Ontwerp-Omgevingsvisie Diemen 2040

De gemeente Diemen heeft de ontwerp-Omgevingsvisie 2040 samen met zoveel mogelijk betrokkenen uit de Diemense samenleving opgesteld. Daarnaast heeft een extern bureau de effecten van de ontwikkelingen in deze visie op het milieu in beeld gebracht in het Milieueffectrapport (MER).
De ontwerp-Omgevingsvisie Diemen 2040 en het bijbehorende MER liggen van 24 september t/m 5 november 2021 ter inzage. Dit betekent dat iedereen de documenten kan inzien en in de gelegenheid wordt gesteld om erop te reageren. Leest u liever van papier? Er liggen ook geprinte versies bij de balie van het gemeentehuis. 

Reageren? 

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de gemeente Diemen: nadine.onrust@diemen.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze MER bij Omgevingsvisie Diemen 2040’ of ‘Zienswijze Omgevingsvisie Diemen 2040’.
Per post kunt u deze versturen naar: Gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen. 

Wat staat er in de Omgevingsvisie Diemen 2040?

Diemen kiest tot 2040 voor een heldere scheiding tussen het stedelijke gezonde dorp en het groene buitengebied. In het stedelijke gezonde dorp zoeken we ruimte voor verschillende maatschappelijke opgaven, zoals de grote behoefte aan betaalbare woningen en tevens voorzieningen zoals sportvoorzieningen, scholen, recreatieve voorzieningen en zorgvoorzieningen. We zetten in op een gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving met voldoende ruimte voor groen en water in de wijken die gebruikt kunnen worden door mens, plant en dier. We zetten verder in op ontmoeting en verbinding door het maken en verbeteren van ontmoetingsplekken in elke buurt en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. We vinden het belangrijk dat het buitengebied groen en rustig blijft en geen onderdeel gaat worden van het bebouwde gebied. In het buitengebied van Diemen kun je namelijk juist aan de stedelijke drukte ontsnappen, recreëren, rust vinden en ontspannen in het groen en de natuur. In het buitengebied zoeken we de balans tussen natuur, kleinschalige recreatie, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en energieopwekking.

Vervolg

Na het verwerken van de zienswijzen wordt de Omgevingsvisie definitief gemaakt en bieden we deze in januari 2022 aan de gemeenteraad aan.