Bed & Breakfast

Bed & Breakfast

Figuur 1: Bed & Breakfast. Toegestaan onder voorwaarden. Let op vergunning nodig: Het verhuren van één of twee kamers in uw woning voor kort verblijf is alleen toegestaan met een ontrekkingsvergunning. Belangrijke voorwaarden zijn: De bewoner(s) is/zijn zelf aanwezig, maximaal 4 personen per nacht, er moet toeristenbelasting betaald worden. 

Bed & Breakfast verhuur is het gedeeltelijk gebruik van een zelfstandige woonruimte voor kort verblijf bij de hoofdbewoner van de betreffende woonruimte, al dan niet met ontbijt. Hieronder wordt ook logies begrepen. Onder voorwaarden kan dit vergunningsvrij (zie checklist onder voorwaarden).

Kenmerken: In de woonbestemming moet de hoofdfunctie overwegend wonen blijven. De Bed & Breakfast is wat betreft de activiteit, omvang en schaalgrootte niet te vergelijken met een recreatiewoning, pension, hotel of horecagelegenheid en is niet openbaar. De Bed & Breakfast is dusdanig kleinschalig, dat de kans op overlast voor de omgeving te verwaarlozen is, mits deze binnen de gestelde kaders van het bestemmingsplan blijft.

Voorwaarden

Hieronder treft u een checklist aan om snel te kunnen controleren of u zonder omgevingsvergunning een Bed & Breakfast kunt starten.

  • A. Wilt u de B&B vestigen op hetzelfde adres als waar u woont?         
  • B. Staat u op het betreffende adres als bewoner ingeschreven?      
  • C. Verblijft u zelf in de woning wanneer deze als B&B wordt gebruikt?         
  • D. Wordt niet meer dan 30% van de oppervlakte van de woning gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of beroep?        
  • E. Wordt niet meer dan een oppervlakte van 50 m2 gebruikt voor een aan huis gebonden bedrijf of beroep?    
  • F. Wordt aan niet meer dan 4 personen gelijktijdig logies verstrekt?   
  • G. Is in het bestemmingsplan waaronder de woning valt de mogelijkheid tot het gebruik als B&B opgenomen?   

Wanneer u alle bovenstaande vragen met “JA” kan beantwoorden, kunt u zonder omgevingsvergunning een Bed & Breakfast starten;

Wanneer u bij de vragen A t/m F één of meerdere keren met “NEE” moet beantwoorden, voldoet u niet aan de voorwaarden en kunt u geen B&B vestigen;

Wanneer u de vragen A t/m F met “JA” kan beantwoorden en slechts vraag G met “NEE” moet beantwoorden,  dan is voor het gebruik van een B&B een omgevingsvergunning vereist om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Als er geen mogelijkheid voor de vestiging van een Bed & Breakfast is opgenomen in het bestemmingsplan, is de gemeente mogelijk bereid medewerking te verlenen aan het alsnog faciliteren van deze mogelijkheid. 

Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning voor het afwijken het bestemmingsplan aanvragen voor het woonadres waar u de B&B wil vestigen.

Kosten van de vergunning

Voor de vergunning zijn leges verschuldigd. 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan via de website www.omgevingsloket.nl. Op het omgevingsloket wordt de activiteit genoemd “handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening”

Hulp en contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de vergunning of wil u er meer informatie over. Neem dan contact op met Team Vergunningen van gemeente Diemen via info@diemen.nl of via ons klantcontactcentrum 020 31 44 888.