Specifieke privacyverklaring bodycams

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document, welke specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevens verwerking met betrekking tot het gebruik van bodycams geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.
Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente Diemen regelmatig haar processen aan. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 
De verantwoordelijke
De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerking van filmopnames van Bodycams is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 
Doel 
De bodycam wordt in het kader van goed werkgeverschap ingezet ter bevordering van de veiligheid van de medewerkers (Boa’s/toezichthouders) van de gemeente Diemen.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking vindt u in de AVG art 6 lid1 sub f “De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (gemeente Diemen)”.
Categorieën persoonsgegevens 
De gemeente Diemen verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Filmbeelden en geluidsopnames
  • Locatiegegevens
  • Kentekens

Uitwisseling persoonsgegevens

De gemeente Diemen wisselt bij het gebruik van bodycams geen persoonsgegevens uit tenzij in het kader van onderzoek filmbeelden worden gevorderd. In dat geval worden de gegevens gedeeld met het Openbaar Ministerie (OM) en/of politie. 
Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 
Bewaartermijn
Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd behalve als binnen deze termijn een vordering wordt ingediend of een inzageverzoek wordt gedaan. Een vordering kan worden ingesteld door de politie en/of het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Die bodycam-opnames worden dan bewaard zolang als nodig is voor het onderzoek. 

Contact 

De gemeente Diemen heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@diemen.nl. 
Uw rechten uitoefenen en klachten
Als belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring.  Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op onze website www.diemen.nl.