Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid

Sinds de bouw van de wijk Holland Park heeft de gemeente een plan van aanpak vastgesteld voor het onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur tussen Bergwijkpark (nu Holland Park), Diemen-Zuid en Diemen-Centrum. Dat heeft geleid tot een verkeersontwerp dat in maart 2018 is gepresenteerd.

Laatste nieuws

 

Vanwege de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd op 15 maart inzake het Corona virus is de informatieavond van 17 maart uitgesteld. Op 23 maart 2020 heeft de landelijke overheid de maatregelen inzake het Corona virus extra aangescherpt en verlengd tot 1 juni 2020. Tot die tijd mogen geen bijeenkomsten georganiseerd worden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 31 maart besloten om vanwege de verscherpte maatregelen geen informatieavond in deze fase te organiseren maar in plaats daarvan het voorontwerp bestemmingsplan twee weken langer ter inzage te leggen, zowel op het gemeentehuis als digitaal. Het voorontwerp bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid heeft ter inzage gelegen van 21 t/m 16 april 2020 ter inzage en een ieder heeft de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen.

Waarom wordt de verkeersstructuur van Diemen-Zuid aangepast

Sinds de bouw van de wijk Holland Park onderzoekt de gemeente hoe de verbindingen tussen Bergwijkpark (nu Holland Park), Diemen-Zuid en Diemen-Centrum het beste kunnen worden versterkt. Uit onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur is een verkeersontwerp gekomen dat in maart 2018 is gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden.

Het voorstel voor dit verkeersontwerp in Diemen Zuid houdt onder andere in:
- Het aanpassen en openstellen van de busbaan
- Het invoeren van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen
- Het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Beukenhorst/Bovenrijkersloot

Instanties zoals het GVB, brandweer en de Vervoerregio hebben hun advies gegeven over het verkeersontwerp voor Diemen Zuid. Het verkeersontwerp heeft ter inzage gelegen en een ieder kon reageren. Op basis van de reacties is het verkeersontwerp op enkele punten aangepast. Andere punten kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2019 een besluit genomen over de aanpak bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid. Deze aanpak loopt langs twee sporen:

 1. De start van de procedure voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de aanpassing van de hoofdverkeersstructuur in Diemen Zuid;
 2. Te starten met het opstellen van een integraal inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving en, voor zover nodig, voor de aangrenzende wegvakken. Hiervoor is een apart projectplan opgesteld. Beide sporen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd voor wat betreft de inhoud, planning, communicatie en besluitvorming.
Onderzoeken

De laatste onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit zijn afgerond. Uit de onderzoeken blijkt dat het openstellen van de busbaan mogelijk is zonder dat de normen voor geluid en luchtkwaliteit worden overschreden. 

Nieuw bestemmingsplan deelgebied 

Het college heeft besloten dat er gestart kan worden met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor de busbaan. Het gaat dan om het gebied rondom de busbaan. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om het juridisch mogelijk te maken de busbaan gedeeltelijk te verleggen, anders in te richten en open te stellen voor al het verkeer.
Voorontwerp bestemmingsplan (ligt ter inzage van 21 februari 2020 t/m 16 april 2020):

 1. Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een eerste concept. Gebruikelijk is dat deze wordt gedeeld met belanghebbenden en overlegpartners. Maar het wordt ook ter inspraak aangeboden (vorm van vroegtijdige participatie). Een ieder kon (schriftelijk) t/m 16 april 2020 een inspraak reactie indienen. Het voorontwerp heeft geen officiële status in het traject om tot de vaststelling van een bestemmingsplan over te gaan.
 2. Ontwerp bestemmingsplan: Nadat de reacties op het voorontwerp zijn verwerkt stelt het college het ontwerp bestemmingsplan vast en legt dat ontwerp ter inzage. (waarschijnlijk na de zomer 2020) De ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan vormt de start van het formele besluitvormingstraject. Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage legging zal een informatieavond worden gehouden. Op deze avond wordt een toelichting op het ontwerp verstrekt en de verdere procedure worden toegelicht. Eenieder kan (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen over het ontwerp.
 3. Bestemmingsplan: In beginsel dient binnen twaalf weken na de ter inzage legging het bestemmingsplan door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Bij de besluitvorming betrekt de gemeenteraad alle ingediende zienswijzen. Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan er beroep worden ingesteld door diegene(n) die een zienswijze hebben ingediend bij het ontwerp bestemmingsplan.
Herinrichten openbare ruimte

Naast de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan, wil de gemeente, zoals in het kopje Nieuw bestemmingsplan staat vermeld, beginnen met het ontwikkelen van een integraal inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving. Hierin worden aspecten zoals groen, voldoende speelvoorzieningen, openbare verlichting meegenomen. Bewoners worden in een later stadium uitgenodigd mee te denken over de herinrichting. Meer informatie over de herinrichting volgt te zijner tijd.

Hoe kan ik reageren op het bestemmingsplan

Via onderstaande link kunt u alle relevante stukken met betrekking tot het (voorontwerp) bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid inzien:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-VO01

De planregels van het voorontwerp bestemmingsplan zijn te raadplegen via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-VO01/r_NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-VO01.html#begin

De toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan zijn te raadplegen via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-VO01/t_NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-VO01.html

Mocht u naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan uw reactie kenbaar willen maken dan kan dat op verschillende manieren:

 • Elektronisch per e-mail
  • Per e-mail kunt u uw inspraakreactie indienen via info@diemen.nl o.v.v. inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid, zaaknummer 2020-015456
  • In de aanhef van uw bericht vermelden aan welk bestuursorgaan (gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders) en op welk voorontwerpbesluit(en) uw inspraakreactie betrekking heeft.
  • In de afsluiting uw naam en adres toevoegen zodat duidelijk is wie de inspraakreactie indient.
 • Schriftelijk per brief
  Een schriftelijke inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen o.v.v. inspraakreactie (voorontwerp) bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid, zaaknummer 2020-015456.
Informatie

 

Vragen

Voor vragen over het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via telefoon (020) 31 44 888) of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. zaaknummer 2020-015456.