Contact met de raad

Inspreken, Gast van de Raad, Burgerinitiatief, brief of e-email (raadsadres) of een werkbezoek en de griffie

Spreekrecht


Voor het delen van uw mening of het doen van een suggestie kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Inspreken bij de informatieve raadsvergadering

Inspreken bij de informatieve raadsvergadering kan over een onderwerp dat op de agenda staat.
Aanmelden voor het inspreken kan uiterlijk direct voor aanvang van de vergadering bij de griffier of via raadsgriffier@diemen.nl. Geef daarbij uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Besluitvormende gemeenteraadsvergaderingen 

Bij de raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die niet zijn geagendeerd. 
Aanmelden voor het inspreken kan tot minimaal 24 uur voorafgaand aan de raadsvergadering via raadsgriffier@diemen.nl. Geef daarbij uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Brief of e-mail 


U kunt altijd een brief of een e-mail sturen naar een raadslid of naar de hele raad.

E-mail sturen naar een raadslid

Alle raadsleden zijn bereikbaar via de e-mail. Op de persoonlijke pagina van ieder raadslid staat zijn of haar e-mailadres. 

E-mail sturen naar de hele gemeenteraad

Wilt u een brief of e-mail sturen aan de hele gemeenteraad? Stuur deze dan naar raadsgriffier@diemen.nl. Vermeld bovenaan in de brief betreft: raadsadres. De griffie zorgt voor verdere verspreiding naar de raad. Vermeldt ook uw naam, adres en telefoonnummer in uw e-mail.
Brieven die aan de gemeenteraad zijn gericht, worden op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering gezet. Hierover krijgt u van tevoren bericht. Over uw brief vindt tijdens de raadsvergadering geen inhoudelijke bespreking of standpuntbepaling plaats. Wel neemt de raad een besluit over de wijze van afhandeling van uw brief. Ook hiervan krijgt u bericht.

Contact met de fracties

Wilt u de mening van de individuele fracties vragen, stuur dan een mail naar fractievoorzitters@diemen.nl. De fracties/raadsleden zullen zelf zorg dragen voor beantwoording.
 

Gast van de Raad


Weet u wat een raadslid doet? Welke partijen in de gemeenteraad van Diemen zitten? Wie de raadsleden zijn? En waarover ze eigenlijk allemaal besluiten? Hoe werkt die besluitvorming en hoe kunt u daarop invloed uitoefenen? De gemeenteraad geeft graag antwoord op deze en andere vragen en nodigt inwoners uit om als ‘Gast van de Raad’ een kijkje te nemen in de politieke keuken van Diemen.

Wat kunt u verwachten?

Voorafgaand aan de raadsvergadering ontvangen enkele raadsleden en een medewerker van de griffie u om 19.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze ontmoeting  vertellen ze u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en hoe besluiten worden genomen. Ook hoort u welke onderwerpen er die avond op de agenda staan. Natuurlijk is er volop de gelegenheid om in gesprek te gaan met raadsleden.
Op de publieke tribune in de raadzaal worden plaatsen voor u gereserveerd zodat u (een deel) van de raadsvergadering live kunt volgen.

Aanmelden

Wilt u een keer Gast van de Raad zijn? Neem dan contact op met de griffie. Dat kan telefonisch op nummer (020) 31 44 888  of via email: raadsgriffer@diemen.nl.

Burgerinitiatief


Vindt u een bepaald onderwerp in uw buurt of wijk belangrijk? Vinden meer mensen dat én wilt u hierover in gesprek met de gemeenteraad? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.
De gemeenteraad moedigt inwoners aan om meer betrokken te zijn bij het lokale politieke proces. Door een burgerinitiatief in te dienen, zet u het onderwerp dat u aan het hart gaat op de agenda van de raad.
Uw burgerinitiatief gaat over een onderwerp waar de gemeente een besluit over mag nemen en wat gesteund wordt door meer mensen in uw buurt of wijk. Voorbeelden zijn:
•    de bouw van een jeugdhonk
•    het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
•    het opzetten van een nieuw museum
•    een pand de monumentenstatus geven

Voorwaarden en hoe dien je een burgerinitiatief in

De voorwaarden voor een burgerinitiatief zijn onder andere:
•    De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
•    Het onderwerp is serieus en concreet.
•    Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.

De verordening met daarin de voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen vindt u op Overheid.nl via deze link: daar vindt u de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het inzamelen van de ondersteunende (50) handtekeningen.

Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad via raadsgriffier@diemen.nl. Geef in het voorstel aan:
•    welk doel u wilt bereiken met het burgerinitiatief;
•    nauwkeurige omschrijving van uw burgerinitiatief;
•    wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken; worden 
•    wat het plan ongeveer gaat kosten.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.
De belangrijkste regels zijn:
•    De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
•    De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
•    De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
•    Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
•    Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
•    Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt. 

De griffie


Heeft u vragen over de raad of over hoe u met hen in contact komt? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffier@diemen.nl.
De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de raadsleden bij de uitoefening in hun functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. 

Wat doet de griffie voor de raad?

• Voorbereiding agenda’s, verspreiding raadsstukken, verslaglegging;
- Verzorgen van de informatiestroom en behandelen van verschillende correspondentie;
• Advisering en ondersteuning bieden bij het formuleren van moties, amendementen, stellen van vragen; 
• Voorbereiding en afhandeling van vergaderingen;
• Raadscommunicatie (intern en extern); 
-  Coaching, wegwijs maken in werkwijzen, procedures
• Contactpersoon onderhouden met de inwoners;

Samenstelling griffie

William van Zanen, griffier
Birgit Kersten, raadsadviseur/plaatsvervangend griffier
Mira de Rooij, medewerker ondersteuning griffie

E-mailadres: raadsgriffier@diemen.nl
Telefoon: (020) 21 44 888
Volg de gemeenteraad ook op Facebook
Raadsgriffier William van Zanen
William van Zanen, raadsgriffier