Veelgestelde vragen

Wat is de aanleiding voor de spooronderdoorgang

Met het oog op de veiligheid op en rond het spoor krijgt Diemen een spooronderdoorgang in maart 2023. De huidige spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en voor veel oponthoud voor alle verkeersdeelnemers. Door het maken van de onderdoorgang zijn de nood- en hulpdiensten, bus- en overig wegverkeer, (brom)fietsers en voetgangers verlost van gesloten spoorbomen.  Daarom is er een plan gemaakt om deze gelijkvloerse overgang te vervangen door een spooronderdoorgang. Dit komt de doorstroming op de Ouddiemerlaan (verbinding Diemen Noord en Centrum) en de veiligheid van het verkeer ten goede. Nood- en hulpdiensten, bus- en overig wegverkeer hoeven geen rekening meer te houden met gesloten spoorbomen. De onderdoorgang draagt bij aan toegankelijkheid en bereikbaarheid, en verbetert de verkeersveiligheid rondom het station.

Wanneer is besloten de spooronderdoorgang te gaan bouwen

Na uitvoerig overleg met de rijksoverheid, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is in 2016 door de gemeente Diemen officieel besloten de spooronderdoorgang te gaan bouwen. De huidige overweg wordt vervangen en tijdelijk verplaatst. In juni 2017 is de gemeenteraad van Diemen akkoord gegaan met wijzigingen in het bestemmingsplan voor de aanleg van de spooronderdoorgang, en voor de aanleg van de tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw.

Wie betalen de spooronderdoorgang

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente Diemen en de Vervoerregio Amsterdam betalen de kosten voor de onderdoorgang.

Wat is het beleid vanuit de rijksoverheid en ProRail ten aanzien van overwegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een programma ontwikkeld om overwegen in Nederland aan te pakken: het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Daarvoor is ook geld beschikbaar, naast financiering van lokale en/of regionale overheden. Het LVO moet de doorstroming en veiligheid op overwegen bevorderen én ze nog veiliger maken. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voert de regie op dit programma en werkt daarbij samen met ProRail. Gemeenten, provincies en de vervoerregio’s zijn nauw betrokken bij de uitwerking van het programma.

Wat betekent de komst van de spooronderdoorgang in Diemen

Door de komst van de spooronderdoorgang in Diemen komt er een veilige verbinding tussen Diemen Noord en Diemen Centrum. Voetgangers en andere weggebruikers hoeven niet langer te wachten voor gesloten slagbomen en er zijn niet langer levensgevaarlijke verkeerssituaties met passerende treinen. Nood- en hulpdiensten kunnen veel sneller ter plaatse zijn en het busverkeer heeft geen oponthoud meer.

Hoe ziet de planning eruit: wanneer is de onderdoorgang klaar

In 2021 gaan we beginnen met de bouw van een tijdelijke overweg en de sluiting van de huidige overweg. De bouw gaat circa twee jaar duren. In het voorjaar van 2023 is de nieuwe spooronderdoorgang gereed en klaar voor gebruik. Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidende werkzaamheden, waaronder het contracteren van een aannemer. Als de aannemer bekend is, gaat deze in samenspraak met de gemeente Diemen en ProRail de omgeving informeren over de planning van alle bouwwerkzaamheden.

In welke volgorde wordt gewerkt, wat gaat precies op welk moment gebeuren

Eigenlijk zijn we aan het werk in vier fases: 

  1.  De bouw van de tijdelijke overweg.
  2.  De sloop van de huidige overweg.
  3.  De bouw van de nieuwe onderdoorgang.
  4.  Het weghalen van de tijdelijke overweg.
Hoe komt de spoorwegonderdoorgang er uit te zien

Een veilige, overzichtelijke onderdoorgang waar gebruikers zich veilig voelen, en waarvan zij graag gebruik maken. Afbeeldingen van het ontwerp 

Hoe zit het met de sociale veiligheid

Mensen vinden tunnels vaak anonieme, onprettige plekken. De sociale veiligheid is een heel belangrijk aandachtspunt in het plan voor de spooronderdoorgang.

Er zijn belangrijke maatregelen genomen die hieraan bijdragen. De onderdoorgang komt in rechte lijn op de plaats van de huidige overweg in het verlengde van de Ouddiemerlaan. Het langzame verkeer wordt gebundeld aan de westzijde van de Ouddiemerlaan en komt er geen rechte tunnelwand maar een schuin talud waardoor er meer zicht is op de omgeving en meer daglichttoetreding. Ook komen er geen kolommen onder het spoordek ten behoeve van een goed overzicht komt er een beperkt hoogteverschil in de onderdoorgang tussen autoverkeer en langzaam verkeer. Aan beide kanten van het spoor komen voetgangersverbindingen over de tunnelbak, zodat alle woonbuurten en beide perrons goed bereikbaar zijn.

Hoe kan ik vanuit nieuwe onderdoorgang de perrons bereiken

Dat kan op diverse manieren. Vanuit de onderdoorgang zelf via een trap en lift, maar je kunt ook bovenlangs lopen. 
In hoeverre is er bij het ontwerp van de onderdoorgang rekening gehouden met mindervaliden/ouderen?
Het plan is voorgelegd aan de WMO-raad in Diemen. Het hellingspercentage is beperkt gehouden (4%). Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers minder ver naar beneden en naar boven dan het autoverkeer. Aan beide zijden van het spoor komt een lift tussen het maaiveld en het voetpad in de onderdoorgang. Het fietspad en voetpad worden ook voldoende breed (allebei 3,50 meter breed). Langs het voetpad komen bankjes aan beide zijden van het spoor.

Wat betekent de bouw voor de bestaande groenvoorziening

Om de spooronderdoorgang aan te kunnen leggen is ruimte nodig. Hiervoor is het noodzakelijk om een deel van de aanwezige bomen te kappen of verplanten. Dit gebeurt echter na uiterst zorgvuldige afwegingen.
Gemeente Diemen streeft ernaar om bij ruimtelijke projecten zoveel mogelijk bomen te behouden. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is een Boom Effect Analyse uitgevoerd. Dat houdt in dat we voor elke boom in het projectgebied beoordelen of deze kan blijven staan tijdens werkzaamheden of een risico loopt op schade. Ook wordt gekeken of er ruimte is om het ontwerp nog wat aan te passen zodat een boom gespaard kan blijven. Als behoud van de boom op de huidige plek echt niet mogelijk is, bekijken we of de boom te verplanten is en in de nieuwe situatie kan worden teruggeplaatst. Pas als dit allemaal niet kan, wordt voor de boom een aanvraag gedaan om die te kappen
Intussen is boom voor boom bekeken en de conclusie is dat we voor het project spooronderdoorgang 17 bomen kunnen verplanten. Er worden maximaal 183 bomen gekapt. De kop aan de zuidzijde van het Van Gemertplantsoen kan worden ontzien en blijft in stand als groene buffer.
Tijdens de werkzaamheden zullen we continu beoordelen of behoud van een boom alsnog mogelijk is. Na oplevering van de spooronderdoorgang wordt voor elke boom die is gekapt een nieuwe boom aangeplant in het projectgebied. Mocht dit qua ruimte niet helemaal lukken, dan wordt er voor de resterende bomen een plek gezocht in de nabije omgeving.
Herinrichting stationsgebied na aanleg spooronderdoorgang
Hoe ziet het stationsgebied eruit na oplevering van de Spooronderdoorgang? Na de oplevering van de spooronderdoorgang komt er een herinrichting van het stationsgebied en het Dr. A.J.J. Gemertplein. De plannen voor de herinrichting moeten nog worden gemaakt. Hierbij worden (buurt)bewoners betrokken.

Wordt er rekening gehouden met uitbreiding van twee naar vier sporen

Er wordt geen rekening gehouden met uitbreiding van twee naar vier sporen: de nieuwe spooronderdoorgang is ontworpen voor twee sporen.

Hoe ziet de tijdelijke omleidingsroute tijdens aanleg spooronderdoorgang eruit

Vanaf 2021 wordt er een tijdelijke omleidingsroute aangelegd, zodat op de plek van de huidige spoorovergang de spooronderdoorgang kan worden gemaakt.
De omleiding loopt vanaf de rotonde Ouddiemerlaan langs de Martin Luther Kinglaan en de westkant van het Dr. A.J.J. van Gemertplein. Die vervolgens via een tijdelijke overweg en het huidige parkeerterrein teruggaat naar de Ouddiemerlaan (ter hoogte van de Harmonielaan en Buitenlust).
Voor reizigers en bewoners komt er een tijdelijke parkeerplaats aan de noordkant van het Dr. A.J.J. van Gemertplein. Er worden ook bushaltes aangelegd bij de tijdelijke spoorovergang.

Wanneer wordt de tijdelijke overweg gebouwd en de huidige gesloten. 

De tijdelijke overweg wordt in 2021 gebouwd, iets voorbij het Dr. A.J.J. Van Gemertplein, ter hoogte van de Harmonielaan. De tijdelijke overweg voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Tegelijk met het bouwen van de tijdelijke overweg, wordt de huidige overweg gesloten

Waar wordt het bouwterrein ingericht

Het bouwterrein komt op een deel van het van Dr. A.J.J. Van Gemertplein tussen de tijdelijke omleidingsroute en de oorspronkelijke Ouddiemerlaan. De ingang komt aan de kant van Ouddiemerlaan (Centrum-zijde).

Waarom zijn vier woningen gesloopt

Vanwege de aanleg van de onderdoorgang en de tijdelijke omleidingsroute moesten helaas de vier huurwoningen aan de zuidkant van de Harmonielaan worden verwijderd. Om te zorgen dat de bewoners tijdig naar een goed alternatief konden verhuizen is overleg gevoerd met de bewoners en woningbouwvereniging Rochdale. De sloop is begin 2020 uitgevoerd. Dit is zo vroeg gebeurd om tijdig de kabels en leidingen te kunnen verleggen.
Wat zijn de effecten van de bouw op de omgeving? Wat betekent dit concreet als het gaat over geluid, overlast, hinder en valt dit binnen wettelijke kaders (geluidsplafond)?
De bouw van de spooronderdoorgang, de aanleg van de tijdelijke overweg en de sluiting van de huidige overweg heeft impact op de leefomgeving. Ook aan de nieuwe verkeerssituatie zullen weggebruikers moeten wennen. De geluidsoverlast valt binnen de wettelijke normen. Dit is onderzocht bij het opstellen van het bestemmingsplan. Het geluidscherm aan de zuidkant van het spoor wordt doorgetrokken over de Ouddiemerlaan waardoor daar de geluidbelasting voor de woningen afneemt. Uiteraard zullen wij bewoners in de directe omgeving van het station en ook mensen daarbuiten tijdig informeren over de werkzaamheden.

Sommige bewoners ervaren het oversteken van de Ouddiemerlaan (Harmonielaan-Buitenlust) als onprettig. 

De gemeente Diemen zal goed kijken naar passende snelheid verlagende maatregelen, zodat oversteken geen probleem is voor bewoners. 
Hoe ziet de nieuwe verkeerssituatie eruit: in tijdelijke situatie en in eindsituatie?
Vanwege de bouw van de spooronderdoorgang en de daarbij horende bouwlocaties komt er een omleidingsroute. Voor alle weggebruikers is een goed alternatief belangrijk in de tussenliggende periode. Die route kan alleen aan de westkant komen, omdat aan de oostkant de begraafplaats en de flat aan de Rode Kruislaan erg dicht tegen de bouwplaats aanliggen.

Wordt het veiliger of onveiliger tijdens de bouw en voorbereiding rondom station en in de wijk zelf

De veiligheidssituatie rond het station zal door de bouwwerkzaamheden niet veranderen. Over de bouwlocaties, en op de bouwlocaties zelf, zal goed worden gecommuniceerd. Uit voorzorg zullen we de situatie ter plekke goed in de gaten houden. Indien nodig kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Komt er straks veel overlast van het verkeer via de alternatieve route

Het is de verwachting dat de verkeersoverlast als gevolg van de alternatieve route niet zal toenemen. Over de nieuwe omleidingsroute zullen we omwonenden en weggebruikers tijdig informeren.

Wat gebeurt er met parkeerplaatsen voor de Martin Luther Kinglaan

Voor de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang worden tijdelijk ook een aantal parkeerplaatsen op de Martin Luther Kinglaan opgeheven. Om dit te compenseren worden er tijdelijk 24 extra parkeerplaatsen in de blauwe zone aangelegd zodat er voor de bewoners voldoende parkeerplaatsen zijn. De tijdelijke parkeerplaatsen worden gemaakt in de groenstrook aan de Martin Luther Kinglaan. Hiervoor worden vijf jonge bomen verplant, de speeltuin blijft gehandhaafd. Na aanleg van de spooronderdoorgang worden deze tijdelijke parkeerplaatsen weer verwijderd en de groenstrook in oude staat hersteld.

Hoe ziet de voorrangssituatie vanaf de Martin Luther Kinglaan naar de tijdelijke omleidingsroutes eruit

De tijdelijke route vanaf de rotonde naar de tijdelijke overweg is de voorrangsroute. Dit betekent dat verkeer uit de wijk Ruimzicht-West voorrang dient te verlenen aan verkeer dat komt vanaf de rotonde/tijdelijke overweg.

Gaat de gemeente ook, incidenteel of steekproefsgewijs, de tijdelijke verkeerssituatie monitoren/controleren?

De gemeente en ProRail houden scherp het verloop van de bouwwerkzaamheden in de gaten, zodat het verkeer op een gecontroleerde manier van de omleidingsroute gebruik kan maken.

Kunnen ambulances en andere hulpdiensten, zowel in tijdelijke als in de eindsituatie, makkelijk aan de andere kant van het spoor komen?

Wat betreft bereikbaarheid en toegankelijk verandert er in de tijdelijke situatie voor hulpdiensten niets. Ook tijdens de bouw zullen zij te maken krijgen met gesloten spoorbomen. In de eindsituatie hoeven de nood- en hulpdiensten niet meer te wachten voor gesloten spoorbomen en hebben vrije doorgang.

In hoeverre wordt er rekening gehouden met bodemverzakkingen en de consequenties daarvan voor funderingen van woningen?

De aannemer zal op basis van haar bouwmethoden bepalen in hoeverre er risico bestaat voor de omliggende bebouwing. Als het nodig is, dan past de aannemer uiteraard de oorspronkelijk gekozen bouwmethode aan. ProRail ziet erop toe dat dit ook nageleefd wordt.

Wordt er rekening gehouden met het grondwaterniveau in de wijk tijdens de bouw?

In het contract met de aannemer is opgenomen dat verlaging van de grondwaterstand in de omgeving niet is toegestaan. De aannemer draagt hiervoor de zorg en ProRail ziet daarop toe. 
In de praktijk werken aannemers vaak met een gesloten bouwkuip en een vloer van onderwaterbeton.

Wordt er alleen overdag gebouwd of ook ’s nachts?

De bouwwerkzaamheden vinden overdag plaats. Alleen tijdens enkele korte treinvrije periodes, ook wel TVP’s genoemd, wordt er 24 uur per dag gewerkt, ook in de nacht en in het weekend, om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare tijd.

Worden bushaltes verplaatst tijdens de bouwperiode?

In de tijdelijke situatie komen de bushaltes op de omleidingsroute vlakbij de spoorwegovergang. In de eindsituatie komen de bushaltes aan beide zijden van het spoor(aan de noordkant en aan de zuidkant van de onderdoorgang).
Met deze keuze komt de nabij gelegen bushalte Martin Luther Kinglaan te vervallen.

In de spooronderdoorgang zelf komen geen bushaltes. De reden hiervoor is dat de onderdoorgang dan aan beide zijden breder moet worden voor de inpassing van de bushaltes. 
Aan de westkant moet tevens het hoogteverschil met het voet- en fietspad worden overwonnen.

Kan ik altijd met de trein tijdens de bouw en wanneer komt treinverkeer stil te liggen?

Reizigers kunnen tijdens de bouw altijd gebruik maken van de trein. Met uitzondering van enkele korte treinvrije periodes, ook wel TVP’s genoemd, die nodig zijn als er tijdens de bouw van de spooronderdoorgang ook bovengronds op het spoor moet worden gewerkt.

Hoe weet ik waar ik van OV gebruik kan maken tijdens de bouw, doordat haltes zijn verplaatst?

Voor de meest recent reisinformatie kunt u altijd het beste even de reisplanner van de trein of bus checken.

Hoe zit het met de toegankelijkheid tot het station in de tijdelijke situatie?

Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het station goed bereikbaar en toegankelijk voor mindervaliden en ouderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van goede bewegwijzering.

Wat gaat er gebeuren met het Dr. A.J.J. van Gemertplein, zowel tijdens als na de bouw?

In de tijdelijke situatie wordt het noordelijk deel van het Van Gemertplantsoen grotendeels gebruikt als bouwterrein. Ook is een deel nodig voor de omleidingsroute. Het zuidelijke deel van het Dr. A.J.J. van Gemertplein (bij de rotonde) blijft in stand als groene buffer tussen de woningen en het bouwterrein. Dit deel wordt niet toegankelijk om onveilige oversteken op de omleidingsroute te voorkomen. Na de oplevering van de spooronderdoorgang wordt de omgeving van het stationsgebied opnieuw ingericht. Bij het maken van die plannen worden bewoners betrokken.

In hoeverre is bij het ontwerp van de nieuwe spooronderdoorgang en bij de bouw straks, rekening gehouden met een ecologische verbindingen?

In het ontwerp is voor de noord- en de zuidzijde langs het spoor een goede ecologische verbinding voorzien. Over de onderdoorgang komt bijvoorbeeld naast een voetpad ook een ecologische zone te liggen, die wordt ingericht met groen en keien voor beschutting voor dieren. Deze zal door faunatunnels verbonden worden met de bestaande groenstroken langs het spoor zodat dieren veilig kunnen passeren. Voor voetgangers ontstaat over de Ouddiemerlaan een wandellandschap. Er is dan een directe verbinding met de groene gebieden.