Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het nieuwe Omgevingsloket.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.
 • Bomenverordening Diemen 2010

Voor een aanvraag worden leges in rekening gebracht. Zie legesverordening Diemen 2024.

Vergunningcheck

Wilt u een boom kappen of beplanting weghalen? Doe de vergunningcheck op het nieuwe Omgevingsloket. Om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Het nieuwe Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie onder de Omgevingswet te vinden is. Regelgeving van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de leefomgeving wordt hier per locatie samengebracht. Het kan zijn dat u hierdoor veel regels treft op uw locatie. U hoeft daarvoor niet meer naar aparte websites. De vergunningcheck is een onderdeel van het nieuwe Omgevingsloket. Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. 

Instructies bij vergunningcheck

Volg deze stappen om de vergunningcheck voor het weghalen van een boom of beplanting (kappen van een boom) te doorlopen:

 • Typ ‘boom’, klik op het woord ‘boom’ in de lijst; er verschijnt nu een lijst met werkzaamheden die horen bij het woord ‘boom’. 
 • Selecteer ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’.

Gaat u ook de wortels van de boom weghalen? Kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’.

Gaat u ook een boom planten? Kies dan ook ‘Boom of beplanting aanbrengen’.

Gaat u ook een container plaatsen om het groen af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies ook de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’.

Vragen beantwoorden in vergunningcheck

U treft hier vragen van alle bestuurslagen. Afhankelijk van de gekozen locatie treft u meer of minder vragen aan dan bij een andere locatie. 

 • Gemeenten bepalen de Bebouwingscontour houtkap. Over het algemeen gelden binnen de bebouwingscontour de regels van de gemeente en buiten de bebouwingscontour de regels van het rijk en provincie. Daarom is het belangrijk te weten of de gekozen locatie binnen of buiten de bebouwingscontour houtkap valt.
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen.  
 • Ook waterschappen kunnen vragen stellen over het kappen van bomen.

Resultaat van de vergunningcheck

Volg de instructies van de actielijst.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege het kappen van de boom. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.
Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat via (020 31 44 888. 

Wat zijn de voorwaarden?

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

 • Natuur- en milieuwaarden.
 • Landschappelijke waarden.
 • Cultuurhistorische waarden.
 • Waarden van stads- en dorpschoon.
 • Waarden voor recreatie en leefbaarheid.
 • Leeftijd.
 • Toekomstverwachting.
 • Ruimtelijke structuur.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Hoe lang duurt een aanvraag?

De beslissing over een volledige aanvraag krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

U heeft nodig bij de aanvraag:

 • Een omschrijving van de boom (omvang en type).
 • De plaats van de boom (adres en situatietekening).
 • De reden.
 • Eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

Hoe kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Wetten

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u: welke gegevens de gemeente over u heeft, waarvoor deze gegevens nodig zijn, wat er met uw gegevens gebeurt.

Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl