Bestemmingsplanprocedure

Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. De gemeente moet daarbij een speciale procedure volgen waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een reactie kunnen geven. De stappen worden hier kort uitgelegd.

Bestemmingsplanprocedure

Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. De gemeente moet daarbij een speciale procedure volgen waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een reactie kunnen geven. De stappen worden hier kort uitgelegd.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan is in de gemeenteraad besproken en bewoners/belanghebbenden hebben zes weken (van 21 februari 2020 t/m 16 april 2020) de mogelijkheid gehad om een inspraakreactie in te dienen. De reacties in de inspraakronde zijn nog geen formele zienswijzen. De ingekomen inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknota, die tijdens de volgende stap ter inzage is gelegd.

Ontwerp bestemmingsplan

Na afronding van het voorontwerp bestemmingsplan is er gewerkt aan de volgende stap en dat is het ontwerp bestemmingsplan inclusief inspraaknota (beantwoording van de inspraakreacties die zijn ingediend bij de vorige stap het voorontwerp bestemmingsplan). Ook dit plan heeft zes weken (van 4 december 2020 t/m 14 januari 2021) ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bewoners die vinden dat er in het ontwerp bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen.

Vaststelling bestemmingsplan

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord. Het vastgestelde bestemmingsplan en de zienswijzennota hebben vanaf 16 juli tot en met 27 augustus 2021 ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden tegen het bestemmingsplan, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hoger beroep instellen. 

Beroep

Tegen het bestemmingsplan is hoger beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Ook is er een voorlopige voorziening aangetekend. Op 29 november 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het verzoek om voorlopige voorziening. De rechter heeft verzoek toegewezen en de werking van het bestemmingsplan geschorst. Deze schorsing houdt in dat het bestemmingsplan nu niet uitgevoerd kan worden totdat de Raad van State een uitspraak in de bodemprocedure doet. De schorsing is dus tijdelijk totdat de bodemprocedure is afgerond. Op dit moment is nog niet bekend wanneer er een uitspraak wordt gedaan. Het wachten is op een zitting bij de Raad van State. 

Vragen


Voor vragen kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ’Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.

Documenten


Via de website van Ruimtelijke Plannen kunt u alle relevante stukken met betrekking tot het (ontwerp) bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid inzien.
1.    U klikt hier vervolgens op 'plannen zoeken'
2.    U kunt hier zoeken op 'adres' of 'plannaam of -nummer'. Klik op 'plannaam of -nummer'
3.    Vervolgens vult u het volgende plannummer in NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01.