Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Bouw sociale huurwoningen

Er is een grote en urgente behoefte aan sociale huurwoningen in Diemen. Diemen ziet zich geplaatst voor een grote opgave. Uitbreiding met 1185 sociale huurwoningen en de Diemense natuur ontzien en versterken. Ongeveer de helft kan worden gerealiseerd in geplande woningbouwprojecten op Plantage de Sniep en Holland Park. De andere helft kan alleen worden gerealiseerd in de bebouwde kom. Om met enig tempo de broodnodige sociale huurwoningen te realiseren moet Diemen gaan verdichten en kantoren transformeren.

Notitie Duurzaam Samenleven in een Groeiend Diemen

Het college heeft in de notitie een onderbouwing gegeven van de mogelijke ‘zoeklocaties’ uit het coalitieakkoord en waar bouwopgave mogelijk kan worden gerealiseerd. Het college stelt dat bouwen in bestaande wijken impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. Daarom wil burgemeester en wethouders samen met inwoners en de gemeenteraad een invulling geven aan de urgente maatschappelijke opgave.

Niet in de natuur, op gemeentelijke grond of door transformatie naar woningen

Het college heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd om tot een keuze voor de verdichtingslocaties te komen: 
• Zo moet de woningbouw in verband met de urgentie binnen 5 tot 7 jaar kunnen worden gerealiseerd.
• Er mag niet gebouwd worden in Diemerbos, de Weilanddriehoek, Diemer Vijfhoek en de Diemerpolder. Diemen wil die gebieden, net als de provincie, groen houden.
• De grond moet in eigendom zijn van de gemeente of er moet sprake zijn van functies waar weinig vraag naar is. De gemeente kan via het bestemmingsplan voorschrijven dat een belangrijk deel voor sociale woningbouw wordt bestemd.

Op grond van deze criteria heeft de gemeente Buitenlust, Harmonielaan, Griend en Venser aangewezen als zoeklocaties waar door verdichting sociale huurwoningen kunnen komen.

Bewonersparticipatie

Verdichten heeft impact op de leefomgeving van omwonenden. Er wordt gebouwd waar mensen wonen. Daarom is over de zoeklocaties nog niets besloten. Eerst wil het college per locatie in gesprek gaan met omwonenden met de intentie om samen een compleet plan te ontwikkelen. Het college stuurt die plannen alleen naar de gemeenteraad:
• Als ze niet afdoen aan het voorzieningenniveau.
• Als in de buurt wordt zorggedragen voor voldoende groen, speelruimte en verblijfskwaliteit.
• De sociale en verkeersveiligheid geborgd zijn.
Omwonenden krijgen in alle fasen van het planproces veel gelegenheid om hun belangen en standpunten in te brengen. Qua onderwerpen gaat dit verder dan alleen de stedenbouwkundige aspecten. Bewoners kunnen ook hun belangen en inzichten inbrengen over bijvoorbeeld groen, klimaatbestendigheid, speelgelegenheid, verkeersveiligheid, parkeren, honden uitlaten, uitzicht, sociale cohesie in de buurt.

Meer informatie

Zoeklocaties voor Sociale Huur en Bewonersparticipatie (pdf 738kB)

Zie verder