Invloed uitoefenen

De griffie, contact griffier, inspreken bij een raadsvergadering, raadsadres, contact met de fracties.

De griffie


Raadsgriffier William van ZanenDe raad wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door de griffie. In Diemen bestaat de griffie uit de raadsgriffier William van Zanen hij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. De griffier is bereikbaar via raadsgriffier@diemen.nl of via 020-3144628.
Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Verder bestaat de griffie uit de raadsadviseur en tevens een vervangend griffier Birgit Kersten en een griffiemedewerker mw. Mira de Rooij.

Spreekrecht

Informatieve raadsvergadering

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht over één van de genoemde agendaonderwerpen, wordt verzocht zich uiterlijk direct voor aanvang van de vergadering bij de griffier te melden. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via raadsgriffier@diemen.nl. De vergadering wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden.

Besluitvormende gemeenteraadsvergaderingen 

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat  minimaal 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl. De vergadering wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden.

Raadsadres


Als u een idee, plan of vraag onder de aandacht wilt brengen van de gemeenteraad, dan kunt u dit doen door een brief of mail aan de gemeenteraad te schrijven: een raadsadres (zet dit altijd bovenaan). Deze brief wordt op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering gezet. Hierover krijgt u van tevoren bericht. Over uw brief vindt tijdens de raadsvergadering geen inhoudelijke bespreking of standpuntbepaling plaats. Wel neemt de raad een besluit over de wijze van afhandeling van uw brief. Ook daar krijgt u bericht van. U kunt u mail sturen naar info@diemen.nl of raadsgriffier@diemen.nl

Contact griffier


Als u informatie wilt over raadsvergaderingen, raadstukken, procedures, het indienen van een raadsadres of burgerinitiatief dan kunt u het beste terecht bij de griffie via de volgende adresgegevens:

Postbus 191
1110 AD Diemen
T: (020) 31 44 628
E: raadsgriffier@diemen.nl 

U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U ontvangt na ongeveer 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Contact met de fracties


Als u de mening van de individuele fracties wilt vragen, dan kunt u een mail sturen naar alle fractievoorzitters van de partijen via fractievoorzitters@diemen.nl Dit is geen raadsadres, de fracties/raadsleden zullen zelf zorg dragen voor beantwoording.