Bestemmingsplanprocedure

De gemeente moet een juridisch-planologische procedure volgen bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. Daarbij zijn er verschillende momenten waarbij bewoners/ondernemers/andere belanghebbenden een reactie kunnen geven. De stappen worden hier kort uitgelegd.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan is in de gemeenteraad besproken en bewoners/belanghebbenden hebben zes weken (van 21 februari 2020 t/m 16 april 2020) de mogelijkheid gehad om een inspraakreactie in te dienen. De reacties in de inspraakronde zijn nog geen formele zienswijzen. De ingekomen inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknota, die tijdens de volgende stap ter inzage is gelegd.

Ontwerp bestemmingsplan

Na afronding van het voorontwerp bestemmingsplan is er gewerkt aan de volgende stap en dat is het ontwerp bestemmingsplan inclusief inspraaknota (beantwoording van de inspraakreacties die zijn ingediend bij de vorige stap het voorontwerp bestemmingsplan). Ook dit plan heeft zes weken (van 4 december 2020 t/m 14 januari 2021) ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bewoners die vinden dat er in het ontwerp bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen.

Vaststelling bestemmingsplan

De volgende stap is de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt deze vast, met of zonder wijzigingen uit de vorige stap (het ontwerp bestemmingsplan). Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het gepubliceerd en op het gemeentehuis opnieuw zes weken voor hoger beroep ter inzage gelegd. In deze zes weken kunnen alleen de belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep instellen. De verwachting is dat het bestemmingsplan voor de zomervakantie van 2021* door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
 
*Alle data van de planning zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad en er kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend.

Planning


De globale planning ziet er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uit:

Februari-april: verwerking zienswijzen en opstellen definitief bestemmingsplan
April-mei: collegebesluit over definitief bestemmingsplan
Juni-juli: raadsbesluit over definitief bestemmingsplan
Juli-augustus: definitief bestemmingsplan ter inzage
Eventueel volgt nadien een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Vragen


Voor vragen kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ’Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.

Documenten


Via de website van Ruimtelijke Plannen kunt u alle relevante stukken met betrekking tot het (ontwerp) bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid inzien.
1.    U klikt hier vervolgens op 'plannen zoeken'
2.    U kunt hier zoeken op 'adres' of 'plannaam of -nummer'. Klik op 'plannaam of -nummer'
3.    Vervolgens vult u het volgende plannummer in NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01.