Milieueffecten Omgevingsvisie

De gemeente wil bij het opstellen van de Omgevingsvisie, de effecten van onze keuzes op het milieu zo goed mogelijk meewegen. Er zijn namelijk verschillende opgaven, zoals op het gebied van wonen, werken en energie, die keuzes vragen met de nodige verwachte impact op het milieu en onze leefomgeving. Daarom is ervoor gekozen, om een Milieueffectrapport (MER) te laten opstellen. Eerst worden de milieu- en omgevingseffecten van de vier denkrichtingen in beeld gebracht. Het doel is om daarbij inzichtelijk te maken welke effecten de verschillende ontwikkelingen hebben op de leefomgeving. Hierna vindt een tweede toets plaats van de uiteindelijke kern van de Omgevingsvisie.

Als start van de MER, is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie beschrijft welke relevante milieu- en omgevingsaspecten in het MER onderzocht worden (reikwijdte). Daarnaast geeft de notitie informatie over de manier waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau). 

De NRD ligt van 2 juli tot en met 13 augustus 2021 ter inzage. Wanneer u hierop wilt reageren, kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, een mail sturen naar onze projectleider van de Omgevingsvisie: Nadine Onrust, via nadine.onrust@diemen.nl. U kunt ook per post reageren: Gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen. 

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording en worden betrokken bij het op te stellen MER.