Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen.

Dit zijn twee verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden. U mag alleen stemmen met uw stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas. De stembureaus zijn geopend van 07:30 tot 21:00.

Waar stemt u precies voor?

Provinciale Staten
Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Noord-Holland. Bijvoorbeeld over wegen, het behoud van een natuurgebied of de komst van een bedrijventerrein. De leden van alle Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.    

Waterschappen
Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Een waterschap regelt de waterhuishouding in een bepaalde regio. Zoals het onderhoud van dijken en sluizen, het zuiveren van afvalwater, het controleren van de kwaliteit van het zwemwater en natuurbeheer in en om het water. Door te stemmen heeft u invloed op het beleid van het waterschap.

Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u kiesgerechtigd bent. Voor de twee verkiezingen is dat verschillend.

Provinciale Staten

U bent kiesgerechtigd als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023.
 • U staat ingeschreven bij een gemeente in de provincie Noord-Holland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Waterschappen

U bent kiesgerechtigd als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023.
 • U staat ingeschreven bij een gemeente binnen de grenzen van het waterschap Amstel Gooi en Vecht.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit .
 • Een EU burger bent, of
 • Een andere nationaliteit heeft en in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning.
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.
Wat heeft u nodig om te stemmen?
 • Uw stempas: u ontvangt de stempas van de gemeente waar u op 1 februari 2023 staat ingeschreven. 
 • Uw identiteitsbewijs: dit kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning zijn. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. 
Iemand machtigen om voor u te stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dat heet volmacht. Iemand machtigen kan via uw stempas (onderhandse volmacht) of schriftelijk (volmachtsbewijs). 

Onderhandse volmacht
Vraag iemand die in uw gemeente woont om voor u te stemmen. Dit doet u door de achterzijde van uw stempas in te vullen. U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening op de achterzijde van uw stempas. Geef de gemachtigde die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook via smartphone of tablet tonen. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtsstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde kan voor maximaal 2 volmachten de stem uitbrengen. 

Schriftelijke volmacht
Een schriftelijke volmacht kunt u schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Woont u op 1 februari 2023 in Diemen, dan kunt u de schriftelijke volmacht aanvragen

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, maar wel ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te stemmen. 

Let op! Een volmacht kan alleen worden afgegeven aan iemand die in dezelfde Provincie (Noord Holland) woont als u. Voor het waterschap dient u te controleren of de kiezer die u wilt machtigen om voor u te stemmen, in hetzelfde waterschapsgebied (Amstel Gooi en Vecht) woont als u. De kiezer hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen.

U kunt geen handtekening zetten
Bent u niet in staat om uw handtekening te zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”, dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking 'niet in staat tot tekenen' in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Stempas

Uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen ontvangt u uw stempassen. Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u alleen kan stemmen in uw oude woongemeente. U kunt dan een kiezerspas aanvragen. Bent u uw stempas kwijt, of is deze beschadigd, neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe of vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 (23:59), of persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis tot 14 maart 2023 12:00 uur.

Kiezerspas
Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen, dan kunt u met een kiezerspas voor de Provinciale Staten in de provincie Noord Holland stemmen. Deze kiezerspas vraagt u via dit formulier aan bij uw gemeente. U kunt het formulier per post retourneren. Het formulier dient uiterlijk 10 maart 2023 om 23:59 door de gemeente ontvangen te zijn. U kunt ook persoonlijk langskomen op het gemeentehuis tot uiterlijk 14 maart 2023 om 12:00. Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek van uw kiezerspas meesturen of meenemen naar het gemeentehuis. 

Met een kiezerspas kunt u voor de Waterschappen stemmen binnen uw grensgebied (Amstel Gooi en Vecht).( Waar werkt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? | Waterschap AGV)
Let op: U krijgt geen nieuwe Kiezerspas als deze kiezerspas zoekraakt.