Ontwerpprocedure

De gemeente is begonnen met het ontwikkelen van een inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving. Dit loopt gelijk met de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan. In het ontwerp worden aspecten zoals verkeer, groen en openbare verlichting meegenomen.

We willen benadrukken dat er tegen het nieuwe bestemmingsplan hoger beroep is aangetekend bij de Raad van State. De rechter moet daarom nog een uitspraak doen over het bestemmingsplan. Het lijkt misschien voorbarig te starten met de ontwerpprocedure, maar we vinden het belangrijk om alvast te onderzoeken hoe het gebied in de toekomst het best kan worden ingericht. Dat is een zorgvuldig en langdurig proces. We zijn al begonnen met dit voorbereidende werk, omdat we na de beroepsprocedure van het bestemmingsplan snel willen kunnen schakelen. 

 Verkeersontwerp

In 2018 is er een concept verkeersplan opgesteld. Dit heeft in 2018 ter inzage gelegen en bewoners konden hierop reageren. Ook instanties zoals het GVB, brandweer en de Vervoerregio hebben hun advies gegeven over het plan. Op basis van de reacties en adviezen is het concept verkeersplan op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het verkeersontwerp.

Het verkeersontwerp is te zien op deze plattegrond.

In het onderstaande filmpje worden een aantal onderdelen uit het ontwerp toegelicht.

Als u geïnteresseerd bent in een uitgebreide onderbouwing van de keuzes die in het ontwerpproces zijn gemaakt, kunt u op deze pagina de achterliggende documentatie raadplegen. Documenten 1.1 t/m 1.11 hebben betrekking op het verkeersontwerp. Het verkeersontwerp heeft tot en met 8 april 2021 ter inzage gelegen. Momenteel werkt de gemeente aan de beantwoording van de binnengekomen reacties. De Nota van Beantwoording wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd. Eventuele wijzigingen in het verkeersontwerp worden meegenomen bij het opstellen van het integraal ontwerp. 

Het verkeersontwerp heeft tot en met 8 april 2021 ter inzage gelegen. De binnengekomen reacties zijn beantwoord door de gemeente. Het reactieverslag is via de volgende link te lezen.

Voorlopig ontwerp 

Na het maken van het verkeersontwerp hebben we met bewoners nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte rondom de verkeersstructuur. Voor het inrichten van de openbare ruimte zijn eerst drie mogelijke thema’s uitgewerkt: het Boslint, het Parklint en het Bijenlint. Bewoners konden via een vragenlijst hun mening geven over de thema’s. Uiteindelijk werd het Boslint het meest gewaardeerd. In dit thema is veel ruimte voor bomen met een kruidenrijke onder begroeiing, half verharde kronkelpaden en avontuurlijke sport- en spelaanleidingen.

De ontwerpers hebben het Boslint uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Daarbij is rekening gehouden met zowel de meest genoemde nadelen van het Boslint als de meest genoemde voordelen van het Parklint en het Bijenlint.

Ook de reacties op het verkeersontwerp zijn gebruikt bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. In het Voorlopig Ontwerp komen het verkeersontwerp en het ontwerp voor de openbare ruimte dus samen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. 

Het voorlopig ontwerp is te zien via de volgende link. 

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’ of bel naar het Klant Contact Centrum: (020) 31 44 888.

Het voorlopig ontwerp is ook in te zien op het gemeentehuis. 

In het onderstaande filmpje wordt een aantal onderdelen uit het ontwerp toegelicht. 

 

Er is een ontwerpnotitie geschreven bij het voorlopig ontwerp, waarin de keuzes worden toegelicht die tijdens het ontwerpproces zijn gemaakt. De ontwerpnotitie is via deze pagina  te vinden, – Bijlage 3 – Ontwerpnotitie voorlopig ontwerp ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’. U kon tot en met 30 januari 2022 reageren op het voorlopig ontwerp. De reacties die zijn binnen gekomen, worden gebruikt bij het opstellen van het definitief ontwerp.

Planning

De Raad van State buigt zich momenteel over het beroep dat is aangetekend tegen het nieuwe bestemmingsplan. In afwachting van de uitspraak beperkt de gemeente zich tot het voorbereiden van het project. Een definitief ontwerp wordt pas vastgesteld nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. In de komende periode vinden er al wel andere voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo is er met grondboringen onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid en de samenstelling van het huidige asfalt.

Vragen


Voor vragen kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ’Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.