Ontwerpprocedure

De gemeente is begonnen met het ontwikkelen van een inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving. Dit loopt gelijk met de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan. In het ontwerp worden aspecten zoals verkeer, groen en openbare verlichting meegenomen.

We willen benadrukken dat de besluitvorming over het bestemmingsplan nog moet plaatsvinden. Het lijkt misschien voorbarig te starten met de ontwerpprocedure, maar we vinden het belangrijk om alvast te onderzoeken hoe het gebied in de toekomst het best kan worden ingericht. Dat is een zorgvuldig en langdurig proces. We beginnen nu al met dit voorbereidende werk, omdat we na de besluitvorming over het bestemmingsplan snel willen kunnen schakelen.

Animatie Parklint, Boslint, Bijenlint

 Verkeersontwerp

In 2018 is er een concept verkeersplan opgesteld. Dit heeft in 2018 ter inzage gelegen en bewoners konden hierop reageren. Ook instanties zoals het GVB, brandweer en de Vervoerregio hebben hun advies gegeven over het plan. Op basis van de reacties en adviezen is het concept verkeersplan op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het verkeersontwerp.

Het verkeersontwerp is te zien op deze plattegrond.

In het onderstaande filmpje worden een aantal onderdelen uit het ontwerp toegelicht.

Als u geïnteresseerd bent in een uitgebreide onderbouwing van de keuzes die in het ontwerpproces zijn gemaakt, kunt u op deze pagina de achterliggende documentatie raadplegen. Documenten 1.1 t/m 1.11 hebben betrekking op het verkeersontwerp. Het verkeersontwerp heeft tot en met 8 april 2021 ter inzage gelegen. Momenteel werkt de gemeente aan de beantwoording van de binnengekomen reacties. De Nota van Beantwoording wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd. Eventuele wijzigingen in het verkeersontwerp worden meegenomen bij het opstellen van het integraal ontwerp. 

Het verkeersontwerp heeft tot en met 8 april 2021 ter inzage gelegen. Momenteel werkt de gemeente aan de beantwoording van de binnengekomen reacties. De Nota van Beantwoording wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd. Eventuele wijzigingen in het verkeersontwerp worden meegenomen bij het opstellen van het integraal ontwerp.

Integraal ontwerp 

In het integraal ontwerp wordt verder gekeken dan de verkeerssituatie. Het integraal ontwerp bevat namelijk ook de inrichting van de openbare ruimte rondom de verkeersstructuur. We hebben voor die inrichting drie mogelijke thema’s uitgewerkt. De thema’s hebben uiteenlopende eigenschappen en geven een net iets andere betekenis aan de inrichting van de openbare ruimte. Bewoners konden tot en met 2 mei 2021 in een vragenlijst hun mening geven over de thema’s.

De voorkeuren, ideeën, suggesties, opmerkingen en tips worden momenteel verwerkt en gebruikt om een schetsontwerp te maken van de openbare ruimte rondom de verkeersstructuur. Op het gedeelte tussen de huidige busbaan en de Venserbrug verandert er weinig aan de verkeerssituatie. Daar worden dus ook minder landschappelijke aanpassingen gedaan. Het schetsontwerp richt zich vooral op het ‘lint’ tussen de nieuwe rotonde bij Beukenhorst en Polderland.

Het schetsontwerp wordt gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst voor bewoners die zich hier bij het invullen van de vragenlijst voor hebben opgegeven. De reacties op het verkeersontwerp en het schetsontwerp van de openbare ruimte, worden gebruikt om een voorlopig integraal inrichtingsontwerp op te stellen. Dit ontwerp komt 6 weken ter inzage te liggen, voordat het wordt uitgewerkt tot een definitief integraal ontwerp. Afhankelijk van de stand van zaken in de bestemmingsplanprocedure, kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering dan beginnen.
 

Planning

De globale planning ziet er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uit:

  • Mei-juni: opstellen schetsontwerp openbare ruimte
  • Juni: collegebesluit over schetsontwerp
  • Juli: online presentatie schetsontwerp openbare ruimte
  • Juli-augustus: opstellen voorlopig integraal ontwerp
  • Augustus-september: collegebesluit over voorlopig integraal ontwerp
  • September-oktober: voorlopig integraal ontwerp ter inzage
  • Oktober-november: opstellen definitief integraal ontwerp
  • November-december: collegebesluit over definitief integraal ontwerp

Het moment waarop de werkzaamheden starten, is afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.
 

Vragen


Voor vragen kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ’Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.