Terugblik 2021

2021 Samen de visie GASVRIJ Diemen ontwikkeld  

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het realiseren van de Transitievisie Warmte. Deze warmtevisie is niet vanachter een bureau opgesteld. Er is aan gewerkt met onder andere inwoners, woningcorporaties, grootschalige verhuurders, huiseigenaren en de netbeheerder Er is een bewonersenquête gedaan en er zijn twee informatieavonden gehouden om te horen wat inwoners belangrijk vinden. Gemeente Diemen wil die samenwerking met inwoners en andere partijen nadrukkelijk opzoeken, zodat het een warmtevisie van iedereen wordt. Nu de warmtevisie klaar is weten we op welke manier we Diemen gasvrij kunnen maken. En weten we welke vervanger voor aardgas we kunnen verwachten voor grote delen van de gemeente. Dat geeft richting en inspiratie voor het vervolgtraject dat we in 2022 gaan starten.

Terugblik activiteiten 2021 

  • Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte vast

De input die door bewoners en andere betrokkenen is gegeven tijdens de informatieavonden en gesprekken en enquêtes is verwerkt in de definitieve versie van de transitievisie warmte. Op 16 december heeft de gemeenteraad de transitievisie vastgesteld. De Transitievisie Warmte is via de volgende link te lezen. 

  • Informatieavond 8 september 2021

Op woensdag 8 september 2021 vond de tweede informatieavond over GASVRIJ Diemen plaats, waaraan 31 mensen online hebben deelgenomen. Tussen de informatieve presentaties door was er via de chatfunctie en de Mentimeter gelegenheid voor inwoners om mee te denken en zijn veel vragen beantwoord. Overzicht van kansrijke warmtetechnieken per wijk
In drie presentaties werd een eerste doorkijk gegeven welke warmtetechnieken per wijk in Diemen kansrijk zijn. Tenslotte is gesproken over wat bewoners zelf al kunnen doen (vooral isoleren, maar ook elektrisch koken en verwarmen met een (hybride) warmtepomp) en hoe de gemeente haar regierol denkt in te vullen. 
De gemeente wil veel ruimte bieden voor initiatieven en kan hierbij verschillende rollen aannemen. Dit kan de ene keer een ondersteunende en faciliterende rol zijn, de andere keer een meer directieve rol waarin de gemeente zelf met een plan voor een buurt of wijk komt.  

Tussen de presentaties door maakten bewoners goed gebruik van de mogelijkheid om hun vragen beantwoord te krijgen, zie hiervoor via de volgende link de antwoorden op de veelgestelde vragen. Ook werd op tal van punten hun mening gevraagd via Mentimeter. 

  • Informatieavond (online) 2 juni 2021

De eerste online informatieavond over Gasvrij Diemen heeft op 2 juni plaatsgevonden. 45 Inwoners lieten zich via Teams informeren over de stappen op weg naar een transitievisie warmte. Hieronder een terugblik.
Tijdens de avond werd duidelijk dat we goed op gang zijn met het maken van de visie. Deze moet in november klaar zijn. Volgend jaar willen we aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. Dan hebben we ook een beter beeld van de wijken die kansrijk zijn om van het gas af te gaan. Momenteel zitten we midden in de analysefase. Ingenieurs- en adviesbureau Sweco verzamelt op wijkniveau alle benodigde informatie, denk aan:

•    Isolatiegraad (hoe ver zijn de wijken qua isolatie?
•    Collectief eigendom (wat doen bijvoorbeeld woningcorporaties?
•    Infrastructuur (kan het stroomnetwerk het aan als iedereen ineens een warmtepomp koopt?
•    Nationale kosten (wat kosten de verschillende oplossingsrichtingen om een wijk van het gas af te halen?
•    En uiteraard zoeken we naar koppelkansen (dat betekent aansluiten bij andere geplande werkzaamheden, denk aan het in Diemen typische ophogen van wijken) en kijken we ook naar draagvlak (is er een bewonersinitiatief?)

Het laatste deel van de informatieavond ging over de techniek. Ofwel wat zijn de alternatieve warmte-opties voor aardgas? Dat zijn er drie:

•    All electric (warmtepomp)
•    Warmtenet / stadsverwarming (op basis van lage-, midden- of hoge-temperatuurbron)
•    Duurzaam gas (groengas)

De kansen voor deze opties zijn uitgebreid besproken tijdens de presentatie van Sweco. Uiteraard werd het belang van energiebesparing en het isoleren van je huis voor elke optie benadrukt. Na de presentatie stelden de deelnemers veel technische vragen én kritische vragen over het proces. Deze werden door de deskundigen van Sweco, de wethouder en de beleidsadviseur van de gemeente zo goed mogelijk beantwoord. 

Bewonersonderzoek

In maart 2021 is er in het kader van GASVRIJ Diemen een online bewonersonderzoek gedaan. Hoe denkt Diemen over aardgasvrij koken en stoken? Lees hieronder de samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

De bedoeling van het onderzoek was om een eerste beeld te krijgen van de situatie in de Diemense wijken en hoe er door bewoners nu gedacht wordt over aardgasvrij stoken en koken in de toekomst. De antwoorden van de deelnemers op vragen over hun woonsituatie geven een indruk van wat inwoners ondernemen op het gebied van isolatie en investeringen in een duurzaam huis. 

40% Van de deelnemers zegt in de afgelopen tien jaar het huis geïsoleerd te hebben. Ongeveer een vijfde geeft aan in de komende tien jaar te willen isoleren. Het merendeel van de deelnemers geeft aan te verwarmen met een CV-ketel. Wanneer deze vervangen moet worden, wil bijna 20% van de deelnemers dit doen met een nieuwe aardgasgestookte CV-ketel. 

Met name de buurten Akkerland, Buytenstee, Schelpenhoek en Biesbosch komen naar voren als buurten waar weinig geïsoleerd is. Deelnemers hebben aangegeven binnenkort te isoleren. Op de vraag of deelnemers van plan zijn te investeren in duurzame energie-opwek is een divers beeld te zien. Met name in de buurten Sniep, Vlindertuin en Centrum-West wordt positief gereageerd. In mindere mate geldt dit voor Biesbosch, Schelpenhoek en Scheepskwartier. Voor alle buurten geldt: het grootste deel van de ondervraagden is niet van plan om te investeren in duurzame energie-opwek. Ongeveer een derde geeft aan dat zij al wel geïnvesteerd hebben.

Uit het onderzoek is niet duidelijk één wijk aan te wijzen waar een duidelijke trend bestaat om met isolatie en/of de vervanging van de verwarmingsinstallatie aan de slag te gaan. 

Meningen van inwoners

Bijna de helft van de deelnemers geeft aan het belangrijk te vinden dat woningen en gebouwen in de toekomst niet meer worden verwarmd met aardgas. Een derde vindt dit niet belangrijk. Hier is wel een verschil te zien tussen de buurten. Het grootste verschil is te zien in Sniep. In deze buurt hecht men meer aan het belang van aardgasvrij en vindt men een eigen bijdrage aanvaardbaar. Ondervraagden uit Polderland en Kruidenhof zijn het hier niet mee eens. In de overige buurten lijkt geen uitgesproken verschil te zijn.

Iets meer dan de helft van alle deelnemers geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij wonen. Met name de kosten en het comfort van een nieuwe warmteoplossing zijn voor de deelnemers belangrijk. Op de vraag of inwoners bereid zijn een eigen bijdrage te doen in de overstap naar aardgasvrij wonen beantwoordt bijna de helft het hier niet mee eens te zijn. Het merendeel benadrukt dit: zij zijn het hier helemaal niet mee eens. Een kwart van de deelnemers geeft (minder uitgesproken) aan hiertoe bereid te zijn. 

Deelnemers gaven aan ook andere aspecten belangrijk te vinden. Bijvoorbeeld het onderzoeken van alternatieve technieken zoals waterstof. Maar ook dat inwoners zelf kunnen beslissen welke warmteoplossing zij toepassen in huis. Ook vragen deelnemers zich af waarom deze transitie in Nederland nodig is, en waarom elders in Europa andere keuzes worden gemaakt. Verder wordt aangegeven dat het alternatief toekomstbestendig moet zijn en niet afhankelijk is van (houtige) biomassa. 

Initiatieven in de buurten

Een aantal deelnemers geeft aan dat er in de buurt duurzame initiatieven zijn. Met name de omgeving Anne Frank valt op, waar gezamenlijke isolatie en het aanleggen van groene daken is uitgevoerd. Een aantal deelnemers heeft ook aangegeven zich actief in te willen zetten voor het aardgasvrij maken van de buurt. Dit wordt aangegeven in onder andere de wijken Akkerland, Biesbosch en Anne Frank. 
Initiatieven die genoemd worden waarbij deelnemers betrokken zijn:
•    Duurzaamheidsproject van Rochdale – Spoorzicht
•    Gezamenlijke bodem isolatie en groene daken – Anne Frank
•    Het vergroenen en verduurzamen door middel van Sedum – Anne Frank
•    Wko – Overdiemerpolder
•    Smart meter – Biesbosch
•    initiatieven binnen de VvE – Bergwijkpark
•    Diemen Ecostroom – Ruimzicht-West