Reactieverslag voorlopig ontwerp Oranjeplantsoen

In het voorjaar van 2022 hebben bewoners kunnen reageren op het voorlopig ontwerp voor de opknapbeurt van het Oranjeplantsoen. De reacties op het voornemen om de weg ten zuiden van de  appartementen te verwijderen, liepen uiteen.

Daarom is op 9 februari 2023 een tweede versie van het voorlopig ontwerp gepresenteerd, waarin de weg behouden blijft en het park kleiner uitvalt. Deze avond hebben wij van de aanwezige bewoners al enkele reacties ontvangen, maar vooral ook fijne en goede gesprekken kunnen voeren.

Bewoners hebben zich daarna tot 27 februari 2023 in een digitale vragenlijst kunnen uitspreken over de twee versies van het voorlopig ontwerp.

Circa 40% van de bewoners heeft de vragenlijst ingevuld. Uit de reacties blijkt dat de meningen van de bewoners nog steeds uiteenlopen. Na afweging van alle belangen en redenen voor de aangegeven  voorkeuren is besloten om het oorspronkelijke plan, waarbij we de weg verwijderen en het park  vergroten, uit te werken naar een definitief ontwerp.

In dit verslag staan de reacties die betrekking hebben op het ontwerp. Wij zijn tevreden over het aantal reacties en we willen iedereen bedanken voor hun betrokkenheid en bijdragen. Voor de leesbaarheid van dit verslag hebben we de reacties gesorteerd op onderwerp. Reacties waarin meerdere onderwerpen voorkomen, zijn daarom soms opgeknipt. Ook hebben wij soortgelijke reacties samengevoegd om dubbele vragen te voorkomen. In de rechterkolom hebben wij aangegeven wat wij met de reactie hebben gedaan.

Positieve reacties op de plannen staan onderaan in dit verslag. Deze reacties zijn niet samengevoegd en niet door ons beantwoord. In de verdere uitwerking naar het definitief ontwerp hebben wij geprobeerd alle opmerkingen zoveel mogelijk te verwerken.

Reacties over groenvoorzieningen

Reactie bewoner Reactie gemeente
Veel opmerkingen over de groene strook in de rijbaan. De vraag is of hierover te fietsen is, of dit niet onkruid wordt, hoe dit onderhouden wordt. De strook beslaat alleen het midden van de weg. Deze zal maximaal 1,2 meter breed worden. Hierdoor blijft er een brede strook over om te lopen en te fietsen. Indien het gras hoog wordt zal dit gemaaid worden. Diemen heeft op meerdere plekken grasbetonstenen en hier al ruime ervaring mee.
Opmerkingen over de huidige situatie waarbij veel plantsoenen in slechte staat verkeren. Ze zijn teleurgesteld dat deze situatie nog langer duurt dan eerst toegezegd. Dit komt onder andere door de storm van februari 2022. Sommige plantsoenen verkeren inderdaad in slechte staat. Het investeren in het opknappen van plantsoenen voor een hele korte tijd doen wij liever niet. Omdat de opknapbeurt er aan komt. Wij investeren dit geld liever in definitieve situatie waarbij we bijvoorbeeld wat meer grotere bomen kunnen planten.
Muurtuinen in de smalle voetpaden. Als de VVE van het desbetreffende appartement een muurtuin wil toepassen, zullen we tijdens de technische uitwerking moeten kijken of dit ook aan de zijde van het smalle trottoir toe te passen is.
Zorgen over het vele groen dat gekapt gaat worden, met name de bomen. 75% van de bomen wordt gekapt. Er is een grote wens om niet alleen jonge bomen terug te planten. De wens om meer bomen te behouden. Er worden door de ophoging inderdaad veel bomen gekapt. Door enkele wijzigingen in het ontwerp (verplaatsen van parkeerplaatsen) hopen we nog enkele bomen te kunnen sparen. Dit wordt in een latere fase verder uitgezocht. Het plan is om op enkele plekken ook oudere of grotere bomen terug te planten. Hiervan wordt dit tijdens de technische uitwerking bepaald waar en hoeveel er komen. Dit In verband met de kosten en de kans dat de boom aanslaat.
De bereikbaarheid van de appartementen is belangrijker dan het vergroten van het park. Met beide varianten is de bereikbaarheid van de appartementen gewaarborgd. Ook nood- en hulpdiensten hebben dit ontwerp bekeken en zien geen problemen met de bereikbaarheid.
Door de ligging naast de weg, het Wilhelminaplantsoen verwachten bewoners minder gebruik van het park. Doordat het plantsoen groter wordt, zal het Wilhelminaplantsoen minder prominent tegen het plantsoen aan liggen.
Basisschool de Octopus wil graag kinderen inzetten voor het onderhouden van het groen en/of het beheren van een moestuin in het plantsoen Het is niet wenselijk om in een specifiek deel van het park een moestuin van de Octopus te maken. Wel zijn er mogelijkheden om te kijken naar bijvoorbeeld een gezamenlijke bomenplantdag. Los van dit project is het mogelijk hier een keer over te praten.
Heuvels met mooie planten en bomen. In het ontwerp worden in veel groenstukken en in het plantsoen glooiende heuvels aangebracht waar bomen op komen te staan. Ook is er gekeken naar verschillende type beplanting die verschillende hoogtes hebben.

 

Reacties over parkeren en verkeer

Reactie bewoner Reactie gemeente
Opmerkingen over de parkeervakken, dat deze aan de zijde van de slaapkamers van de appartementen geplaatst worden. De parkeervakken blijven op de bestaande locatie. Hierdoor komt er één parkeervak meer dan in de bestaande situatie, maar één vak minder dan in het eerdere ontwerp.
Garagehouders die geen vrije ruimte voor de garage hebben. De vraag is bij enkele of de draaicirkel haalbaar blijft. In de huidige situatie halen ze het net om met de auto in en uit de garage te komen. Grote zorgen over de garages en het in- en uitrijden hiervan. Door het terugplaatsen van de parkeervakken ten opzichte van het VO naar de bestaande locatie, blijft de ruimte voor de garageboxen even groot. Hierdoor zouden er geen problemen moeten zijn met het in- en uitrijden van de garages.
Aandacht voor een goed functionerende snelheidsremmende maatregel. Zorgen over snelheid in de tussenstraten van de laagbouw. Om te zorgen dat er in de tussenstraten minder hard gereden wordt, is besloten om verkeersdrempels toe te passen in plaats van punaises. Verkeersdrempels moeten de snelheid nog meer naar beneden brengen dan punaises.
Er wordt verwacht dat er een onveiligere situatie ontstaat bij een doodlopende straat. Op meerdere plekken in Diemen en omgeving wordt deze manier van parkeren en inrichting van straten toegepast. Om de verkeersbewegingen in de doodlopende straten te verminderen, blijven de parkeervakken tegenover de garageboxen op de bestaande locatie.
Bewoners verwachten meer overlast van het parkeren van auto’s rondom de appartementen. Om deze overlast te verminderen blijven de parkeerplaatsen tegenover de garageboxen op de bestaande locatie. Hierdoor zullen er geen directe parkeerbewegingen aan de slaapkamerzijde zijn.
Overlast of stremming door verhuiswagens of bezorgdiensten De rijbaan is 6 meter breed waardoor een auto een verhuiswagen of bestelbus kan passeren als deze stilstaat
De weg langs de appartementen heeft een sociale functie. Hier ontmoeten buren elkaar. Het wandelpad door het plantsoen kan deze functie overnemen.

 

Overige reacties

Reactie bewoner Reactie gemeente
Liander gaat heel vaak de grond in. Liander is inderdaad erg druk bezig in de wijk. De gemeente gaat alleen over de vergunning voor de werkzaamheden van Liander, niet over hoe ze de werkzaamheden uitvoeren en hoe vaak ze de grond in gaan. Wij hebben Liander gevraagd om de overlast te minimaliseren.
Zorgen over de nutswerkzaamheden; als straks alles klaar is, zijn dan ook deze werkzaamheden voorbij? De werkzaamheden van de gemeente vinden als laatste plaats. De nutswerkzaamheden zijn dus klaar zodra de aannemer van de gemeente klaar is.
Graag betere communicatie over de nutswerkzaamheden. De communicatie over nutswerkzaamheden ligt bij de nutspartijen zelf. Zij hebben de verplichting bewoners hier goed over te informeren. Wij hebben als gemeente Liander hier al op aangesproken na een klacht die wij hebben ontvangen. Wij zullen nogmaals meegeven dat er onvrede is over de communicatie.
Hoe om te gaan met hoogteverschillen op eigen terrein? De gemeente hoogt het openbare terrein op. Daarbij wordt de eerste meter op het eigen terrein vanaf openbaar terrein opgehoogd om een goede aansluiting te maken. Bewoners hebben zelf de verantwoordelijkheid om het eigen terrein op te hogen. Bewoners kunnen de gekozen aannemer van de gemeente vragen ook de werkzaamheden op particulier terrein te doen. Wel raden wij het aan om ook andere offertes op te vragen.
De wijk ligt er zeer slecht onderhouden bij. Kan er niet op korte termijn iets aan gedaan worden? Het doel is om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te starten omdat de wijk inderdaad onderhoud behoeft. Het tijdelijk opknappen van stukken van de wijk, kost relatief veel en gaat ten koste van de kwaliteit van de definitieve situatie.
Opmerkingen over de planning Het duurt allemaal zo lang. Kan het niet sneller? De wens voor snelle uitvoering. Wij begrijpen de wens, we sturen er op dit moment op om zo spoedig mogelijk in uitvoering te gaan. Echter zijn er procedures die niet sneller kunnen. Denk hierbij aan aanbesteding, vergunningprocedures en bezwaartermijnen.
Mijn auto is tot 2 keer toe volledig bekrast, omdat een bewoner van het Wilhelminaplantsoen vindt dat het zijn privé parkeerplek is. Achter aan de Diemerkade ligt regelmatig glas van ingeslagen autoruiten. Het Oranjeplantsoen biedt nog de enige mogelijkheid om mijn auto “veilig” te parkeren. We vinden het heel vervelend dat dit u is overkomen. Het aantal parkeerplaatsen in het Oranjeplantsoen blijft in de nieuwe situatie minimaal gelijk. Het blijft dus even goed mogelijk om te parkeren in het Oranjeplantsoen.
niet over de plannen maar ik hoop dat de rotzooi niet pas opgeruimd wordt als het plantsoen vernieuwd gaat worden. pijpen liggen al 5 maanden voor de deur. al 5 jaar niet op bankjes op het Wilhelmina plantsoen aan te zien. We sturen er op dat Liander de spullen van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk opruimt als deze niet meer nodig zijn.Positieve reacties

Graag willen wij de positieve reacties ook met u delen. Bij deze de positieve reacties hieronder opgesomd.

 • Meer groen is beter voor de omgeving en fijn voor de buurt.
 • Het park wordt beter ingedeeld, het is kindvriendelijker om buiten te spelen zonder weg er tussen.
 • Ik vind het idee speels en een mooie aanblik geven. Ik weet niet of het park veel gebruikt zal gaan worden, maar uitnodigend is het wel.
 • Kijk liever uit op een park dan op een weg. Hoe meer park hoe beter.
 • Ik ben voorstander van vergroening, tegelijk blijft parkeren bij de woningen mogelijk.
 • Meer groen, ruimte voor vogels en andere dieren. Mooie gelegenheid om te wandelen.
 • De huidige weg oogt eigenlijk als een langgerekt parkeerterrein, met daarachter wat non-descripte bossages. Door de parkeerplaatsen te verplaatsen (en dus de weg te verwijderen) komt er letterlijk meer lucht en ruimte voor meer groen.
 • Het uitzicht vanuit mijn appartement wordt beter. Het verkeer langs de flats wordt minder doordat er alleen bestemmingsverkeer is per flat.
 • Hoe meer groen hoe beter. Ventweg onnodig. Mooie entree Diemen in. Prachtig park voor heel Diemen.
 • Meer groen is belangrijk. Juist met oog op klimaatverandering. Dit geeft minder steen/ verharding.
 • Omdat de uitbreiding van het park zo veel beter aansluit bij de uitstraling van het wonen in groen en een duidelijke verbetering is ten opzichte van de ouderwetse stadsarchitectuur in de huidige setting. Er komt nu een mooi park bij de entree van ons dorp.
 • Er blijven met deze variant voldoende doorstroommogelijkheden met de auto.
 • De weg nodigt momenteel meer mensen uit om te parkeren van andere appartementen of delen van Diemen.
 • Ik vind het onnodig dat er een weg voor en achter de appartementen is. Het zal dan geen uitstraling van een park krijgen. Meer groen is wel belangrijk. Ik verwacht juist niet dat er meer geluidsoverlast komt van auto's. Ik woon zelf in een appartement. We slapen aan beide zijde van het huis en ervaren geen overlast van auto’s. Aangezien er ook steeds meer elektrische auto's komen zie ik dan ook helemaal geen problemen met geluidsoverlast in de toekomst.