Verkeersstructuur Diemen Zuid

Sinds de bouw van de wijk Holland Park onderzoekt de gemeente hoe de verbindingen tussen Bergwijkpark (nu Holland Park), Diemen Zuid en Diemen Centrum het beste kunnen worden versterkt. Uit onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur is een concept verkeersplan gekomen dat in maart 2018 is gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. 
 
Het voorstel voor dit verkeersontwerp in Diemen Zuid houdt onder andere in: 

  • Het aanpassen en openstellen van de busbaan 
  • Het invoeren van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen 
  • Het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Beukenhorst/Bovenrijkersloot 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2019 een besluit genomen over de aanpak van de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen Zuid. Deze aanpak loopt langs twee sporen: 

1. Bestemmingsplanprocedure
Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de aanpassing van de hoofdverkeersstructuur in Diemen Zuid; 

2. Ontwerpprocedure
Het opstellen van een integraal inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving en, voor zover nodig, voor de aangrenzende wegvakken. Hiervoor is een apart projectplan opgesteld.  

Beide sporen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd voor wat betreft de inhoud, planning, communicatie en besluitvorming.