Toelichting Verordening Jeugdhulp Diemen 2022

De Verordening Jeugdhulp Diemen 2022 regelt de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen in Diemen. Deze verordening wordt aangepast. Ook de nadere regels worden aangepast. Van 14 juli tot 26 augustus is de inspraakperiode waarin inwoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen reageren op de voorgestelde nieuwe verordening.

Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp: het preventieve jeugdbeleid, de jeugdhulp en jeugdbescherming en –reclassering. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Deze wet verplicht iedere gemeente een verordening te maken, waarin staat welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en hun ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld. In de nadere regels wordt de verordening uitgewerkt en kunnen ook rechten en plichten bevatten voor burgers. 

Nieuw jeugdhulpstelsel

Het jeugdhulpstelsel in Diemen verandert: vanaf 2022 wordt de jeugdhulp anders georganiseerd en gefinancierd. De gemeente Diemen werkt hierbij samen met de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn. In het nieuwe stelsel gaan aanbieders van jeugdhulp en verwijzers nauwer samenwerken. Verwijzers naar jeugdhulp in Diemen zijn bijvoorbeeld huisartsen en het Sociaal Team Diemen, jeugdconsulenten en OK-coaches op scholen van de gemeente. Nog steeds staat het gezin centraal, wordt een integraal plan samen met jeugdige en/of ouders opgesteld en wordt gewerkt aan de beoogde resultaten uit dit plan. De aanbieders krijgen de samen de verantwoordelijkheid om alle Diemense jeugdigen en ouders die het nodig hebben, jeugdhulp te bieden. Aanbieders zijn zo beter in staat om de meest passende jeugdhulp te bieden.

Aanpassen verordening en nadere regels

De vernieuwing leidt tot aanpassing van de verordening, en tot meer duidelijkheid voor gezinnen, lokale teams en jeugdhulpaanbieders en brengt de volgende veranderingen ten opzichte van de huidige situatie:

  1. het lokale team en de jeugdhulpaanbieder werken nauwer samen. De lokale toegang kan gebruik maken van overleg met de specialistische jeugdhulpaanbieder, blijvende afstemming en samenwerking tijdens het toegangsproces en  de uitvoering van de jeugdhulp;
  2. voor specialistische jeugdhulp dalen de administratieve lasten;
  3.  de bepalingen over het PersoonsGebondenBudget (PGB), onder andere over professionele ondersteuning en ondersteuning uit het sociaal netwerk en de tarieven, zijn opgenomen in de nieuwe verordening;
  4. met ingang van het schooljaar 2021-2022 wijzigt de specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) van een algemene naar een individuele voorziening. Dit wil zeggen dat er vanaf dat moment een verwijzing nodig is voor de hulp; 
  5. de verordening biedt meer rechtszekerheid voor jeugdigen en ouders; 
  6. verwijzingen naar jeugdhulp zijn gebaseerd op een besluit. Het artikel over dit besluit is van de verordening naar de nadere regels verplaatst; 
  7. de hulp kan nog altijd breed geboden worden, maar het onderscheid tussen enkelvoudige en hoog-specialistische jeugdhulp verdwijnt, een verwijzing is enkel naar specialistische hulp en op het resultaat in het integraal plan; 
  8. de afstemming met andere voorzieningen (zoals Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Werk en inkomen) is in de verordening uitgebreid;
  9. de verantwoordelijkheden van de jeugdaanbieder, het lokale team en de afstemming onderling zijn omschreven;
  10. de verordening van de gemeente Diemen is zo veel mogelijk gelijk aan de verordening van de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn. Met deze gemeenten werken we in één stelsel samen. Dit biedt gelijke omstandigheden voor cliënten en zorgaanbieders van de vier gemeenten.