Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Opknapbeurt Scheepskwartier

De buurt is toe aan groot onderhoud, de uitvoering gaat naar verwachting eind 2021 van start. Onder groot onderhoud valt onder andere het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Dit biedt tegelijkertijd kansen om de buurt op te knappen. Daarover kunt u nu meedenken. Ideeën en wensen van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn welkom. Met elkaar zoeken we naar oplossingen om Scheepskwartier mooier en gezelliger te maken. Zodat het een omgeving wordt die zo veel als mogelijk is afgestemd op de wensen van alle gebruikers. Op deze pagina kunt u steeds de meest actuele informatie vinden.

Actuele informatie

De afgelopen tijd hebben we met elkaar nagedacht over de opknapbeurt van uw buurt. In de vragenlijst kon u als bewoner aangeven wat voor u belangrijk is en of de gemeente contact met u op mag nemen om mee te denken. Met de opgehaalde input zijn wij aan de slag gegaan. 

We hadden verwacht in het najaar bij u terug te kunnen komen met de eerste schetsen. Helaas is dit mede door de coronamaatregelen niet gelukt. De afgelopen periode hebben we onder andere nodig gehad om voor uw buurt participatie op digitale wijze te organiseren. De laatste voorbereidingen vinden op dit moment plaats. Juist omdat we het belangrijk vinden dat dit zorgvuldig gebeurt en dat iedereen de kans krijgt om mee te denken over de nieuwe inrichting, kost het wat meer tijd. Wij rekenen op uw begrip.

Van eerste schetsen naar schetsontwerp

We zijn op dit moment de eerste schetsen aan het afronden. In januari/februari willen we daarover met een aantal bewoners (digitaal) van gedachten wisselen. Als u eerder dit jaar in de vragenlijst heeft aangegeven mee te willen denken en uw e-mailadres heeft achtergelaten, dan ontvangt u begin volgend jaar per mail bericht van ons om mee te denken over deze eerste schetsen. Daarna gaan we met deze opgehaalde input weer aan de slag om een schetsontwerp te maken.

In het voorjaar verwachten we het schetsontwerp te kunnen delen met de hele buurt. Alle bewoners krijgen dan de kans om hier op te reageren. Dit zal naar verwachting ook op een digitale manier gebeuren. Alle reacties worden verzameld en verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Straten

Scheepskwartier is het gebied tussen de Botterweg, Klipperweg en het parkeerterrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kruispunt bij de Schepenweg wordt meegenomen tot het asfalt voor de Diemerpolderweg. Het winkelcentrum valt binnen het gebied.

Dit zijn alle straten in Scheepskwartier:

Gruttoplein Tjalk Kwikstaart Galjoen
Karekiet Klipperweg Botterweg Schouw
Fregat Schoener Boeier Kogge
     
       
       

 

Acties voor bewoners

Het duurt nog even voor de opknapbeurt uitgevoerd wordt. Wij willen u wel vast informeren dat het werk ook van de bewoners iets vraagt. Door het ophogen van de straat kan ook het ophogen van de tuin en riolering nodig zijn bijvoorbeeld.

De gemeente werkt in de openbare ruimte. Als eigenaar van een woning bent uzelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen terrein en de riolering en dergelijke. Als huurder kunt u contact opnemen met de verhuurder om te vragen wat de verhuurder voor u doet.

Wij geven u informatie en tips om u hiermee op weg te helpen.

Tuinen en huisaansluiting riolering

De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Dit gebeurt tot aan de erfgrens. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin. Om te voorkomen dat er na het ophogen van het straatwerk wateroverlast ontstaat in uw tuin adviseren wij u om uw tuin op te (laten) hogen. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van uw huisaansluiting ook goed blijft functioneren, adviseren wij u om de riolering op eigen terrein ook te (laten) hogen.

Kruipruimte

Naast het straatwerk en riolering in uw tuin, zakt het zand in de kruipruimte van de woning ook. Soms zakt het zo ver dat het zand uiteindelijk lager ligt dan de fundering van uw woning. Hierdoor kan het zand onder de naastgelegen bestrating wegspoelen. Daarnaast kan het zakken van het zand in de kruipruimte zo lang doorgaan totdat het onder grondwaterpeil komt. Hierdoor kan er (grond)wateroverlast ontstaan in de kruipruimte. Om dit te voorkomen, kunt u de kruipruimte opvullen met verschillende materialen. Kijk hiervoor op de volgende websites:  https://www.zandspuiten.nl/ www.debodemafsluiter.nlwww.isoschelp.nl.

Achterpaden

De achterpaden bij woningen zijn meestal gedeeld eigendom van de woningeigenaren. In de koopakte van de woning staan meestal afspraken over deze achterpaden, zoals het gebruik van de paden (recht van overpad) en een gezamenlijke plicht voor onderhoud. U zult dus met elkaar moeten kijken hoe het in de koopaktes is opgenomen en wat u vervolgens met de achterpaden kunt doen. Bewoners in een van de naastgelegen buurt Buytenstee hebben dit een paar jaar geleden met elkaar opgepakt. Lees over hun ervaringen op de speciale website  https://rustenwaelerpad.webnode.nl/ .

Vraag en antwoord

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam opknapbeurt Scheepskwartier via het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888 of  mail dan naar scheepskwartier@diemen.nl

Waarom zakt het gebied?

Diemen Noord is aangelegd op een gebied dat in de ondergrond veel veen en slappe klei heeft. Van oorsprong was dit een veenpolder, bewoond en gebruikt door boeren. Om het gebied geschikt te maken voor de woonbuurt Diemen Noord, is destijds opgehoogd met zand. Door de ophoging kwam het gebied voldoende hoog te liggen ten opzichte van het (grond) water zodat wegen en huizen konden worden gebouwd. Het gewicht van het zand zorgde ervoor dat de slappe bodem samengedrukt werd en ging verzakken. Dit indrukken of zakken noemt men de zetting.

Welk gebied wordt opgeknapt?

Gemiddeld één keer in de 20 tot 25 jaar staan buurten in Diemen op de planning voor een opknapbeurt. Nu is het de beurt aan het Scheepskwartier: het gebied tussen de Botterweg, Klipperweg en het parkeerterrein langs het Amsterdam Rijnkanaal. Het kruispunt bij de Schepenweg wordt meegenomen tot het asfalt voor Diemerpolderweg. Het winkelcentrum Gruttoplein valt binnen het gebied.

Hoe wordt de buurt opgehoogd?

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de nog te verwachten zetting van het gebied. Daaruit blijkt dat ophogen met gewoon zand voor het grootste deel van de buurt voldoende is. Met gewoon zand kunnen we maximaal 30 cm ophogen. Als we meer gaan ophogen, zorgt het gewicht ervoor dat de buurt extra snel gaat zakken, waardoor er binnen 20 jaar weer moet worden opgehoogd. Om te voorkomen dat de buurt sneller zakt, moeten we in sommige straten een lichtere zandsoort gebruiken. Na deze ophoging zakt het gebied naar verwachting gemiddeld tussen de 25 en 35 cm in de komende 15 - 20 jaar.

Zakt mijn tuin ook zoveel?

Wanneer u uw tuin nu ophoogt, zal die, net als de openbare ruimte, de komende 15 tot 20 jaar weer verzakken. Voor bewoners die wonen in de straten waar een lichtere zandsoort wordt gebruikt is het aan te raden om, net als de gemeente, op te hogen met licht zand zodat de verzakking van tuinen en openbare ruimte gelijke trend houdt.

De grond onder het huis is verzakt. Wat kan ik daar aan doen?

De grond in heel Diemen zakt. Doordat huizen en schuren op palen staan, zakken deze niet. De grond onder de woningen en schuren zakt echter wel. Hierdoor ontstaat er onder de woningen en schuren ruimte waar water kan blijven staan waardoor het zand onder de woningen en schuren zakt. Hierdoor kan de bestrating langs de woningen plotseling wegzakken met alle risico’s van dien. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die zand onder uw woning kunnen aanbrengen. Het beste kunt u bij verschillende bedrijven informatie en een offerte aanvragen. Duidelijke informatie over dit onderwerp vindt u bijvoorbeeld op www.debodemafsluiter.nl

Wat gaat de gemeente voor werkzaamheden doen?

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren en de buurt Scheepskwartier opknappen: het verzakte riool en de bestrating in de openbare weg ophogen, de bomen en struiken vervangen, banken, speeltoestellen en prullenbakken vervangen en de openbare verlichting aanpassen.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn straten soms tijdelijk niet begaanbaar, u kunt uw auto niet voor de deur parkeren en uw huisvuil moet u misschien op een andere plek aanbieden. Dat kan soms lastig zijn, maar u krijgt er weer een fraaie, opgeknapte buurt voor terug.

Wat moet ik als bewoner, huurder of huiseigenaar doen?

De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin. De gemeente herstelt de eerste meter bestrating in uw tuin om het hoogteverschil te overbruggen. Wij raden u aan de rest van de tuin op te hogen en de bestrating aan te passen om wateroverlast te voorkomen. De gemeente vervangt de riolering tot aan de erfgrens. Om verstopping te voorkomen adviseren we de huiseigenaren de riolering op eigen terrein te (laten) controleren en zo nodig aan te passen.
Bent u huurder dan kunt u contact opnemen met de verhuurder om te vragen wat de verhuurder voor u doet. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vragen wij u om de erfgrens vrij te maken van overhangend groen, schuttingen en hekjes, bielzen etc. kortom alles wat op de erfgrens staat of er overheen hangt.

Hoogt de gemeente de achterpaden op?

Nee, de achterpaden zijn geen eigendom van de gemeente. Bent u huurder, dan dient de verhuurder de achterpaden op te hogen. Heeft u een eigen huis dan moeten de achterpaden in gezamenlijk overleg met de aanwonenden worden opgehoogd. Afspraken en eventuele regelingen hierover zijn opgenomen in de koopakten. Als woningeigenaar kunt u aansprakelijk gesteld worden voor achterstallig onderhoud wanneer iemand valt op het achterpad. Het is dus belangrijk dat de achterpaden heel en veilig zijn.

Kan de aannemer van de gemeente ook de werkzaamheden voor de bewoners uitvoeren?

De aannemer kan de werkzaamheden uitvoeren voor bewoners, maar u moet dit zelf regelen. De gemeente gaat hier niet tussen zitten. Het is wel raadzaam om ook bij andere bedrijven offerte op te vragen, zodat u voor uzelf het beste aanbod krijgt.

Gaan andere partijen werkzaamheden uitvoeren?

Liander gaat de gas- en elektriciteitsleidingen ophogen en waar nodig de huisaansluitingen aanpassen. In de voortuinen lopen ook kabels van Liander; laat dit controleren en houdt daar rekening mee als u de voortuin gaat ophogen.

Kunnen de bomen in de buurt blijven staan?

Een gespecialiseerd bureau heeft de bomen onderzocht. De conclusie van het onderzoek was dat de meeste bomen de ophoging helaas niet zullen overleven. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Wat gebeurt er met de plantsoenen en het groen in de buurt?

Al het groen in de plantsoenen wordt verwijderd en vervangen door mooi, nieuw groen.

Wat gebeurt er met de speelplekken?

Er is onderzocht hoeveel kinderen er zijn en of er genoeg speel-, beweeg- en ontmoetingsruimte is. Voor het opnieuw inrichten van de speelplaatsen gaan we met bewoners en andere gebruikers in gesprek. Hierover ontvang u later meer informatie.

Waar kan ik mijn ideeën kwijt voor mijn buurt?

Op diverse participatiemomenten gaan we met elkaar in gesprek over de inrichting van uw buurt. Dit doen we doormiddel van een enquête, inloop-/inspraakavonden en workshopsessies.

Ik wil wel een stuk plantsoen bij mijn huis of een boomvak onderhouden. Kan dat?

Jazeker! Wanneer bewoners zelf een stukje groen willen onderhouden, kan dat. Voordeel is dat u dan meer variatie in het plantsoen krijgt, bijvoorbeeld door meer bloeiende planten of kruiden aan te planten. De gemeente gebruikt deze planten niet in de plantsoenen omdat dit veel onderhoud
vraagt, maar als bewoners het onderhoud uit willen voeren kan dit wel. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dat op één van de bijeenkomsten aangeven.

Ik parkeer op eigen erf; hoe moet dat tijdens de werkzaamheden in mijn straat?

Als er werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd, krijgt u een brief in de bus met de datum waarop het werk start. U dient uw auto dan tijdelijk ergens anders te parkeren.

Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats. Hoe moet dat nu bij de uitvoering van de werkzaamheden?

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? In overleg met u verplaatsen wij deze tijdelijk naar een noodparkeerplaats. Geef dit alstublieft zo spoedig mogelijk door aan ons Klant Contact Centrum, telefoon (020) 31 44 888 dan kunnen wij hier rekening mee houden.

Hoe worden het huisvuil en grofvuil opgehaald?

Het kan zijn dat u uw rolcontainer en grofvuil tijdelijk op een andere locatie aan moet bieden. Meer informatie staat in de brief die u krijgt als de werkzaamheden in uw straat starten.

Wordt er bij het inrichten van de buurt rekening gehouden met de klimaatverandering?

We hebben allemaal ervaren dat er steeds meer heftige buien komen waarbij in korte tijd veel water valt. De gemeente houdt bij het ontwerp en de aanleg van de riolering rekening met deze klimaatverandering. Het neerleggen van grotere buizen in de grond is niet voldoende. Ook maken we meer gebruik van groen en minder van verharding.

Wat kan ik als bewoner doen tegen wateroverlast?

Als bewoner kunt u uw tuin zo inrichten dat het regenwater niet direct in de riolering komt of op straat stroomt. Denk daarbij aan een tuin waar een deel onverhard is en voorzien van begroeiing. Zorg dat de begroeiing bestaat uit planten en struiken die zowel tegen natte als droge perioden bestand zijn. Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl