Opknapbeurt Scheepskwartier

Door verzakkingen in de openbare buitenruimte in het Scheepskwartier functioneren de riolering en wegen niet meer naar behoren. De openbare buitenruimte moet daarom worden opgehoogd. Dit biedt tegelijkertijd een kans om de inrichting ervan te verbeteren. Het openbare groen, de speelplekken en de verlichting zijn verouderd en aan vervanging of onderhoud toe. De bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de buurt konden daarover meedenken en hun ideeën en wensen delen met de gemeente. We zoeken met elkaar naar oplossingen om Scheepskwartier mooier en gezelliger te maken. Dit willen we doen door de omgeving zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van alle gebruikers.

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2023 het definitief ontwerp vastgesteld. U kunt het ontwerp hier downloaden of hier online bekijken. Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond? Neem dan contact met ons op door te e-mailen naar scheepskwartier@diemen.nl. U kunt ook bellen naar (020) 31 44 888 en vragen naar Jamal Taourirti of Laurens Brouwer. 
 
Alle reacties op het voorlopig ontwerp hebben we verzameld in een reactieverslag. Daarin hebben wij ook aangegeven wat wij met de opmerkingen hebben gedaan. U kunt het reactieverslag hier bekijken. We hebben de opmerkingen van bewoners zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. 

Tot nu toe

Eerste schetsen

We zijn begonnen door samen met de bewoners uit de buurt Scheepskwartier na te denken over wat anders of beter kan in hun buurt. Alle bewoners in Scheepskwartier kregen de kans om een vragenlijst in te vullen, waarin zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij de opknapbeurt van hun buurt. De ontwerpers hebben de reacties op de vragenlijst gebruikt om de eerste schets op te stellen. Deze eerste schets is met een video gepresenteerd aan de bewoners die hadden aangegeven dat ze hierover wilden meedenken. Deze bewoners konden in een nieuwe vragenlijst hun mening geven over de eerste schetsen. Daarnaast is er voor deze groep in februari 2021 een digitale werksessie georganiseerd, waarin bewoners en projectmedewerkers met elkaar in gesprek gingen over het ontwerp. 

Schetsontwerp en speelplekken

De ontwerpers hebben de reacties uit de vragenlijsten en de digitale werksessie gebruikt voor het maken van het schetsontwerp. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners wordt gedaan. Het schetsontwerp is tijdens een digitale avond gepresenteerd aan alle bewoners, en was daarna ook terug te vinden op de website. Ook kon hier een reactie worden achtergelaten. Daarnaast is er door de bewoners die zich hier voor hadden aangemeld tijdens een werksessie nagedacht over de invulling van de speelplekken in de buurt.

Voorlopig ontwerp

De reacties op het schetsontwerp en werksessie over de speelplekken zijn door de ontwerpers gebruikt om het voorlopig ontwerp te maken. In een reactieverslag wordt uitgelegd wat er met de reacties van de bewoners wordt gedaan. Het voorlopig ontwerp is tijdens een digitale bijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners. Ook kon hier een reactie worden achtergelaten. Daarnaast is de groene invulling van de buurt apart gedeeld met alle bewoners.

De groene inrichting

Tijdens de opknapbeurt van uw buurt gaan we ook de beplantingen en een deel van de bomen vervangen. Graag willen we de verschillende soorten groen die we gaan gebruiken aan u laten zien. Hiervoor is een boekje samengesteld. Hierin is te zien welke soorten groen er in uw straat komen. 

Klik hier om het boekje te bekijken van de groene invulling van uw buurt. Kunt u het boekje niet bekijken? Dan kunt u hieronder een tekstuele samenvatting van het boekje uitklappen.

Wilt u het boekje liever op papier bekijken? Bel dan naar het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888 en vraag naar Laurens Brouwer.  

Samenvatting van het boekje beplanting Scheepskwartier

In de hoofdstraten Botterweg en Klipperweg komen beplantingen met een strakke, nette uitstraling en mixhagen. In deze straten worden grotere bomen toegepast met een brede kroon. In de buurtstraten Tjalk, Galjoen, Schouw en Schoener komen beplantingen in ruime plantvakken met hogere struiken waar plek is voor ecologie, kleur en bloei. In deze straten worden kleinere bomen toegepast met kleur en fleur. In de buurtentrees Boeier, Galjoen, Kogge, Schoener, Schouw en Tjalk komen beplantingen met een sierlijke en strakke uitstraling. In plantvakken worden lage struiken geplant met daartussen losse grote soorten als uitblinkers. In deze straten worden kleinere bomen toegepast met kleur en fleur. Langs de fietsroute door de buurt komen beplantingen met een kleurrijke en sierlijke uitstraling. De hoofdroute voor fietsers valt hierdoor op en sluit aan op de plantsoorten die nu al langs het fietspad in de naastgelegen buurt Vogelweide staan, dit zijn siergrassen en vaste planten. Ook komen er langs de fietsroute bomen in een mix van drie soorten. In het gebied bij de flats aan de straat Fregat komen beplantingen die inheems, landschappelijk en ecologisch passend zijn. In dit gebied komen grotere bomen van inheemse soorten die aansluiten op de soorten aan het kanaal en het landschap van de Diemerpolder. Ook in het gebied rondom de in- en uitgang van de buurt ter hoogte van Karekiet en Botterweg komen beplantingen die aansluiten op het omliggende polderlandschap. Het worden alleenstaande struiken en bomen in de open ruimte. In dit gebied komen grotere bomen van inheemse soorten uit het Diemense landschap zodat er een overgang ontstaat tussen het bebouwde deel van Diemen Noord en het landschap van de Diemerpolder. Elke speelplek in de buurt krijgt een andere soort beplanting. Wel worden alle speelplekken in ieder geval omrand met een mixhaag. Op de speelplek komen bomen die schaduw geven voor een prettige speelbeleving tijdens de warme dagen. Daarnaast worden er bloeiende soorten toegepast zodat de plekken wat beter opvallen. Rondom het winkelcentrum Gruttoplein komen beplantingen van vaste planten met veel kleur en fleur. Daarnaast komen er speciale en grotere bomen die passen bij de omgeving.  

Hoe nu verder?

De afgelopen tijd hebben we samen met bewoners op verschillende momenten nagedacht over de nieuwe inrichting van hun buurt. Het definitief ontwerp is daarvan het resultaat. We gaan het ontwerp nu technisch uitwerken en het werk aanbesteden. 

De speelplekken knappen we ook op. We gaan op twee speelterreinen nieuwe speeltoestellen plaatsen: bij de Karekiet en het Galjoen. We organiseren nog bijeenkomsten waar verschillende leveranciers hun plan presenteren. Bewoners kunnen daar dan over stemmen. Bewoners ontvangen van ons nog een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. 

Het werk is inmiddels gestart bij de flats van de Fregat. Deze fase duurt nog tot ongeveer februari/maart 2024. Waarschijnlijk wordt in april 2024 begonnen met de parkeerterreinen bij de Hermelijnvlinder. Als alle parkeerterreinen klaar zijn worden de Hermelijnvlinder en de Fregat zelf aangepakt.

We knappen in dit project niet alleen de buurt Scheepskwartier op. Ook de buurt Vlindertuin en de omgeving van winkelcentrum Gruttoplein knappen we op. Het gebied is zo groot dat we het in delen gaan uitvoeren. Hieronder vindt u de verdeling. Daarachter staat wanneer we verwachten dat we het werk gaan uitvoeren. 

Fase Gebied Periode van uitvoering
Fase 1 Fregat, Hermelijnvlinder en terreinen rond de flats  Najaar 2023 – zomer 2024 
Fase 2 Boeier, Tjalk, Galjoen, Klipperweg 58 - 86  Voorjaar 2024 – eind 2024 
Fase 6 Gruttoplein, Botterweg 1 – 129, Karekiet, Kwikstaart  Zomer 2024 – eind 2024 
Fase 3 Kogge, Schouw, Schoener, Klipperweg 1 – 31 en 2 - 36, Botterweg 2 - 32  Voorjaar 2025 – voorjaar 2026 
Fase 4 Distelvlinderweg 37 – 61, Argusvlinder, Apollovlinder, Kuifvlinder, Heivlinderweg 51 – 87, Parelmoervlinder 2 - 10  Voorjaar 2025 – eind 2025 
Fase 5 Distelvlinderweg 2 – 78, Vliervlinder, Citroenvlinder, Agaatvlinder, Heivlinderweg 1 – 45, Parelmoervlinder 1 - 35  Voorjaar 2026 – eind 2026 

 

De periodes van de uitvoering overlappen elkaar voor een deel. Dat betekent dat er soms op twee of drie plekken tegelijk gewerkt wordt. 

Straten

Scheepskwartier is het gebied tussen de Botterweg, Klipperweg en het parkeerterrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kruispunt bij de Schepenweg wordt meegenomen tot het asfalt voor de Diemerpolderweg. Het winkelcentrum Gruttoplein valt binnen het gebied. Ook de omgeving van het winkelcentrum wordt opgeknapt.

Dit zijn alle straten in Scheepskwartier:

 • Gruttoplein
 • Karekiet
 • Fregat
 • Tjalk
 • Klipperweg
 • Schoener
 • Kwikstaart
 • Botterweg
 • Boeier
 • Galjoen
 • Schouw
 • Kogge
Acties voor bewoners

Het duurt nog even voor de opknapbeurt uitgevoerd wordt. Wij willen u wel vast informeren dat het werk ook van de bewoners iets vraagt. Door het ophogen van de straat kan ook het ophogen van de tuin en riolering nodig zijn bijvoorbeeld.

De gemeente werkt in de openbare ruimte. Als eigenaar van een woning bent uzelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen terrein en de riolering en dergelijke. Als huurder kunt u contact opnemen met de verhuurder om te vragen wat de verhuurder voor u doet.

Wij geven u informatie en tips om u hiermee op weg te helpen.

Tuinen en huisaansluiting riolering

De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Dit gebeurt tot aan de erfgrens. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin. Om te voorkomen dat er na het ophogen van het straatwerk wateroverlast ontstaat in uw tuin adviseren wij u om uw tuin op te (laten) hogen. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van uw huisaansluiting ook goed blijft functioneren, adviseren wij u om de riolering op eigen terrein ook te (laten) hogen.

Kruipruimte

Naast het straatwerk en riolering in uw tuin, zakt het zand in de kruipruimte van de woning ook. Soms zakt het zo ver dat het zand uiteindelijk lager ligt dan de fundering van uw woning. Hierdoor kan het zand onder de naastgelegen bestrating wegspoelen. Daarnaast kan het zakken van het zand in de kruipruimte zo lang doorgaan totdat het onder grondwaterpeil komt. Hierdoor kan er (grond)wateroverlast ontstaan in de kruipruimte. Om dit te voorkomen, kunt u de kruipruimte opvullen met verschillende materialen. Kijk hiervoor op de volgende websites:  https://www.zandspuiten.nl/ www.debodemafsluiter.nlwww.isoschelp.nl.

Achterpaden

De achterpaden bij koopwoningen zijn meestal gedeeld eigendom van de woningeigenaren. In de koopakte van de woning staan meestal afspraken over deze achterpaden, zoals het gebruik van de paden (recht van overpad) en een gezamenlijke plicht voor onderhoud. U zult dus met elkaar moeten kijken hoe het in de koopaktes is opgenomen en wat u vervolgens met de achterpaden kunt doen. Bewoners in een van de naastgelegen buurt Buytenstee hebben dit een paar jaar geleden met elkaar opgepakt. Lees over hun ervaringen op de speciale website  https://rustenwaelerpad.webnode.nl/ .

Onderzoek broedende ransuilen

Als onderdeel van de voorbereidingen is onderzoek gedaan naar beschermde planten- en diersoorten in het gebied waar gewerkt gaat worden. Eén van de conclusies uit dit onderzoek is dat er in Scheepskwartier 4 bomen staan met oude nesten van bijvoorbeeld eksters. Deze bomen staan op de Botterweg tegenover huisnummers 6, 28 en 68, en op de Schouw tegenover huisnummer 33. In oude nesten kunnen ransuilen gaan broeden.

De komende periode zal onderzocht worden of er in deze nesten ransuilen gaan broeden of niet. Dit gebeurt door onderzoekers van bureau Tauw. Zij zijn herkenbaar aan hun oranje hesjes.

De onderzoekers komen waarschijnlijk op 1 maart, 14 maart en 28 maart 2023 bij de bomen kijken of de nesten gebruikt worden. Dit gebeurt na zonsondergang. Het kan zijn dat de planning verandert. Bijvoorbeeld wanneer het weer te slecht is.

Update april 2023

Het onderzoek naar de aanwezigheid van broedende ransuilen is klaar. In geen van beide buurten Scheepskwartier en Vlindertuin zijn ransuilen gezien. Daaruit blijkt dat er geen broedende ransuilen zijn.
Waarschijnlijk zullen de bomen met oude ekster- en kraaiennesten in het najaar alvast gekapt worden.

Vraag en antwoord

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam opknapbeurt Scheepskwartier via het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888 of  mail dan naar scheepskwartier@diemen.nl

Waarom zakt het gebied?

Diemen Noord is aangelegd op een gebied dat in de ondergrond veel veen en slappe klei heeft. Van oorsprong was dit een veenpolder, bewoond en gebruikt door boeren. Om het gebied geschikt te maken voor de woonbuurt Diemen Noord, is destijds opgehoogd met zand. Door de ophoging kwam het gebied voldoende hoog te liggen ten opzichte van het (grond) water zodat wegen en huizen konden worden gebouwd. Het gewicht van het zand zorgt ervoor dat de slappe bodem samengedrukt wordt en verzakt. Dit indrukken of zakken noemt men de zetting.

Welk gebied wordt opgeknapt?

Gemiddeld één keer in de 20 tot 25 jaar staan buurten in Diemen op de planning voor een opknapbeurt. Nu is het de beurt aan het Scheepskwartier: het gebied tussen de Botterweg, Klipperweg en het parkeerterrein langs het Amsterdam Rijnkanaal. Het kruispunt bij de Schepenweg wordt meegenomen tot het asfalt voor Diemerpolderweg. Het winkelcentrum Gruttoplein valt binnen het gebied. De omgeving van het winkelcentrum wordt ook opgeknapt.

Hoe wordt de buurt opgehoogd?

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de nog te verwachten zetting van het gebied. Daaruit blijkt dat ophogen met maximaal 30 cm gewoon zand voldoende is. Na deze ophoging zakt het gebied naar verwachting gemiddeld tussen de 25 en 35 cm in de komende 15 - 20 jaar.

Zakt mijn tuin ook zoveel?

Wanneer u uw tuin nu ophoogt, zal die, net als de openbare ruimte, de komende 15 tot 20 jaar weer verzakken.

De grond onder het huis is verzakt. Wat kan ik daar aan doen?

De grond in heel Diemen zakt. Doordat huizen en schuren op palen staan, zakken deze niet. De grond onder de woningen en schuren zakt echter wel. Hierdoor ontstaat er onder de woningen en schuren ruimte waar water kan blijven staan waardoor het zand onder de woningen en schuren zakt. Hierdoor kan de bestrating langs de woningen plotseling wegzakken met alle risico’s van dien. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die zand onder uw woning kunnen aanbrengen. Het beste kunt u bij verschillende bedrijven informatie en een offerte aanvragen. Duidelijke informatie over dit onderwerp vindt u bijvoorbeeld op www.debodemafsluiter.nl

Wat gaat de gemeente voor werkzaamheden doen?

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren en de buurt Scheepskwartier opknappen: het verzakte riool en de bestrating van de openbare weg ophogen, veel bomen en struiken vervangen, banken, speeltoestellen en prullenbakken vervangen en de openbare verlichting aanpassen.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn straten soms tijdelijk niet begaanbaar, u kunt uw auto niet voor de deur parkeren en uw huisvuil moet u misschien op een andere plek aanbieden. Dat kan soms lastig zijn, maar u krijgt er weer een fraaie, opgeknapte buurt voor terug. We zullen u steeds tijdig informeren als uw straat aan de beurt is en wat dat voor u betekent.

Wat moet ik als bewoner, huurder of huiseigenaar doen?

De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin. De gemeente herstelt de eerste meter bestrating in uw tuin om het hoogteverschil te overbruggen. Wij raden u aan de rest van de tuin op te hogen en de bestrating aan te passen om wateroverlast te voorkomen. De gemeente vervangt de riolering tot aan de erfgrens. Om verstopping te voorkomen adviseren we de huiseigenaren de riolering op eigen terrein te (laten) controleren en zo nodig aan te passen.
Bent u huurder dan kunt u contact opnemen met de verhuurder om te vragen wat de verhuurder voor u doet. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vragen wij u om de erfgrens vrij te maken van overhangend groen, schuttingen en hekjes, bielzen etc. kortom alles wat op de erfgrens staat of er overheen hangt.

Hoogt de gemeente de achterpaden op?

Nee, de achterpaden zijn geen eigendom van de gemeente. Bent u huurder, dan dient de verhuurder de achterpaden op te hogen. Heeft u een eigen huis dan moeten de achterpaden in gezamenlijk overleg met de aanwonenden worden opgehoogd. Afspraken en eventuele regelingen hierover zijn opgenomen in de koopakten. Als woningeigenaar kunt u aansprakelijk gesteld worden voor achterstallig onderhoud wanneer iemand valt op het achterpad. Het is dus belangrijk dat de achterpaden heel en veilig zijn.

Kan de aannemer van de gemeente ook de werkzaamheden voor de bewoners uitvoeren?

De aannemer kan de werkzaamheden uitvoeren voor bewoners, maar u moet dit zelf regelen. Dat kan niet via de gemeente. Het is wel raadzaam om ook bij andere bedrijven offerte op te vragen, zodat u voor uzelf het beste aanbod krijgt.

Gaan andere partijen werkzaamheden uitvoeren?

Liander gaat de gas- en elektriciteitsleidingen ophogen en waar nodig de huisaansluitingen aanpassen. In de voortuinen lopen ook kabels van Liander. De kans bestaat dat Liander deze kabels gaat ophogen. In dat geval wordt u daarover door Liander geïnformeerd.

Kunnen de bomen in de buurt blijven staan?

Een gespecialiseerd bureau heeft de bomen onderzocht. De conclusie van het onderzoek was dat de meeste bomen de ophoging helaas niet zullen overleven. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Wat gebeurt er met de plantsoenen en het groen in de buurt?

Al het groen in de plantsoenen wordt verwijderd en vervangen door mooi, nieuw groen.

Wat gebeurt er met de speelplekken?

Er is onderzocht hoeveel kinderen er zijn en of er genoeg speel-, beweeg- en ontmoetingsruimte is. Voor het opnieuw inrichten van de speelplaatsen gaan we met bewoners en andere gebruikers in gesprek. Hierover ontvang u later meer informatie.

Waar kan ik mijn ideeën kwijt voor mijn buurt?

Op diverse participatiemomenten gaan we met elkaar in gesprek over de inrichting van uw buurt. Dit doen we doormiddel van een enquête, inloop-/inspraakavonden en workshopsessies.

Ik wil wel een stuk plantsoen bij mijn huis of een boomvak onderhouden. Kan dat?

Jazeker! Wanneer bewoners zelf een stukje groen willen onderhouden, kan dat. Voordeel is dat u dan meer variatie in het plantsoen krijgt, bijvoorbeeld door meer bloeiende planten of kruiden aan te planten. De gemeente gebruikt deze planten niet in de plantsoenen omdat dit veel onderhoud
vraagt, maar als bewoners het onderhoud uit willen voeren kan dit wel. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dat op één van de bijeenkomsten aangeven.

Ik parkeer op eigen erf; hoe moet dat tijdens de werkzaamheden in mijn straat?

Als er werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd, krijgt u een brief in de bus met de datum waarop het werk start. U dient uw auto dan tijdelijk ergens anders te parkeren.

Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats. Hoe moet dat nu bij de uitvoering van de werkzaamheden?

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? In overleg met u verplaatsen wij deze tijdelijk naar een noodparkeerplaats. Geef dit alstublieft zo spoedig mogelijk door aan ons Klant Contact Centrum, telefoon (020) 31 44 888 dan kunnen wij hier rekening mee houden.

Hoe worden het huisvuil en grofvuil opgehaald?

Het kan zijn dat u uw rolcontainer en grofvuil tijdelijk op een andere locatie aan moet bieden. Meer informatie staat in de brief die u krijgt als de werkzaamheden in uw straat starten.

Wordt er bij het inrichten van de buurt rekening gehouden met de klimaatverandering?

We hebben allemaal ervaren dat er steeds meer heftige buien komen waarbij in korte tijd veel water valt. De gemeente houdt bij het ontwerp en de aanleg van de riolering rekening met deze klimaatverandering. Het neerleggen van grotere buizen in de grond is niet voldoende. Ook maken we meer gebruik van groen en minder van verharding.

Wat kan ik als bewoner doen tegen wateroverlast?

Als bewoner kunt u uw tuin zo inrichten dat het regenwater niet direct in de riolering komt of op straat stroomt. Denk daarbij aan een tuin waar een deel onverhard is en voorzien van begroeiing. Zorg dat de begroeiing bestaat uit planten en struiken die zowel tegen natte als droge perioden bestand zijn. Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl