum en de ontsluiting in de wijk zijn geen onderdelen van deze opgave. Desondanks zijn wij van mening dat het winkelcentrum op een goede wijze is ontsloten voor fietsers en voetgangers en hebben we ons hier ook de afgelopen jaren voor ingespannen om verbeteringen door te voeren. Zo is bijvoorbeeld recent de wandelroute vanaf station Diemen Zuid over het Pijlkruid naar het winkelcentrum opgeknapt.