Resultaten

Om te komen tot een Diemense Omgevingsvisie doorlopen we een aantal stappen. Op deze pagina vindt u de planning en de resultaten.

Omgevingsvisie Diemen 2040 en MER

De gemeente Diemen heeft de ontwerp-Omgevingsvisie 2040 samen met zoveel mogelijk betrokkenen uit de Diemense samenleving opgesteld. Daarnaast heeft een extern bureau de effecten van de ontwikkelingen in deze visie op het milieu in beeld gebracht in het Milieueffectrapport (MER).
De ontwerp-Omgevingsvisie Diemen 2040 en het bijbehorende MER lagen van 24 september t/m 5 november 2021 ter inzage. Dit betekent dat iedereen de documenten kon inzien en in de gelegenheid werd gesteld om erop te reageren. Reageren is daarom helaas niet meer mogelijk. 

Downloaden

Op deze pagina kunt u de ontwerp-Omgevingsvisie Diemen 2040 en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) downloaden. 

Concept Omgevingsagenda

De vier denkrichtingen over de toekomst van Diemen zijn:

De denkrichtingen vindt u ook terug in de Omgevingsagenda. Hierin staan de belangrijkste trends, ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen. De agenda is met input van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

De Omgevingsagenda is vastgesteld door de gemeenteraad van Diemen.

Kansenkaart Diemen

Hoe blijft Diemen in de toekomst een gemeente waarin het prettig wonen en werken is? We willen met u hierover in gesprek aan de hand van vier denkrichtingen. Deze hebben wij visueel gemaakt in de vorm van een zogenaamde ‘Kansenkaart’.

Communicatie- en participatieaanpak

Hoe willen wij in gesprek gaan met de Diemense samenleving? Dat hebben wij uitgewerkt in een communicatie- en participatieaanpak. Vanwege Corona worden sommige punten aangepast. U vindt hier de communicatie- en participatieaanpak. Deze documenten zijn nog niet in het kader van toegankelijkheid aangepast.

Participatieresultaten

Via de volgende link kunt u de participatieresultaten terug zien. 

Planning

Om te komen tot een Diemense Omgevingsvisie doorlopen we een aantal stappen. Deze stappen hebben wij op een rijtje voor u gezet in een planningsoverzicht.

Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie eind 2021 gereed is.

De planning ziet er als volgt uit:

 • April 2020 Start project 
  Via een projectplan en participatieaanpak is vastgesteld hoe we dit proces in Diemen met elkaar willen doorlopen.
 • Mei 2020 onlineonderzoek
  In mei 2020 is een onlineonderzoek gehouden onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de gemeente Diemen. Via een vragenlijst kon iedereen zijn mening geven over de toekomst van Diemen.
 • Juni 2020 Uitkomsten onderzoek bekend
  In juni zijn de resultaten van het onlineonderzoek gepresenteerd. 
 • Oktober 2020 Concept Omgevingsagenda 
  De Omgevingsagenda is een document waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen worden gepresenteerd
 • November 2020 Aanbieden Omgevingsagenda aan gemeenteraad​​​​​​
  Op 26 november is de Omgevingsagenda behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad. 
 • Maart – april 2021: Prijsvraag Mijn Diemen van Morgen
 • Mei 2021: Themabijeenkomsten over de koers van de Omgevingsvisie met college en raad
 • Juni 2021: Week Mijn Diemen van Morgen
  Van 7 t/m 11 juni 2021 vindt de week Mijn Diemen van Morgen plaats waarin het gesprek over de voorgestelde koers op verschillende manieren gevoerd wordt met o.a. inwoners, bedrijven, buurgemeenten.
 • Eind augustus / begin september 2021: Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage
 • September / oktober 2021: beantwoorden van zienswijzen
 • Januari 2022: Omgevingsvisie aanbieden aan de gemeenteraad.