Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid

Sinds de bouw van de wijk Holland Park heeft de gemeente een plan van aanpak vastgesteld voor het onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur tussen Bergwijkpark (nu Holland Park), Diemen-Zuid en Diemen-Centrum. Dat heeft geleid tot een verkeersontwerp dat in maart 2018 is gepresenteerd.

Juridische procedure en planning bestemmingsplan

De gemeente moet een juridisch-planologische procedure volgen bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. Daarbij zijn er verschillende momenten waarbij bewoners/ondernemers/andere belanghebbenden een reactie kunnen geven. Onderstaand de stappen uitgelegd met een globale tijdslijn. 

Voorontwerp bestemmingsplan

Op 12 maart 2020 is het voorontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad besproken en hebben bewoners/belanghebbenden zes weken de mogelijkheid gehad om een inspraakreactie in te dienen. Deze inspraaktermijn is inmiddels verlopen en is het dus niet meer mogelijk een inspraakreactie in te dienen. De reacties in de inspraakronde zijn nog geen formele zienswijzen. De ingekomen inspraakreacties worden nu verwerkt in een inspraaknota, deze wordt in de volgende stap weer ter inzage gelegd.  

Ontwerp bestemmingsplan

Na afronding van het voorontwerp bestemmingsplan is er gewerkt aan de volgende stap en dat is het ontwerp bestemmingsplan inclusief inspraaknota (beantwoording van de inspraakreacties die zijn ingediend bij de vorige stap het voorontwerp bestemmingsplan). Ook dit plan kunt u inzien en ligt zes weken ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 4 december 2020 tot en met 14 januari 2021 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bewoners die vinden dat er in het ontwerp bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. Bij de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan staat hoe en waar je een zienswijze kunt indienen.

Vaststelling bestemmingsplan

De volgende stap is de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt deze vast, met of zonder wijzigingen uit de vorige stap (het ontwerp bestemmingsplan). Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het gepubliceerd en op het gemeentehuis opnieuw zes weken voor hoger beroep ter inzage gelegd. In deze zes weken kunnen alleen de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep instellen. De verwachting is dat het bestemmingsplan voor de zomervakantie van 2021* door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
 
*Alle data van de planning zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad en er kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend. 

Nieuws

Vanwege de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd op 15 maart 2020 inzake het Corona virus is de informatieavond van 17 maart 2020 uitgesteld. Op 23 maart 2020 heeft de landelijke overheid de maatregelen inzake het Corona virus extra aangescherpt en verlengd tot 1 juni 2020. Tot die tijd mogen geen bijeenkomsten georganiseerd worden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 31 maart 2020 besloten om vanwege de verscherpte maatregelen geen informatieavond in deze fase te organiseren maar in plaats daarvan het voorontwerp bestemmingsplan twee weken langer ter inzage te leggen, zowel op het gemeentehuis als digitaal. Het voorontwerp bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid heeft ter inzage gelegen van 21 t/m 16 april 2020 en een ieder heeft de mogelijkheid gehad om een inspraakreactie in te dienen.

Waarom wordt de verkeersstructuur van Diemen Zuid aangepast

Sinds de bouw van de wijk Holland Park onderzoekt de gemeente hoe de verbindingen tussen Bergwijkpark (nu Holland Park), Diemen Zuid en Diemen Centrum het beste kunnen worden versterkt. Uit onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur is een verkeersontwerp gekomen dat in maart 2018 is gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden.

Het voorstel voor dit verkeersontwerp in Diemen Zuid houdt onder andere in:
- Het aanpassen en openstellen van de busbaan
- Het invoeren van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen
- Het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Beukenhorst/Bovenrijkersloot

Instanties zoals het GVB, brandweer en de Vervoerregio hebben hun advies gegeven over het verkeersontwerp voor Diemen Zuid. Het verkeersontwerp heeft ter inzage gelegen en een ieder kon reageren. Op basis van de reacties is het verkeersontwerp op enkele punten aangepast. Andere punten kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2019 een besluit genomen over de aanpak bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid. Deze aanpak loopt langs twee sporen:

 1. De start van de procedure voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de aanpassing van de hoofdverkeersstructuur in Diemen Zuid;
 2. Te starten met het opstellen van een integraal inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving en, voor zover nodig, voor de aangrenzende wegvakken. Hiervoor is een apart projectplan opgesteld. Beide sporen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd voor wat betreft de inhoud, planning, communicatie en besluitvorming.
Onderzoeken

De laatste onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit zijn afgerond. Uit de onderzoeken blijkt dat het openstellen van de busbaan mogelijk is zonder dat de normen voor geluid en luchtkwaliteit worden overschreden. 

Nieuw bestemmingsplan deelgebied 

Het college heeft besloten dat er gestart kan worden met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor de busbaan. Het gaat dan om het gebied rondom de busbaan. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om het juridisch mogelijk te maken de busbaan gedeeltelijk te verleggen, anders in te richten en open te stellen voor al het verkeer.
Voorontwerp bestemmingsplan (lag ter inzage van 21 februari 2020 t/m 16 april 2020):

 1. Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een eerste concept. Gebruikelijk is dat deze wordt gedeeld met belanghebbenden en overlegpartners. Maar het wordt ook ter inspraak aangeboden (vorm van vroegtijdige participatie). Een ieder kon (schriftelijk) t/m 16 april 2020 een inspraak reactie indienen. Het voorontwerp heeft geen officiële status in het traject om tot de vaststelling van een bestemmingsplan over te gaan.
 2. Ontwerp bestemmingsplan: De reacties op het voorontwerp zijn verwerkt. Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt van 4 december 2020 tot en met 14 januari 2021. De ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan vormt de start van het formele besluitvormingstraject. Eenieder kan (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen op het ontwerp.
 3. Bestemmingsplan: Na de ter inzage legging dient het bestemmingsplan door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Bij de besluitvorming betrekt de gemeenteraad alle ingediende zienswijzen. Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan er hoger beroep worden ingesteld door diegene(n) die een zienswijze hebben ingediend bij het ontwerp bestemmingsplan.
Herinrichten openbare ruimte

Naast de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan, wil de gemeente, zoals in het kopje Nieuw bestemmingsplan staat vermeld, beginnen met het ontwikkelen van een integraal inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving. Hierin worden aspecten zoals groen, voldoende speelvoorzieningen, openbare verlichting meegenomen. 

Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen voor zienswijzen, wordt het verkeersontwerp vastgesteld door het college. Ook het verkeersontwerp wordt 6 weken ter inzage gelegd, hierop kunt u dan een inspraakreactie geven. Het college stelt daarna het definitieve verkeersontwerp vast. Nadat het verkeersontwerp definitief is vastgesteld, wordt er gestart met het opstellen van het integraal voorlopig ontwerp. Het verkeersontwerp wordt daarin aangevuld met een ontwerp voor de herinrichting van de omliggende openbare ruimte. Wij zullen u te zijner tijd uitnodigen om mee te denken over deze herinrichting. Het uitgangspunt is om de openbare ruimte zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners te ontwerpen en op die manier ruimte te geven aan initiatieven uit de buurt.

Hoe kan ik reageren op het bestemmingsplan

Via onderstaande link kunt u alle relevante stukken met betrekking tot het (ontwerp) bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid inzien:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl

 1. U klikt hier vervolgens op 'plannen zoeken'
 2. U kunt hier zoeken op 'adres' of 'plannaam of -nummer'. Klik op 'plannaam of -nummer'
 3. Vervolgens vult u het volgende plannummer in NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01​​​

De planregels van het voorontwerp bestemmingsplan zijn te raadplegen via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01/r_NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01.html#begin

De toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan zijn te raadplegen via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01/t_NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01.html

Mocht u naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan uw reactie kenbaar willen maken dan kan dat op verschillende manieren:

 • Elektronisch per e-mail
  • Per e-mail kunt u uw zienswijze indienen via info@diemen.nl o.v.v. zienswijze ontwerp bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid, zaaknummer 2020-099778
  • In de aanhef van uw bericht vermelden aan welk bestuursorgaan (gemeenteraad) en op welk ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.
  • In de afsluiting uw naam en adres toevoegen zodat duidelijk is wie de zienswijze indient.
 • Schriftelijk per brief
  Een schriftelijke zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen o.v.v. zienswijze (ontwerp) bestemmingsplan verkeersstructuur Diemen Zuid, zaaknummer 2020-099778.
Vragen

Voor vragen over het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. zaaknummer 2020-015456.