Invloed uitoefenen

Inspreken, raadsadres, contact met de fracties, burgerinitiatief

De griffie

De raad wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door de griffie. In Diemen bestaat de griffie uit de raadsgriffier dhr. J.G. (Hans) Nubé hij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Verder bestaat de griffie uit een vervangend griffier dhr. G. (Gerard) de Voogd en een griffiemedewerker mw. M.J. (Mira) de Rooij.

Spreekrecht

De informatieve gemeenteraadsvergaderingen worden met ingang van 10 september t/m 1 oktober weer langs digitale weg gehouden. 
Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat minimaal 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl. Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via YouTube

De besluitvormende gemeenteraadsvergaderingen vinden nog wel plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
U kunt thuis meeluisteren tijdens de vergaderingen. Toehoorders en insprekers kunnen beperkt bij de vergadering aanwezig zijn en dienen zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden via raadsgriffier@diemen.nl.

Raadsadres

Als u een idee, plan of vraag onder de aandacht wilt brengen van de gemeenteraad, dan kunt u dit doen door een brief of mail aan de gemeenteraad te schrijven: een raadsadres (zet dit altijd bovenaan). Deze brief wordt op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering gezet. Hierover krijgt u van tevoren bericht. Over uw brief vindt tijdens de raadsvergadering geen inhoudelijke bespreking of standpuntbepaling plaats. Wel neemt de raad een besluit over de wijze van afhandeling van uw brief. Ook daar krijgt u bericht van.

Dien een burgerinitiatief in!

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Diemen. Met het Burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het Burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Hierbij gaat het om kwesties of plannen in uw buurt of wijk.
Iedere inwoner van Diemen -jong en oud- kan een onderwerp op de agenda van de raad laten plaatsen door als burger een uitgewerkt voorstel in te dienen. Wel zijn 50 handtekeningen van andere Diemense inwoners nodig om het verzoek te ondersteunen. Het verzoek, gericht aan de voorzitter van de raad, de burgemeester, moet schriftelijk ingediend worden bij de griffier.
Wanneer het onderwerp op de agenda staat worden de initiatiefnemers uitgenodigd om het voorstel toe te lichten. Niet alle onderwerpen komen in aanmerking. Het moet over iets gaan wat tot de bevoegdheid van de raad hoort. Het kan geen klacht zijn over het gedrag van het gemeentebestuur. Het kan geen vraag over gemeentelijk beleid betreffen, geen bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur en geen onderwerp waar de Raad nog niet lang geleden een beslissing over heeft genomen.

De verordening met daarin de voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen vindt u op Overheid.nl via deze link: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Diemen/45895/45895_1.html daar vindt u de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het inzamelen van de ondersteunende handtekeningen.

Contact griffier

Als u informatie wilt over raadsvergaderingen, raadstukken, procedures, het indienen van een raadsadres of burgerinitiatief dan kunt u het beste terecht bij de griffie via de volgende adresgegevens:

Postbus 191
1110 AD Diemen
T: (020) 31 44 628
E: raadsgriffier@diemen.nl 

U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U ontvangt na ongeveer 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Contact met de fracties

Als u de mening van de individuele fracties wilt vragen, dan kunt u een mail sturen naar alle fractievoorzitters van de partijen via fractievoorzitters@diemen.nl Dit is geen raadsadres, de fracties/raadsleden zullen zelf zorg dragen voor beantwoording.