Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Gemeenteraad

 • Gemeenteraadsleden

  De gemeenteraad telt 21 raadsleden en wordt door acht fracties vertegenwoordigd.

 • Invloed uitoefenen

  Griffie, inspreken, raadsadres, contact met de fracties, burgerinitiatief.

 • Overzichten

  Besluitenlijsten gemeenteraadsvergaderingen, kort verslag informatieve raadsvergadering, moties, amendementen, ingekomen stukken, vragen raad aan college

 • Vergaderavond, Jaarvergaderschema

  Iedere donderdagavond is er een politieke activiteit in de vorm van een informatieve vergadering of een gemeenteraadsvergadering. De vergaderingen zijn openbaar en kunt u beluisteren via internet.

 • Vergaderkalender

 • Werkzaamheden van de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders.