Planning werkzaamheden

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de geplande werkzaamheden voor de spooronderdoorgang. Nog niet alle werkzaamheden zijn bekend. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de planning van de werkzaamheden wordt deze pagina ververst.

Update 14 januari 2021


Tijdelijke afsluiting Martin Luther Kinglaan

​​​​In verband met de aanleg van een tijdelijke weg en een tijdelijke spoorovergang wordt de Martin Luther Kinglaan afgesloten van 18 januari tot 29 maart 2021. Het verkeer maakt op deze datum gebruik van een omleidingsroute. Deze omleiding wordt met borden duidelijk aangegeven. 
De huidige parkeerplaatsen worden verplaatst naar het plantsoen aan de Martin Luther Kinglaan. Hier komen 26 tijdelijke parkeerplaatsen. De fietsenrekken die daar nu staan worden verplaatst. 

Werkzaamheden Ouddiemerlaan

Op 26 april 2021 wordt de huidige spooroverweg aan de Ouddiemerlaan afgesloten. Een tijdelijke weg en spooroverweg wordt als vervanging aangelegd. Vanaf 26 april 2021 wordt deze tijdelijke weg gebruikt als route naar Diemen centrum en vice versa. Op deze route geldt in verband met veiligheid en bouwverkeer een maximum snelheid van 30 km/uur. 
Aan beide zijden van de spoorovergang op de Ouddiemerlaan bevindt zich dan een bouwterrein en wordt er gebouwd aan de spooronderdoorgang. De bouw van de spooronderdoorgang gaat twee jaar duren. Als de spoorondergang in 2023 gereed is, worden de tijdelijke weg en de spoorovergang weer weggehaald.

Meer informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Mobilis-Hegeman in opdracht van ProRail en in samenwerking met gemeente Diemen. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail: 0800 – 77 67 245.

Update 5 november 2020

Start verplanten van 22 bomen in stationsgebied

In de periode van 9 tot 20 november worden er 22 bomen verplant. Het gaat om 16 Lindebomen die staan aan de Noord- en Zuidzijde van de Ouddiemerlaan, tussen de rijbaan en het fietspad en nabij de rotonde. Een Prieel Iep in het Van Gemertplantsoen en een Walnoot, Acacia en 3 Sierkersen op het grasveld van de Martin Luther Kinglaan. Het verplanten van deze bomen gebeurt om ruimte te maken voor de aanleg van de Spooronderdoorgang aan de Ouddiemerlaan. De bomen krijgen een nieuwe bestemming in Diemen. De werkzaamheden wordt uitgevoerd door specialisten van de Nationale Bomenbank en aannemer Mobilis Hegeman.

De Lindebomen van de Ouddiemerlaan worden rondom uitgegraven en verplant in de week van maandag 9 tot vrijdag 13 november. De Prieel Iep, de Walnoot, Acacia en Sierkersen van de Martin Luther Kinglaan worden in de week van op 16 tot 20 november uitgegraven en verplant. 

Verkeersmaatregelen ter plekke aangegeven

Het (fiets)verkeer op de Ouddiemerlaan kan enige hinder ondervinden van de graafwerkzaamheden en het transport van de te verplanten bomen. Op de plekken waar de werkzaamheden plaatsvinden worden afzettingen geplaatst. De verkeersmaatregelen worden ter plekke aangegeven. 

Nieuwe bestemming in Diemen

Alle 22 bomen krijgen een nieuwe bestemming in Diemen. 3 Lindenbomen worden geplaatst op de hoek van Heivlinderweg en Parelmoervlinder. 13 Lindenbomen worden geplaatst langs de Distelvlinderweg. De Prieel Iep verhuist naar het grasveld bij de Albert Loethoeliestraat. De Walnoot, Acacia en Sierkersen van de Martin Luther Kinglaan worden iets verderop in de buurt verplant.

Meer informatie:

Heeft u vragen over deze werkzaamheden stuur dan een bericht via www.prorail.nl/contact of via (0800) 7767245 (gratis nummer).

Update 22 juli 2020

Door bewoners was bezwaar aangetekend tegen het kappen van bomen. Dit bezwaar is behandeld door een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. De uitspraak is dat de vergunning terecht is verleend. Dit betekent dat op 17 augustus 2020 wordt begonnen met het plaatsen van de bouwhekken. Een week later start het kappen van de bomen. Eind september 2020 is dit klaar. Aannemer Mobilis-Hegeman voert dit werk uit in opdracht van ProRail. Op de pagina Bomenplan leest u hier meer over.

Update 13 mei 2020

Verleggen van stadswarmte leidingen door Vattenfall 

In verband met het verleggen van bestaande trajecten voor kabels- en leidingen worden voor diverse nutsvoorzieningen op meer plaatsen werkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van het NS station.  Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de toekomstige aanleg van de spooronderdoorgang.
Deze keer gaat het om het verleggen en deels verwijderen van stadswarmte leidingen door Vattenfall bij de Ouddiemerlaan en Martin Luther Kinglaan.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Deze werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van 18 mei tot omstreeks 26 juni 2020. 

Waar vinden de werkzaamheden plaats

De werkzaamheden vinden plaats bij de Ouddiemerlaan, Martin Luther Kinglaan en Dr. A.A.J. van Gemertplein. Om de overlast te beperken wordt er gewerkt in fasen. In fase 1 vindt één ondergrondse boring plaats over een langere lengte waardoor er niet gegraven hoeft te worden. Voor de overige werkzaamheden geldt dat de leidingen in de grond worden gelegd, dus de straat zal er wel deels voor open moeten. De gevolgen zijn:

•    Directe omwonenden kunnen overdag en  ’s nachts te maken krijgen met geluidhinder en open straten. 
•    Alle woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 
•    Fietsers, voetgangers en overige verkeersdeelnemers worden omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. 
•    Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.
•    Parkeren: in verband met het inrichten van een werkterrein voor uitvoering van fase 1 en 3 zullen in de periode week 21 t/m 26, 7 parkeervakken buiten gebruik zijn op de Martin Luther Kinglaan. In week 22 zijn in totaal 34 parkeervakken buiten gebruik op de Martin Luther Kinglaan. De afsluiting van de parkeerplaatsen wordt met bebording aangegeven.

Openbaar vervoer 

Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het openbaar vervoer.

Meer informatie over deze werkzaamheden

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de hoofduitvoerder (Corjan Slinger) van aannemer Van Vulpen. Dit bedrijf voert de werkzaamheden uit in opdracht van Vattenfall. U kunt hem bereiken via e-mail. Omwonenden worden door Vattenfall ook per brief geïnformeerd.

Vanaf 30 maart 2020

Start verleggen van kabels en leidingen

De komende maanden worden kabels en leidingen verlegd. Het gaat om kabels en leidingen (o.a. gas, water, elektriciteit) die nu op de plek liggen waar de spooronderdoorgang moet komen. Netbeheerders en nutsbedrijven gaan die werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden kunnen voor omwonenden helaas tot overlast leiden. De omwonenden worden hierover per brief door de uitvoerende netbeheerder of nutsbedrijf geïnformeerd.

30 maart tot en met 17 april 2020

Boren van een drinkwaterleiding

Waternet gaat een nieuwe drinkwaterleiding boren onder het spoor door. Deze werkzaamheden starten op 30 maart en duren tot en met 17 april 2020. De geplande werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Aanleggen van een verkeersvoorziening bij kruising Harmonielaan / Ouddiemerlaan en inrichten werkterrein.
  • Voorbereiden van de nieuwe drinkwaterleiding. Deze wordt uitgelegd op de parkeerplaatsen in de Harmonielaan, parallel aan de Ouddiemerlaan. De leiding is ongeveer 300 meter lang.
  • Maken van een boring vanaf de Albert Loethoeliflat naar het parkeerterrein bij het station. Daarna wordt de nieuwe drinkwaterleiding onder het spoor doorgetrokken. De boorwerkzaamheden staan gepland in de week van 13 tot en met 17 april 2020.
Meer informatie
  • Omwonenden worden door Waternet geïnformeerd per brief.
  • Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Patrick van der Werf via (06) 20 43 15 97 of stuur een email naar patrick.van.der.werf@waternet.nl.
  • Voor directe overlast op straat kunt u contact opnemen met Cyrille Kwint van Waternet via (06) 52 48 02 70.