Projectenoverzicht Stationsomgeving Diemen

 

Uitgelicht

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in gebruik genomen. Deze spooronderdoorgang staat niet op zichzelf. Na de aanleg van de Spooronderdoorgang worden alle tijdelijke voorzieningen weer opgeruimd en de stationsomgeving opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om van de stationsomgeving een visitekaartje voor Diemen te maken: modern, groen, duurzaam, veilig en vooral fraai. Het eindresultaat van deze herinrichting zal naar verwachting in volle glorie te bewonderen zijn medio 2025. In de tussentijd wordt of gaat er gewerkt worden aan 7 projecten. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en timing, maar het mooie is dat ze samenhang vertonen en elkaar versterken. Op de kaart staan de zeven projecten aangeven.

Op dit kaartje hieronder staat een overzicht van zeven projecten die al gestart zijn of nog gaan starten in de stationsomgeving in Diemen.

Het gaat om: 
1.    De Spooronderdoorgang + de parkeerplaats en pleinen. Dit project wordt uitgevoerd en de verwachte oplevering is eerste kwartaal 2023.
2.    Herinrichting dr. A.J.J. van Gemertplein. Dit project gaat in maart 2022 van start met een bewonersraadpleging.
3.    Ontwikkeling Natuurpark Spoorzicht. Dit project gaat in maart 2022 van start met een bewonersraadpleging.
4.    Reconstructie en vergroening Ouddiemerlaan. Dit project gaat van start na de oplevering van de Spooronderdoorgang in 2023.
5.    Ontwikkeling sociale woningbouw Buitenlust. Voor dit project wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure voorbereid.
6.    Ontwikkeling Harmonielaan. Gemeente wil op de voormalige parkeerplaats sociale huurwoningen bouwen. Dit project moet nog opgestart worden.
7.    Reconstructie Buitenlust. Dit project is nog niet gestart. Bewoners worden in het derde kwartaal van 2023 uitgenodigd om mee te denken.

 

Projectenkaart rondom station Diemen

 

Spooronderdoorgang + parkeerplaats en pleinen

De Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan verbetert de verbinding en de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetganger tussen Diemen Noord, Buitenlust, Spoorzicht en Diemen Centrum. Met de onderdoorgang vormt het spoor geen obstakel meer en zijn er goede veilige routes naar het centrum van Diemen, maar ook is het wandellandschap aan beide zijden van de Ouddiemerlaan goed en groen met elkaar verbonden. 

Het parkeerterrein dat oorspronkelijk aan de Spoorzichtzijde lag, wordt vanwege de bereikbaarheid verplaatst naar de zuidzijde. Door de spooronderdoorgang is er geen mogelijkheid meer om het autoverkeer direct aan te sluiten op het oude parkeerterrein aan de noordzijde. Dit nieuwe parkeerterrein aan de zuidzijde wordt groen ingericht en vormt de schakel tussen Dr. A.J.J. van Gemertplein en wandellandschap.

Drie aan-elkaar-geschakelde pleinen met daartussen voetbruggen vormen de uitnodigende entrees van Diemen voor de treinreiziger en voor voetgangers vanuit Buitenlust en Spoorzicht die veilig en gemakkelijk richting centrum kunnen lopen. Voor de bewoners van Buitenlust in de vorm van een voetgangersbrug. Voor de bewoners van Spoorzicht via een directe en openbare route door de toekomstige ontwikkelingslocatie voor sociale woningbouw Harmonielaan. Voor wandelaars in het wandellandschap vormen de voetgangersbruggen een veilige en groene oversteek over de Ouddiemerlaan.

Naast de wandelaars, kunnen ook de dieren straks ongehinderd van de Diemense natuur genieten via twee faunaroutes aan beide zijden van het spoor. Hierdoor ontstaan doorlopende ecologische verbindingsroutes. Daarnaast vormt het plein aan de Spoorzichtzijde een uitnodigende groene verbinding met Park Spoorzicht zodat bezoekers aan beide zijden van het spoor op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de natuur- en recreatieve kwaliteiten van Park Spoorzicht. Voor bewoners van de buurten Spoorzicht en Harmonielaan zijn er goede voetgangersverbindingen naar het Park. Ook wordt Park Spoorzicht beter bereikbaar vanuit het centrum en andere buurten.

Status van het project: wordt uitgevoerd. Planning: in uitvoering

Meer informatie is te vinden via de volgende link. 

Herinrichting Dr. A.J.J. van Gemertplein

Het Dr. A.J.J. van Gemertplein krijgt zijn functie als groene parel weer terug; een visitekaartje voor Diemen en voor de bezoekers die per spoor of via de Ouddiemerlaan Diemen binnenkomen. Deze plek wordt een prettige groene ontmoetings- en verblijfsruimte in het hart van Diemen, vooral ook voor de bewoners van Diemen. Het Dr. A.J.J. van Gemertplein fungeert als groene schakel tussen het centrum en het wandellandschap. Gemeente Diemen wil bij de herinrichting inwoners en andere belanghebbenden betrekken zodat er een nieuw Dr. A.J.J. Van Gemertplein ontstaat dat van waarde is voor de direct omwonenden en alle andere inwoners van Diemen.

Status van het project: in voorbereiding. Verwachte start maart 2022

Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht

Diemen vindt het belangrijk om waardevolle natuur binnen de gemeentegrenzen voor de toekomst te behouden. Hierdoor is het plan ontstaan om Park Spoorzicht te ontwikkelen tot een natuurpark en aantrekkelijker maken voor natuurrecreatie en natuuronderwijs. Door de aanleg van de spooronderdoorgang ontstaan bovendien interessante, directe, snelle en veilige verbindingen met de buurten Spoorzicht en Buitenlust. Ook neemt de bereikbaarheid vanuit het centrum en de overige buurten enorm toe vanwege de spooronderdoorgang. En er ontstaan directe en groene verbindingen met het wandellandschap. Bij de aanleg van de spooronderdoorgang wordt aan beide zijden van het spoor het wandellandschap via twee voetgangersbruggen verbonden. 
Gemeente Diemen wil inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het maken van de plannen voor het natuurpark. Via de volgende link  is meer informatie te vinden over het Park Spoorzicht. 

Status van het project: in voorbereiding, verwachte start in maart 2022

Reconstructie en vergroening Ouddiemerlaan

Na de aanleg van de spooronderdoorgang wordt ook de Ouddiemerlaan eenduidig en zo groen mogelijk ingericht. Het is de bedoeling om de Ouddiemerlaan vanuit het centrum tot aan Diemen Noord zo in te richten dat het een samenhangend geheel wordt met de spooronderdoorgang en én er ook een groen profiel ontstaat met logische eenduidige fietsverbinding en een goede en veilige voetgangersverbinding vanuit Buitenlust.

Status van het project: in voorbereiding

Ontwikkeling Sociale woningbouw Buitenlust

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juli 2021 ingestemd met het conceptplan voor de bouw van 38 sociale huurwoningen in Buitenlust. De volgende stap is nu dat de procedure rond het wijzigen van het bestemmingsplan wordt opgestart en woningbouwcorporatie Rochdale gaat een bouwplan ontwikkelen. 

Status van het project: voorbereiding bestemmingsplan en bouwplan

Meer informatie is te vinden via de volgende link. 

Ontwikkeling Harmonielaan

Het parkeerterrein dat oorspronkelijk aan de Spoorzichtzijde lag, wordt vanwege de bereikbaarheid verplaatst naar de zuidzijde van het spoor. Het college wil op de vrijgekomen plek sociale huurwoningen bouwen en zo weer iets doen aan het geweldige tekort aan sociale huurwoningen. De plek is onder meer geschikt voor sociale woningbouw omdat de grond eigendom is van de gemeente. Ook kan deze nieuwe buurt profiteren van Natuurpark Spoorzicht zodat voldoende ruimte is voor ontspanning en groen. Hoe de sociale woningbouw ingepast moet worden in Spoorzicht wil de gemeente met omwonenden bespreken. Dan komen ook onderwerpen als parkeren, verkeersafhandeling, loop en fietsroutes en groen en natuur in de wijk aan de orde. 

Status van het project: moet nog opgestart worden

Reconstructie Buitenlust

Halverwege 2023 start de voorbereiding voor de reconstructie van Buitenlust. Het is dan de verwachting om halverwege 2025 met de uitvoering te starten. Zoals bij iedere reconstructie in Diemen is de inbreng van bewoners belangrijk. Zoals het er nu naar uitziet ontvangen de bewoners in het derde kwartaal van 2023 de uitnodiging voor een bewonersraadpleging.