Inspraak nieuwe huisvestingsverordening 2021

  • De inspraak op het ontwerp Huisvestingsverordening Diemen 2021 loopt van 13 mei tot 24 juni. 

In de ontwerp Huisvestingsverordening 2021 zijn ten opzichte van de verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld in 2020 twee nieuwe onderwerpen toegevoegd. Dat zijn de wijzigingen in de Huisvestingswet die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Ook is het nieuwe beleid voor de regionale woonruimteverdeling in deze huisvestingsverordening opgenomen. Deze nieuwe regels geven actieve woningzoekenden meer kansen op het vinden van een sociale huurwoning. De ontwerpverordening is te zien via deze link. Er is een memo met een toelichting op de huisvestingsverordening. De memo is te zien via de volgende link

Toelichting mogelijk

Vanwege de Coronamaatregelen wordt geen inloopavond georganiseerd. In de plaats daarvan organiseert de gemeente voor belanghebbenden een informatieavond waarbij de mogelijkheid bestaat vragen te stellen over de huisvestingsverordening via Teams. Belangstellenden dienen zich hiervoor aan te melden per email naar info@diemen.nl met onderwerp 'Toelichting Huisvestingsverordening Diemen zaaknummer 2021-044955'. De informatieavond is op donderdag 3 juni van 19.00 – 20.00 uur.

Zienswijze indienen

Gedurende de periode tussen 13 mei en 24 juni kan door inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen of per email aan info@diemen.nl onder vermelding van ‘Inspraak ontwerp Huisvestingsverordening Diemen zaaknummer 2021-044955’. Aan de hand van de gemaakte opmerkingen en bespreekpunten zal de ontwerphuisvestingsverordening mogelijk worden aangepast en daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Vliet of de heer G. Jager via het algemene telefoonnummer, 020 - 31 44 888.