Online Informatieavond GASVRIJ DIEMEN

Terugblik tweede informatieavond 8 september 2021

Op woensdag 8 september vond de tweede informatieavond over GASVRIJ Diemen plaats, waaraan 31 mensen online hebben deelgenomen. Tussen de informatieve presentaties door was er via de chatfunctie en de Mentimeter gelegenheid voor inwoners om mee te denken en zijn veel vragen beantwoord. 
In een korte ‘vooravond’ werden de mensen die de eerste informatiebijeenkomst hadden gemist, bijgepraat over de aanpak van het GASVRIJ proces. Ook werden de belangrijkste uitkomsten van de in maart gehouden bewoners enquête nog een keer gedeeld. Daarnaast werden de belangrijkste warmtetechnieken als alternatief voor aardgas besproken. Ook het waarom van de transitievisie is nog een keer aangegeven. Belangrijk te weten is dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 van het aardgas af wil zijn. Elke gemeente in Nederland levert aan het einde van dit jaar een transitievisie warmte op waarin ze beschrijven hoe de gemeente dat wil gaan realiseren.  

Geen blauwdruk

Diemen ligt goed op schema. De visie wordt steeds duidelijker en we vinden het belangrijk dat we bewoners vroegtijdig informeren en dat zij die dat willen vanaf het begin kunnen meedenken. Wethouder Matthijs-Sikkes van den Berg zette met een aantal duidelijke uitgangspunten de toon voor de tweede informatieavond: ‘We willen deze visie samen met inwoners, bedrijven en andere stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en netbeheerders) ontwikkelen. Daarbij houden we oog voor betaalbaarheid, zetten we kleine stappen en maken we slimme keuzes. Ook is de transitievisie geen blauwdruk en doen we geen uitspraken met welke wijken we gaan beginnen. Dit document geeft een richting voor het uitwerken van de wijkplannen die we vanaf 2022 met inwoners gaan maken. Bewoners maken uiteindelijk zelf hun keuzes.’ 

Overzicht van kansrijke warmtetechnieken per wijk

Daarna lieten in drie presentaties beleidsadviseur energietransitie van gemeente Diemen, Markus Schmid, en warmteregisseur namens Sweco, Joost Muusze, zien dat de Diemense transitievisie steeds meer vorm en inhoud krijgt. Zo werd er al een eerste doorkijk gegeven welke warmtetechnieken per wijk in Diemen kansrijk zijn.
Tenslotte is gesproken over wat bewoners zelf al kunnen doen (vooral isoleren, maar ook elektrisch koken en verwarmen met een (hybride) warmtepomp) en hoe de gemeente haar regierol denkt in te vullen. De gemeente wil veel ruimte bieden voor initiatieven en kan hierbij verschillende rollen aannemen. Dit kan de ene keer een ondersteunende en faciliterende rol zijn, de andere keer een meer directieve rol waarin de gemeente zelf met een plan voor een buurt of wijk komt.  
Tussen de presentaties door maakten bewoners goed gebruik van de mogelijkheid om hun vragen beantwoord te krijgen, zie hiervoor de antwoorden op de veelgestelde vragen. Ook werd op tal van punten hun mening gevraagd via Mentimeter. 

De gemeenteraad stelt transitievisie vast

De input die door bewoners is gegeven tijdens deze tweede informatieavond wordt de komende periode nog verwerkt in de definitieve versie van de transitievisie warmte. De planning is dat de transitievisie warmte door de gemeenteraad van Diemen wordt besproken in de informatieve raadsvergadering van 11 of 18 november. Op 25 november zal de gemeenteraad de transitievisie vaststellen.
De transitievisie warmte zal na vaststelling in het college van B en W op (gepland voor 12 oktober) worden gepubliceerd op deze website. Wilt u de presentaties van de tweede informatiebijeenkomst ontvangen stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl.

Terugblik informatieavond 2 juni

De eerste online informatieavond over Gasvrij Diemen heeft op 2 juni plaatsgevonden. 45 Inwoners lieten zich via Teams informeren over de stappen op weg naar een transitievisie warmte. Hieronder een terugblik.

Tijdens de avond werd duidelijk dat we goed op gang zijn met het maken van de visie. Deze moet in november klaar zijn. Volgend jaar willen we aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. Dan hebben we ook een beter beeld van de wijken die kansrijk zijn om van het gas af te gaan. Momenteel zitten we midden in de analysefase. Ingenieurs- en adviesbureau Sweco verzamlt op wijkniveau alle benodigde informatie, denk aan:

  • Isolatiegraad (hoe ver zijn de wijken qua isolatie?
  • Collectief eigendom (wat doen bijvoorbeeld woningcorporaties?
  • Infrastructuur (kan het stroomnetwerk het aan als iedereen ineens een warmtepomp koopt?
  • Nationale kosten (wat kosten de verschillende oplossingsrichtingen om een wijk van het gas af te halen?
  • En uiteraard zoeken we naar koppelkansen (dat betekent aansluiten bij andere geplande werkzaamheden, denk aan het in Diemen typische ophogen van wijken) en kijken we ook naar draagvlak (is er een bewonersinitiatief?)

Bewonersonderzoek

Tijdens de bijeenkomst werd ook een samenvatting gegeven over de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat in maart is gehouden. In het kort de belangrijkste uitkomsten. 

Bijna de helft van de deelnemers aan het bewonersonderzoek vindt het belangrijk dat in de toekomst gebouwen niet meer worden verwarmd met aardgas. Ongeveer één derde is het daar niet mee eens. Een kleine meerderheid (51%) van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij wonen. Het gaat dan met name om de betaalbaarheid. Van hen geeft 40% aan dat de eigen woning afgelopen 10 jaar is geïsoleerd. In de komende 10 jaar is 20% van plan om de woning (verder) te isoleren.

Een ruimere samenvatting van het bewonersonderzoek is te lezen via de volgende pagina.  

Het laatste deel van de informatieavond ging over de techniek. Ofwel wat zijn de alternatieve warmte-opties voor aardgas? Dat zijn er drie:

All electric (warmtepomp)
Warmtenet / stadsverwarming (op basis van lage-, midden- of hoge-temperatuurbron)
Duurzaam gas (groengas)
De kansen voor deze opties zijn uitgebreid besproken tijdens de presentatie van Sweco. Uiteraard werd het belang van energiebesparing en het isoleren van je huis voor elke optie benadrukt. Na de presentatie stelden de deelnemers veel technische vragen én kritische vragen over het proces. Deze werden door de deskundigen van Sweco, de wethouder en de beleidsadviseur van de gemeente zo goed mogelijk beantwoord. 

De volgende informatieavond over GASVRIJ Diemen vindt online plaats op 8 september. Meer info over programma en aanmeldmogelijkheid volgt binnenkort.