Bomenplan

Om de spooronderdoorgang aan te kunnen leggen is ruimte nodig. Hiervoor is het noodzakelijk om een deel van de aanwezige bomen te kappen of verplanten. Dit gebeurt echter na uiterst zorgvuldige afwegingen.

Beschrijving

Diemen hanteert bij alle ruimtelijke projecten het uitgangspunt om zoveel mogelijk bomen te behouden. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is een Boom Effect Analyse uitgevoerd. Dat houdt in dat we voor elke boom in het projectgebied beoordelen of deze kan blijven staan tijdens werkzaamheden of een risico loopt op schade. Ook wordt gekeken of er ruimte is om het ontwerp nog wat aan te passen zodat een boom gespaard kan blijven. Als behoud van de boom op de huidige plek echt niet mogelijk is, bekijken we of de boom te verplanten is en in de nieuwe situatie kan worden teruggeplaatst. Pas als dit allemaal niet kan, wordt voor de boom een aanvraag gedaan om die te kappen.

Intussen is boom voor boom bekeken en de conclusie is, dat we voor het project Spooronderdoorgang 17 bomen kunnen verplanten. Er worden maximaal 183 bomen gekapt.
(ProRail heeft een kapvergunning ingediend voor 210 bomen, maar 27 bomen bestaan al niet meer).

In februari 2020 is voor het verwijderen van de bomen een omgevingsvergunning verleend. Een aantal inwoners heeft daartegen bezwaar gemaakt en daarom loopt er een bezwarenprocedure. De gemeente wacht met het kappen van de bomen tot de uitkomst van de bezwarenprocedure bekend is. In mei - juni worden rond het station diverse kabels en leidingen verlegd. Tijdens deze werkzaamheden zullen we continu beoordelen of behoud van een boom mogelijk is. Nu al staat vast dat het nodig is om in het kader van deze werkzaamheden een enkele boom te verwijderen. Dit zal in de periode mei-juni 2020 plaatsvinden.

Na oplevering van de spooronderdoorgang wordt voor elke boom die is gekapt een nieuwe boom aangeplant in het projectgebied. Mocht dit qua ruimte niet helemaal lukken, dan wordt er voor de resterende bomen een plek gezocht in de nabije omgeving.