Nieuwe huisvestingsverordening 2020

De gemeente Diemen heeft in 2018 een Woonvisie ontwikkeld en de plannen op het gebied van wonen beschreven. Want Diemen wil het woningtekort aanpakken. Iedere Diemenaar met een bescheiden of middeninkomen die een woning zoekt merkt dat sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen schaars zijn. Het is daarom belangrijk om de woningen op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen en duidelijke regels op te stellen voor het gebruik van woningen. Die regels zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening 2020. 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning kunt u contact opnemen met Team Vergunningen via info@diemen.nl of via 020 31 44 888

Bekendmaking beleidsregels en toelichting regels


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij (beleids)regels hebben vastgesteld bij de toepassing van de Huisvestingsverordening 2020.

​​​​In de Huisvestingsverordening Diemen 2020 is vastgesteld dat het college van burgemeester en wethouders beleidsregels en gedetailleerde regels kan vaststellen over de voorwaarden die worden gesteld aan de verlening van voorraadvergunningen voor afwijkend gebruik van woonruimte. Afwijkend gebruik van woonruimte heeft betrekking op: Hospitaverhuur, Bed & Breakfast, Woningdelen, Woningvorming, Splitsing in appartementsrechten, Samenvoegen, Tweede woning, Short stay, Kamerverhuur en Vakantieverhuur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft naast bovenstaande regels tevens algemene regels opgenomen voor het aanvragen en het toekennen of weigeren van voorraadvergunningen. De beleidsregels en nadere regels voor de Huisvestingsverordening 2020 treden in werking op 23 april 2021. 

Tevens zijn de beleidsregels en nadere regels te raadplegen via de website van de Overheid (lokale wet- en regelgeving).

Per 1 januari 2021 gelden nieuwe regels voor wonen in Diemen

In Diemen is per 1 januari 2021 een nieuwe Huisvestingsverordening van kracht. Met de huisvestingsverordening wil de gemeente het juiste gebruik van schaarse woonruimte bevorderen, misbruik van woonruimte tegengaan en de leefbaarheid in wijken en buurten vergroten. Hierin kunnen zij woonruimte aanwijzen waarvoor een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd. Zonder deze vergunning mag de betreffende woonruimte niet voor bewoning gebruikt worden. Ook kan een gemeente regels vaststellen voor het gebruik van de woning door regels te stellen voor welke vormen van afwijkend gebruik een vergunning nodig is. Welke regels de gemeente kan opnemen in een huisvestingsverordening is vastgelegd in de Huisvestingswet.

Wat is een Huisvestingsverordening?

In de Huisvestingsverordening vindt u regels over de verdeling van woningen:

•    Wie krijgt toestemming om in een woning te wonen?
•    Wie heeft voorrang op een woning, bijvoorbeeld ouderen of jongeren?
•    Hoe krijgen mensen urgentie als ze bijvoorbeeld niet meer trappen kunnen lopen? 
 

In de Huisvestingsverordening vindt u regels over het gebruik van woningen:

•    Mag ik mijn woning verhuren aan toeristen?
•    Mag ik in mijn woning verbouwen tot appartementen?

Wat is nieuw in de huisvestingsverordening 2020

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de Huisvestingsverordening 2020

  • Er zijn regels opgesteld voor Bed & Breakfast, kamergewijze verhuur, short stay, hospitaverhuur, woningdelen, woningvorming, splitsing in appartementsrechten, samenvoeging en gebruik als tweede woning. 
  • Er zijn duidelijke regels voor de toewijzing van middeldure huurwoningen waarop de Verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019 van toepassing is.
  • Leerkrachten in het Diemense basisonderwijs kunnen makkelijker aan een woning komen.
  • De criteria voor wat passend is voor senioren en jongeren, sluiten beter aan bij de praktijk. De leeftijdsgrens voor seniorenwoningen wordt verhoogd van 55 naar 65 jaar en voor de jongerenwoningen gaat gelden dat alle leden van het huishouden tussen de 18 en de 28 jaar oud moeten zijn. 

Nieuwe herzieningsronde in 2021
De huisvestingsverordening 2020 wordt in 2021 nog een keer aangevuld met onder andere de regionale regels voor woonruimteverdeling van sociale huurwoningen (verwachte vaststelling juli 2021). De gemeente organiseert vanaf voorjaar 2021 voorlichting en participatie zodat u kunt aangeven wat u van alle nieuwe regels vindt.
 

Heeft u plannen met uw woning? Wanneer moet u een voorraadvergunning aanvragen?

Heeft u plannen met uw woning? Dan is het belangrijk dat u goed weet wat er in uw geval nodig is en wanneer u een voorraadvergunning moet aanvragen. Het niet voldoen aan de vergunningsplicht betekent dat de gemeente kan gaan handhaven. U kunt bijvoorbeeld een boete krijgen.

In Diemen zijn regels opgesteld voor:

•    Kamergewijze verhuur 
•    Bed & Breakfast
•    Woningdelen
•    Short stay
•    Tweede woning
•    Vakantieverhuur
•    Woningvorming
•    Woningsplitsing
•    Samenvoegen
•    Hospitaverhuur

Er zijn drie mogelijkheden

1.    Een bepaald gebruik is niet toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kamergewijze verhuur, short stay, samenvoegen en vakantieverhuur.
2.    Het is alleen toegestaan met een vergunning. Dan worden er voorwaarden gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor woningdelen, Bed & Breakfast, , woning vormen, woning splitsen.
3.    Er is geen vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor hospitaverhuur of een tweede woning, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

In onderstaand overzicht ziet u welk afwijkend gebruik van woonruimte in Diemen is toegestaan en of u daar vanaf 1 januari 2021 een vergunning voor moet aanvragen.

Toegestaan Definitie Voorwaarden Relatie bestemmingsplan
Nooit toegestaan      
Vakantieverhuur Verhuur van de gehele woning aan toeristen zonder zelf aanwezig te zijn  Nooit toegestaan n.v.t. 
Kamergewijze verhuur Verhuur van onzelfstandige woonruimten met elk een eigen huurcontract, niet zijnde woningdelen of hospitaverhuur Nooit toegestaan m.u.v. adressen in bijlage 1 van de verordening Geen bijzonderheden
Short Stay Structureel voor tijdelijke bewoning aanbieden van woonruimte aan één huishouden voor 1 tot 12 maanden Nooit toegestaan m.u.v. adressen in bijlage 1 van de verordening Geen bijzonderheden
Samenvoegen  Twee of meer woonruimten samenvoegen tot één woonruimte Alleen voor eigen bewoning of gebruik als kantoor of praktijkruimte door eigenaar. Geen bijzonderheden
Met vergunning      
Bed & Breakfast Verhuur van een deel van de woning voor kortdurend verblijf. Ook wel logies genoemd. Juridisch splitsen van woongebouw. In bestemmingsplan vaak benoemd met dezelfde voorwaarden. Er is een veegactie gaande om het overal goed te benoemen. Na afronding is geen afwijkingsprocedure nodig.
Woningdelen Gebruik van woning door twee of drie personen zonder een huishouden te zijn. Er is één huurovereenkomst. Nadere beleidsregels van toepassing, o.a. maximaal 3 personen.  Altijd afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan vereist.
Woningvorming Woonruimte verbouwen tot meerdere woonruimten of in die staat behouden. Nadere beleidsregels van toepassing o.a. passend in bestemmingsplan en kwaliteitseisen. Moet passen in bestemmingsplan, zo niet, afwijkingsprocedure nodig.
Splitsing in appartementsrechten Juridisch splitsen van woongebouw. Nadere beleidsregels van toepassing o.a. passend in bestemmingsplan en kwaliteitseisen. Moet passen in bestemmingsplan, zo niet, afwijkingsprocedure nodig.
Uitzondering vergunningplicht      
Hospitaverhuur (inwoning)  Verhuur van deel van de woning aan één persoon. Ook wel inwoning genoemd. Nadere beleidsregels van toepassing, o.a. voorwaarden aan oppervlakte. Altijd afwijkingsvergunning van het bestemmingsplan vereist.
Tweede woning  Bewoning door eigenaar of huurder met hoofdverblijf buiten de woningmarktregio. Nadere beleidsregels van toepassing n.v.t 

 

Afwijkend gebruik van woonruimte 

Afwijkend gebruik van woonruimte

Vakantieverhuur

Kamergewijze verhuur

Short Stay

Samenvoeging

Bed & Breakfast

Woningdelen

Woningvorming def

Splitsing

Hospitaverhuur

​​​​​Tweede woning

Vragen en antwoorden

Nog niet alle vragen zijn hieronder beantwoord. Regelmatig wordt deze lijst aangevuld. Mist u een vraag, mail dan naar info@diemen.nl, ter attentie van  M. van Vliet. 

Veelgestelde algemene vragen 
Wat zijn beleidsregels? Beleidsregels geven aan hoe de gemeente de bevoegdheid uit de verordening uitvoert. Met de regels schept de gemeente duidelijkheid voor de inwoners over wat wel en niet is toegestaan. Het kan bijvoorbeeld gaan over eisen voor het meten van oppervlakte van een woning.
Wat verstaan we onder een huishouden? Een huishouden is een alleenstaande of twee personen met of zonder kinderen, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren.
Wat is een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan? Hiermee wordt bepaald of u toestemming kunt krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan. 
Waar vind ik de tekst van de huisvestingsverordening of de toelichting? De tekst kunt u vanaf januari vinden op de website overheid.nl.   
Hoe vraag ik een voorraadvergunning aan voor Bed & Breakfast, woningdelen, woningvorming of woningsplitsing? U kunt de voorraadvergunning aanvragen via deze website
Ik denk dat mijn buren illegaal verhuren, wat kan ik doen? U kunt een vermoeden van illegale verhuur melden. 
Veelgestelde vragen over vakantieverhuur en Bed & Breakfast  
Wat is vakantieverhuur?

Dit houdt met andere woorden in dat de hele woning door de hoofdbewoner wordt verhuurd of in gebruik wordt gegeven voor toeristisch verblijf tijdens diens afwezigheid of vakantie.

Mag ik mijn hele woning aan toeristen verhuren?
 
Een hele woning verhuren aan toeristen, dus vakantieverhuur, is niet toegestaan in Diemen.
Wat is Bed & Breakfastverhuur? Bed & Breakfastverhuur is makkelijk gezegd het gedeeltelijke gebruik van een zelfstandige woonruimte voor kort verblijf bij de hoofdbewoner van de woonruimte, al dan niet met ontbijt. Logies valt hier ook onder.
Veelgestelde vragen over de verdeling van woonruimte en de huisvestingsvergunning
Wat is een middeldure huurwoning? Een middeldure huurwoning is een huurwoning met een huurprijs tussen de € 737,14 en €1.026,- (prijspeil 2020).
Wat is een doelgroepenverordening? De gemeente kan verschillende categorieën woningen vast te leggen in bestemmingsplannen. Om duidelijk  te maken wat precies met sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen wordt bedoeld, kunnen bepalingen over deze categorieën in een doelgroepenverordening door de gemeenteraad worden vastgelegd.
Heeft de gemeente Diemen een doelgroepenverordening?  Gemeente Diemen heeft een doelgroepenverordening vastgesteld in 2019. Deze heet Verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019. U kunt de verordening inzien. 
Voor welke woningen is een huisvestingsvergunning nodig? Een huisvestingsvergunning is nodig voor sociale huurwoningen en voor middeldure huurwoningen waarop de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019 van toepassing is.
Ik ga een sociale huurwoning huren. Hoe vraag ik een huisvestingsvergunning aan? Als u een woning huurt van een woningcorporatie dan hoeft u niets te doen. De  woningcorporatie is door de gemeente gemachtigd om dat te doen. Huurt u van een andere verhuurder, dan wordt een huisvestingsvergunning gezamenlijk door u en de verhuurder aangevraagd.
Ik ga een middeldure huurwoningen huren of verhuren. Heb ik een huisvestingsvergunning nodig? U heeft deze alleen nodig als de Verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019 van toepassing is op het complex waar u gaat wonen. De meeste van deze complexen zijn nog in ontwikkeling zoals bijvoorbeeld Holland Park West en Holland Park Zuid.
Ik ben leerkracht op een basisschool en ik heb een woning nodig. Kan ik voorrang krijgen voor een sociale huurwoning? In sommige gevallen kunt u voorrang krijgen voor een sociale huurwoning. U moet wel aan een aantal regels voldoen. Binnenkort wordt deze informatie aangevuld. Heeft u in de tussentijd een vraag hierover, dan kunt u een mail sturen naar info@diemen.nl ter attentie van M. van Vliet.
Veelgestelde vragen over woningdelen, short stay en kamerverhuur
Wat is woningdelen? Er is sprake van woningdelen als twee of meer volwassenen een woning samen gebruiken en geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen. Er is dan geen sprake van kamergewijze verhuur en/of inwonen/hospitaverhuur. Er is één huurcontract voor de hele woning. In Diemen is hiervoor een vergunning nodig. In Diemen mag een woning gedeeld worden door maximaal drie personen.
Wat is kamergewijze verhuur? Kamergewijze verhuur is de verhuur van meerdere onzelfstandige woonruimten in een gebouw of woning. Daardoor ontstaat een situatie van bewoning door twee of meer volwassenen die geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen. Zij hebben ieder een huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte. Er is dan geen sprake van inwoning, hospitaverhuur of woningdelen. Onzelfstandige woonruimte betekent dat u de voordeur, gang, keuken, badkamer en/of woonkamer met anderen deelt.
Mag ik kamers in mijn woning verhuren? Als u zelf in de woning blijft wonen mag u aan één persoon onder voorwaarden kamers verhuren. Dat heet hospitaverhuur. 
Wat is short stay? Short stay is vrij vertaald het verhuren van woonruimte voor korte perioden van één tot 12 maanden. Ofwel: het structureel voor tijdelijke bewoning aanbieden van woonruimte aan één huishouden voor een aaneensluitende periode van tenminste één maand en maximaal 12 maanden
Veelgestelde vragen over hospitaverhuur
Wat is hospitaverhuur? Er is sprake van hospitaverhuur als een huurder of eigenaar een deel van de woning die geldt als zijn/haar hoofdverblijf (onder)verhuurt aan één andere persoon. Deze inwonende persoon woont in dit geval onzelfstandig omdat hij bijvoorbeeld de voordeur, gang en andere voorzieningen in de woning moet delen.
Veelgestelde vragen over samenvoegen, woningvorming en splitsen in appartementsrechten
Wat is splitsen in appartementsrechten? Een appartementsrecht ontstaat door het eigendom van een onroerende zaak onder te verdelen (te splitsen) in twee of meer delen en daaraan het exclusieve gebruiksrecht toe te kennen van een privé-gedeelte. Bijvoorbeeld een groot complex met winkelunits en/of flatgebouwen met afzonderlijke woningen. Alle eigenaren van het appartementencomplex zijn gezamenlijk eigenaar van het onroerend goed.
Wat is woningvorming? Woningvorming ontstaat bij het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten.
Hoe vraagt u een vergunning aan? 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning kunt u contact opnemen met Team Vergunningen via info@diemen.nl of via 020 31 44 888