Veelgestelde vragen

De gemeente Diemen gaat op weg naar aardgasvrij. Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

A. Op weg naar aardgasvrij

 1. Waarom moet Nederland aardgasvrij worden?    
  Aardgas is een fossiele brandstof. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Sinds ongeveer 1850 stoten wij zoveel CO2 uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen, dieren en planten overal ter wereld. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO2-uitstoot: wel 13 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO2-uitstoot. En hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we CO2 besparen. In het Parijs Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Elk land onderzoekt hoe ze het makkelijkst en snelst CO2 kunnen besparen.
   
 2. Welke sectoren stoten er naast de gebouwde omgeving broeikassen uit?
  In 2019 werd 13% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland veroorzaakt door de gebouwde omgeving (woningen, scholen, bedrijven, buurthuizen, enz.). De andere sectoren die broeikasgassen uitstoten zijn de industrie (30%), elektriciteitsopwekking (23%), mobiliteit (19%) en landbouw (15%). Bron: CBS.
   
 3. Hoe groot is de opgave om van het aardgas af te gaan?
  De energietransitie is een grote uitdaging waar we als heel Nederland voor staan. In het Klimaatakkoord is afgesproken om te CO2-uitstoot in 2030 met 49% te minderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot met 95% afgenomen zijn. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat we voor 2050 van volledig van het aardgas af moeten. Binnen de gebouwde omgeving vallen ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. In de gemeente Diemen gebruikten we in 2019  10.806.400 m3 gas    (Bron: VNG)
   
 4. Worden er proeven gedaan met aardgasvrij wonen?    
  Ja, door het hele land worden proeftuinen georganiseerd om te leren hoe we van het aardgas gaan. Meer informatie over deze proefwijken zijn te vinden op: www.aardgasvrijewijken.nl 

B. Samen 

 1.  Kunnen inwoners gedwongen worden van het aardgas af te gaan?    
  Nee, er is momenteel geen verplichting om over te stappen op een aardgasvrije oplossing. Het Rijk kan eventueel later (richting 2050) wel via wetgeving verplichtingen op leggen. Hier zijn nu nog geen plannen voor.
   
 2. Hoeveel invloed hebben bewoners op de keuze voor een nieuwe warmteoplossing?
  De gemeente organiseert dit proces samen met verhuurders van huurwoningen, energieleveranciers, initiatieven uit de wijk, bewoners en andere partijen. Inwoners worden op die manier betrokken bij de mogelijke oplossingen voor hun wijk. Uiteindelijk mag iedere woningeigenaar zelf beslissen hoe en wanneer hij van het aardgas af gaat.
   
 3. Hoe worden inwoners betrokken in dit proces?    
  De visie laat zien welke kansen er zijn om wijken van het aardgas af te halen. Er wordt nog geen keuze gemaakt over welk alternatief in welke wijk komt. Dat gebeurt vanaf 2022, als we aan de slag gaan met wijkuitvoeringsplannen. De rol van bewoners neemt in deze fase sterk toe, het gaat immers om de eigen woning! We zullen daarom vanaf 2022 met de wijken en buurten waar mogelijk kansen liggen gaan communiceren en in gesprek gaan met bewoners, organisaties en bedrijven.
   
 4. Is er voldoende draagvlak onder de inwoners?    
  Dat is op dit moment nog niet bekend. Wel zien we dat er veel vragen zijn. De gemeente zet zich op dit moment vooral in om het onderwerp bekender te maken, het uitleggen waarom dit nodig is en het organiseren van activiteiten om inwoners te helpen bij eerste stappen. Bijvoorbeeld met het stimuleren van betere woningisolatie, bespaaracties of het inzetten van energiecoaches. 
   
 5. Is een burgerberaad onderdeel van het proces?    
  Nee, een burgerberaad is op dit moment geen onderdeel van het participatieproces. Tijdens het maken van de wijkuitvoeringsplannen, vanaf 2022, worden gesprekken gevoerd met woningeigenaren, huurders en verhuurders om te bepalen hoe de wijk het beste van het aardgas kan. Op welke manier dat gebeurt en welke vormen van participatie hierbij het beste passen is nog niet bekend.
   
 6. Hoe worden particuliere verhuurders betrokken?    
  In een latere fase, tijdens het maken van de wijkuitvoeringsplannen, worden afspraken gemaakt met woningeigenaren, huurders en verhuurders om te bepalen hoe de wijk het beste van het aardgas kan.
   
 7. Hoe worden VvE's betrokken?    
  In een latere fase, tijdens het maken van de wijkuitvoeringsplannen, worden afspraken gemaakt met woningeigenaren, huurders en verhuurders om te bepalen hoe de wijk het beste van het aardgas kan.
  Het Regionaal Energieloket heeft speciaal voor VvE’s een informatiepagina: https://regionaalenergieloket.nl/vve
   
 8. Hoe worden bedrijven betrokken?    
  Niet alleen huizen worden aardgasvrij, maar ook bedrijven en de industrie. Dat betekent dat we tijdens het maken van de wijkuitvoeringsplannen ook met bedrijven in gesprek gaan.
  •    Bedrijven (zoals bijvoorbeeld kantoren, winkels) die in de woonwijken liggen, worden als deel van een wijk betrokken. 
  •    De bedrijventerreinen vormen hun eigen gebied en krijgen hun eigen aanpak in het vervolgtraject. 
  •    Grote industriële bedrijven volgen een eigen route volgens het klimaatakkoord.
   
 9.  Welke alternatieven voor aardgas zijn er voor mijn gemeente?    
  Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas: 
  •    Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heeft u dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren. Lees er meer over op www.hieropgewekt.nl.
  •    Elektrische oplossingen: u kunt uw huis ook met elektrische apparaten verwarmen. U gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt uw huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heeft u dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Lees meer informatie over de warmtepomp op www.RegionaalEnergieloket.nl
  •    Groengas: dat is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. In een woning werkt groengas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, het enige verschil is dat de herkomst van het gas duurzaam is. Groengas is maar zeer beperkt beschikbaar in Nederland en er is niet genoeg om alle huizen mee te verwarmen. Groengas biedt vooral potentie voor woningen waar geen andere oplossingen mogelijk zijn, zoals monumentale panden. Lees meer over groengas op hieropgewekt.nl en toepassingen in monumenten op www.RegionaalEnergieloket.nl
  Bij het zoeken naar een goed alternatief voor aardgas is de betrouwbaarheid van de alternatieven een belangrijk onderwerp. Op dit moment is de gemeente alle alternatieven aan het onderzoeken. In de visie nemen we op welke alternatieven het meest kansrijk zijn. Vanuit deze visie worden de plannen verder uitgewerkt.
   
 10. Is er een bewonersinitiatief in Diemen waar ik me bij kan aansluiten?
  Ja, er zijn zelfs meerdere initiatieven op het gebied van Gasvrij Diemen en duurzame energie. Kijk hiervoor op de website van Daarom Duurzaam Diemen.

C. Planning

 1. Wanneer is duidelijk welke techniek in de wijk wordt toegepast?
  Het is nog niet bekend welke techniek in welke wijken toegepast gaat worden. De gemeente heeft in 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld waarin de visie van de gemeente staat omschreven. Wilt u snel zien wat er in deze visie over uw wijk staat? Via onze online tool (linkje naar https://aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/diemen)  kunt u eenvoudig opzoeken wat er in de Transitievisie Warmte staat over uw buurt. Door uw postcode in te vullen leest u welke opties er voor uw buurt zijn om aardgasvrij te worden, wat de plannen van de gemeente zijn, en wat u zelf al kunt doen om uw huis te verduurzamen.
   
 2. Diemen Noord zal begin volgend jaar helemaal opgehoogd zijn. Is  het volgende logische moment voor een lt warmtenet dan over 20 jaar? 
  Voor de meeste buurten in Diemen Noord zal inderdaad een volgend natuurlijk koppelmoment bij de volgende ophogingscyclus plaatsvinden. Dit natuurlijke moment komt pas over 20 jaar. Voor de buurt Buytenstee staat nu de volgende ophoging gepland in 2032. Hier liggen mogelijk al eerder kansen. De ophogingscyclus biedt een koppelkans. Hiermee is dus niet gezegd dat een andere planning bij voorbaat kansloos zou zijn.
   
 3. Hoe wordt de wijkindeling gemaakt?    
  Als basis wordt uitgegaan van de wijkindeling zoals het CBS die gebruikt. Maar voor de transitievisie warmte kijken we verder naar een logische indeling van gebieden. Dat heeft bijvoorbeeld met bouwjaren van woningen en het type woningen te maken. 
   
 4. Wordt nieuwbouw aardgasvrij?    
  Ja, alle nieuwe woningen worden tegenwoordig aardgasvrij gebouwd.

D. Techniek

 1. Is groen gas een potentieel alternatief voor aardgas?    
  Duurzame gassen zijn potentiële vervangers van aardgas. Groengas is slechts zeer beperkt beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is om alle huizen te verwarmen met groengas.
   
 2. Is waterstof een potentiële vervanger voor aardgas?
  Duurzame gassen zijn in theorie potentiële vervangers van aardgas. Waterstof is een duurzaam gas als dit ook echt duurzaam is geproduceerd. Een mogelijk voordeel is dat de huidige aardgasleidingen mogelijk gebruikt kunnen worden voor het transporteren van waterstof. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Een groot nadeel van waterstof is dat het geen grondstof is en dus eerst geproduceerd moet worden. Hiervoor zijn grote hoeveelheden (groene) stroom nodig. Op dit moment is waterstof niet op grote schaal beschikbaar. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft aangegeven dat waterstof mogelijk pas vanaf 2040 op grote schaal beschikbaar komt. Het is de verwachting dat een groot deel van het waterstof door de industrie gebruikt zal worden. Het is nog zeer onzeker of en zo ja, hoeveel waterstof er beschikbaar komt voor de verwarming van woningen en gebouwen. Dit zal niet voldoende zijn om het aardgas volledig te vervangen door waterstof. 
   
 3. Wordt het bestaande gasnet straks nog gebruikt?    
  Groengas en waterstof kunnen theoretisch gebruik maken van het bestaande gasnet. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit op grote schaal toegepast kan worden (zie eerdere antwoorden). Indien er andere alternatieven gerealiseerd worden, zoals warmtepompen en warmtenetten, zal het gasnet niet meer gebruikt worden.
   
 4. Welke warmtebronnen worden gebruikt voor warmtenetten?    
  Er kunnen veel verschillende soorten warmtebronnen gebruikt worden voor warmtenetten. Voorbeelden zijn restwarmte uit de industrie, restwarmte uit datacenters, geothermie, warmte uit oppervlaktewater en warmte uit rioolwater.
   
 5. Is een warmtepomp een potentieel alternatief voor aardgas?    
  Ja. Een warmtepomp verbruikt geen aardgas maar elektriciteit. Zeker als die elektriciteit duurzaam wordt geproduceerd, helpt een warmtepomp mee om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Uw woning moet wel goed geïsoleerd zijn om een warmtepomp toe te kunnen passen. Bij een hybride warmtepomp (die deels nog op gas werkt) hoeft een woning minder goed geïsoleerd te zijn, maar ook dan heeft een betere isolatie de voorkeur. Op de website van milieu centraal is meer hierover te vinden: MilieuCentraal.nl.
   
 6. Is het mogelijk een warmtepomp te delen met andere woningen in de buurt?
  Dit is inderdaad een mogelijke oplossing. Dan moet er een grote (industriële) warmtepomp in de buurt worden geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met een gezamenlijke warmtebron zoals warmte koude opslag (WKO). 
   
 7. Is het elektriciteitsnet wel geschikt om van het aardgas te gaan?
  Eén van de mogelijke alternatieven voor aardgas is een warmtepomp. Een warmtepomp verbruikt elektriciteit in plaats van gas. Grootschalig inzetten op warmtepompen brengt uitdagingen voor het stroomnet met zich mee. Op dit moment is het elektriciteitsnet nog niet overal in Nederland geschikt voor grootschalige inzet van warmtepompen. 
   
 8. Wordt geothermie onderzocht?    
  Diemen werkt in regionaal verband samen aan het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte. In de regio zijn aanvragen voor vergunningen gedaan voor het onderzoeken van de potentie van geothermie. Dit betekent dat er in de toekomst proefboringen plaats zullen vinden om potentiële geothermiebronnen te zoeken. Voor het opstellen van de visie waar de gemeente momenteel aan werkt zullen de uitkomsten hiervan niet op tijd zijn.
   
 9. Kan kernenergie een oplossing bieden?    
  Met behulp van kernenergie kan elektriciteit opgewekt worden. De restwarmte die daarbij ontstaat kan in theorie worden gebruikt voor een warmtenet. In de praktijk is dat lastig, aangezien kerncentrales omwille van de veiligheid juist ver weg van dichtbevolkte gebieden worden gebouwd. Transport van warmte over grote afstanden is duur en bovendien gaat daarbij veel warmte verloren. De gemeente gaat overigens niet over de vraag of het opwekken van elektriciteit met kernenergie een optie is. Dit wordt op nationaal niveau bepaald.
   
 10. Wat betekent de isolatie van de woning voor de warmteoplossing?    
  De isolatiewaarde van een woning heeft veel invloed op de toepasbaarheid van een nieuwe warmteoplossing zonder aardgas. Voor een warmtepomp of warmtenet met een lage temperatuur is het vereist dat een woning vergaand geïsoleerd is. Warmtenetten met hogere temperaturen of duurzame gassen kunnen ook in woningen met een minder goede isolatie toegepast worden. In alle gevallen geldt dat een hogere isolatiewaarde beter is. Een hogere isolatiewaarde betekent dat er minder energie nodig is en dat de woning ook gemakkelijker verwarmd kan worden. Hiermee wordt weer bespaard op de energiekosten.
   
 11. Is een open haard of een houtkachel duurzaam?
  Hout stoken in een houtkachel of open haard is niet duurzaam: een groot deel van de warmte vliegt de schoorsteen uit. Ook zorgen ze voor veel schadelijke stoffen en fijnstof in en om je huis. Een pelletkachel of biomassaketel op houtkorrels is weliswaar duurzamer, maar ook hierover is nog veel discussie. Kijk op MilieuCentraal.nl voor meer informatie.
   
 12. Wat is een warmtenet (stadsverwarming)?
  Bij een warmtenet komt de warmte via leidingen (vol warmwater) uw huis binnen. U heeft geen cv-ketel nodig en houdt dus meer ruimte over in huis. Een warmtenet kan een hoge of lage temperatuur hebben. 
   
 13. Is verkoeling ook onderdeel van het vraagstuk?
  Naast het duurzaam verwarmen wordt duurzaam koelen een steeds groter vraagstuk. De behoefte aan koeling groeit door een behoefte aan comfort (denk aan: airco’s in auto’s) en klimaatverandering. De afweging voor een warmte-infrastructuur moet daarom in samenhang gemaakt worden met de behoefte aan koeling, en met de impact op de elektrische infrastructuur. Het ontwikkelen van lage temperatuur bronnetten kan hiervoor een oplossing bieden.
   
 14. Wat is het verschil tussen lage en hoge temperatuur verwarming?
  De verwarming door gas die we nu hebben, verwarmt onze huizen op een hoge temperatuur. De temperatuur van het water dat door de radiatoren vloeit is ongeveer 60 graden. Dat is zo warm, dat u gewone radiatoren kunt gebruiken en uw huis niet goed geïsoleerd hoeft te zijn. Bij lage temperatuur verwarming, bijvoorbeeld door een warmtepomp, wordt het afgiftesysteem, bijvoorbeeld een vloerverwarming, verwarmd op ongeveer 40 graden. Omdat u dus minder warmte heeft, is het belangrijk dat u uw huis goed isoleert. Anders gaat er namelijk warmte verloren. Ook moet de warmte goed door uw huis verspreid worden. Dat kan bijvoorbeeld met wand- en/of vloerverwarming. Dit zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis. Sommige mensen ervaren verwarmen met een lage temperatuur als ‘anders’ dan verwarmen met de hoge temperatuur van gas. Het duurt bijvoorbeeld veel langer om de temperatuur een graadje aan te passen. Lees meer over verwarmen met lage temperatuur op www.RegionaalEnergieloket.nl.

E. In huis

 1. Waar gebruik ik gas voor?
  De meeste huishoudens gebruiken 95% van hun aardgas voor de verwarming en 5% om mee te koken.
   
 2. Wat kan ik nu al doen?    
  Het belangrijkste is dat u zoveel mogelijk energie bespaart. Zo kunt u zorgen dat u nu al minder gas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Welk alternatief voor aardgas er in uw wijk ook komt, een beter geïsoleerde (en geventileerde) woning bespaart al snel geld en is ook meestal comfortabeler en gezonder. Als huiseigenaar kunt u maatregelen nemen door uw dak, vloer en muren te isoleren, HR+++ glas in uw ramen te zetten en zonnepanelen te installeren. U kunt op veel verschillende manieren advies krijgen over wat bij uw huis past. 

•    Het  Energieloket Diemen kan u helpen met informatie. Er is veel informatie te vinden op de website van het Energieloket. Daar kunt u bijvoorbeeld met de huisscan (https://huisscan.regionaalenergieloket.nl/ ) zien welke stappen voor uw woning het meest logisch zijn om te nemen. U kunt ook met uw vragen bij hen terecht en zij beschikken ook over adviseurs die u kunt inhuren. 
•    U kunt ook zelf een onafhankelijke adviseur langs laten komen om te kijken wat er in uw huis allemaal nog moet/kan gebeuren voor u van het gas af kunt, of welke eerste stap u kunt zetten om uw woning te verduurzamen.
•    Ook kunt u als uw gasfornuis aan vervanging toe is alvast gaan koken op inductie (hieropgewekt.nl). Het is comfortabel en veilig. U heeft meestal een extra groep nodig in uw meterkast. 
•    Ook kunt u kleinere energiebesparingsmaatregelen  nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. 
In 2021 wordt er in Diemen ook een programma met energiecoaches opgezet. Een energiecoach is een deskundige vrijwilliger die de inwoners van Diemen tips geeft over energiebesparing in een één-op-één gesprek aan huis. De energiecoach maakt u wegwijs in allerlei energie-gerelateerde vraagstukken. Binnenkort kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken met één van onze coaches via: https://www.bespaarafspraak.nl/diemen/

 1. Wat kan een huurder doen?
  Als u een huis huurt, is het moeilijker om zelf maatregelen te nemen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen kopen. U kunt dit wel bespreken met uw verhuurder of de woningbouwcorporatie. Veel van deze corporaties maken nu al grote stappen voor duurzame energie. Wat u wel makkelijk zelf kunt doen, is kiezen voor groene stroom van een duurzame stroomleverancier. Zie https://wisenederland.nl/duurzaamheid-nederlandse-energieleveranciers/ 
  We moeten namelijk niet alleen stoppen met gas, maar ook duurzame stroom gaan gebruiken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas te besparen. Kijk voor meer informatie op www.RegionaalEnergieloket.nl.
   
 2. Hoe wordt het tapwater verwarmd?    
  Uw tapwater (de kraan in de keuken of badkamer) wordt nu in de meeste gevallen met behulp van een cv ketel op aardgas op temperatuur gebracht. Met de komst van aardgasvrije alternatieven kan tapwater verwarmd worden met behulp van elektriciteit (bijvoorbeeld met een (hybride) warmtepomp) of een zonneboiler, duurzaam gas of stadsverwarming.
   
 3. Is het verstandig om nu al over te stappen op een alternatieve warmtebron?
  Dit hangt af van uw situatie. Het is altijd goed om te onderzoeken of er gasvrije alternatieven zijn voor uw woning. 
  Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u energie bespaart. Zo kunt u zorgen dat u nu al minder gas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Ook kunt u als uw gasfornuis aan vervanging toe is alvast gaan koken op inductie. Het is comfortabel en veilig. U kunt meer informatie vinden op RegionaalEnergieloket.nl en op MilieuCentraal.nl.
   
 4. Heb ik straks nog steeds radiatoren aan de muur?
  Het verschilt per woning en per oplossing of u bestaande radiatoren blijft gebruiken. Als u overstapt op biogas of een warmtenet op hoge temperatuur, kunt u uw radiatoren blijven gebruiken. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, stapt u over op lage temperatuur verwarming. Dit betekent dat het huis verwarmd wordt op een lagere temperatuur dan met aardgas. In dat geval is het vaak prettig om bijvoorbeeld vloerverwarming te hebben. Die geeft warmte af over een groter oppervlakte, waardoor het in huis heel constant en comfortabel warm wordt. Bij lage temperatuur verwarming is het noodzakelijk dat de woning volledig is geïsoleerd, zodat de warmte niet kan ontsnappen. Lees meer op de website van het Regionaal Energieloket.

F. Geld

 

 1. Hoeveel gaat het kosten om op een alternatieve warmtebron over te stappen?    
  De kosten zijn sterk afhankelijk van uw situatie. Het maakt verschil of uw huis goed is geïsoleerd of niet. Ook maakt het uit welk alternatief voor verwarmen met aardgas in uw buurt beschikbaar komt. 
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we stap voor stap van het aardgas af gaan. Het uitgangspunt is dat dit voor bewoners zoveel mogelijk woonlastenneutraal gebeurt. Dat betekent dat u als bewoner per maand niet meer gaat betalen voor de woonlasten dan dat u nu doet. 
  Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening. Er worden steeds meer manieren ontwikkeld om het voor iedereen mogelijk te maken om deze investering te kunnen financieren.  Bijvoorbeeld leningen die niet aan personen gebonden zijn, maar aan het gebouw en die volledig gedekt worden door de besparing die het oplevert. Meer over mogelijke financiering en subsidies kunt u lezen op de site van het https://regionaalenergieloket.nl/diemen.
  Meer informatie over de kosten en financiering van de overstap is ook te vinden op www.hieropgewekt.nl en www.MilieuCentraal.nl.
   
 2. Hoe worden bewoners geholpen met het financieren van het aardgasvrij maken van hun woning?
  Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar. Een overzicht van alle regelingen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket: https://regionaalenergieloket.nl/diemen/subsidies
  Ook is er een Diemense duurzaamheidslening: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheidslening
   
 3. Hoe worden warmtenetten betaalbaar gemaakt?    
  De kosten voor een warmtenet zijn van veel factoren afhankelijk. Enkele factoren die positief werken op de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten zijn:

  •    Een groter aantal woningen en bedrijven die aangesloten worden;
  •    Een kleine afstand tot de warmtebron, waardoor er minder leidingverliezen zijn;
  •    Een lagere kostprijs voor de productie van warmte, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte van de industrie;
  Het uitgangspunt is en blijft dat het alternatief voor aardgas betaalbaar/ woonlastenneutraal moet zijn. 
   
 4. Wordt mijn huis meer waard?
  Een duurzaam huis is voorbereid op de toekomst en kan er jaren tegenaan. Met een nieuwe warmtebron is de maandelijkse energierekening lager, ook omdat het huis beter wordt geïsoleerd. Het kan zijn dat een huis met een lagere energierekening meer waard is. Ook kan het fijn zijn voor nieuwe eigenaren om te weten dat het huis niet meer verbouwd hoeft te worden. Dat kan ook invloed hebben op de waarde.

H. Gemeente

 1. Wat doet de gemeente verder aan duurzame energie?    
  Er lopen veel verschillende initiatieven in de gemeente. Kijk op deze pagina voor meer informatie.