Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Ontwerpprocedure

Parallel aan de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan, is de gemeente begonnen met het ontwikkelen van een integraal inrichtingsontwerp voor de open te stellen busbaan en de directe omgeving. Hierin worden aspecten zoals verkeer, groen en openbare verlichting meegenomen.

Verkeersontwerp

Het concept verkeersplan heeft in 2018 ter inzage gelegen en een ieder kon reageren. Instanties zoals het GVB, de brandweer en de Vervoerregio hebben hun advies gegeven over het verkeersontwerp voor Diemen Zuid. Op basis van de reacties en adviezen is het concept verkeersplan op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het verkeersontwerp, dat momenteel ter inzage ligt. Scroll hiervoor naar beneden op deze pagina.

Inrichting openbare ruimte

Terwijl het verkeersontwerp ter inzage ligt, worden de eerste schetsen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt. Middels een enquête zullen bewoners om hun mening worden gevraagd over deze schetsen. De reacties worden gebruikt bij het opstellen van een schetsontwerp, dat aan geïnteresseerden die de enquête invulden zal worden gepresenteerd.

Integraal ontwerp

De reacties op het verkeersontwerp en schetsontwerp van de openbare ruimte, worden gebruikt om een voorlopig integraal inrichtingsontwerp op te stellen. Dit ontwerp komt wederom 6 weken ter inzage te liggen, voordat het wordt uitgewerkt tot een definitief integraal ontwerp. Afhankelijk van de stand van zaken in de bestemmingsplanprocedure, kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering dan beginnen. 

Inzage verkeersontwerp

Het verkeersontwerp is te zien op deze plattegrond.

In het onderstaande filmpje worden een aantal onderdelen uit het ontwerp toegelicht.

Als u geïnteresseerd bent in een uitgebreide onderbouwing van de keuzes die in het ontwerpproces zijn gemaakt, kunt u op deze pagina de achterliggende documentatie raadplegen. Documenten 1.1 t/m 1.11 hebben betrekking op het verkeersontwerp.

U kunt tot en met 8 april 2021 reageren op het verkeersontwerp. Dit kan op twee manieren:
1.    Per e-mail, door uw reactie te sturen naar info@diemen.nl met het zaaknummer 2021-021249 in de onderwerpregel.
2.    Per post, door uw reactie te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen, onder vermelding van het zaaknummer 2021-021249.
De reacties zullen worden meegenomen bij de volgende stap: het opstellen van het voorlopig integraal ontwerp.

Planning


De globale planning ziet er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uit:

  • Februari-april: verkeersontwerp ter inzage
  • Maart-april: enquête over eerste schetsen openbare ruimte
  • April-mei: opstellen schetsontwerp openbare ruimte
  • Mei: online presentatie schetsontwerp openbare ruimte
  • Mei-juni: opstellen voorlopig integraal ontwerp
  • Juni-juli: collegebesluit over voorlopig integraal ontwerp
  • Juli-augustus: voorlopig integraal ontwerp ter inzage
  • Augustus-september: opstellen definitief integraal ontwerp
  • September-oktober: collegebesluit over definitief integraal ontwerp

Het moment waarop de werkzaamheden starten, is afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.

Vragen


Voor vragen kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 of mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ’Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.